Nghị định số 58/2006/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
209
lượt xem
8
download

Nghị định số 58/2006/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 58/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, huyện; thành lập xã; mở rộng thị trấn thuộc các huyện: Yên Hưng, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, thị xã Uông Bí và thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 58/2006/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 58/2006/N -CP Hà N i, ngày 12 tháng 06 năm 2006 NGHN NNH V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH M T S XÃ, PHƯ NG, HUY N; THÀNH L P XÃ; M R NG THN TR N THU C CÁC HUY N: YÊN HƯNG, TIÊN YÊN, M HÀ, H I HÀ, THN XÃ UÔNG BÍ VÀ THÀNH PH H LONG, T NH QU NG NINH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đ ngh c a B trư ng B N i v và y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh, NGHN NNH: Đi u 1. i u ch nh a gi i hành chính m t s xã, phư ng, huy n; thành l p xã; m r ng th tr n thu c các huy n: Tiên Yên, m Hà, H i Hà, Yên Hưng, th xã Uông Bí và thành ph H Long, t nh Qu ng Ninh như sau: 1. i u ch nh a gi i hành chính xã i D c, thành l p xã i Thành thu c huy n Tiên Yên. - i u ch nh 2.058,60 ha di n tích t nhiên và 1.193 nhân khNu c a xã iD c thành l p xã i Thành. Xã i Thành có 2.058,60 ha di n tích t nhiên và 1.193 nhân khNu. a gi i hành chính xã i Thành: ông giáp xã i D c, huy n Tiên Yên; Tây giáp xã Vô Ng i, huy n Bình Liêu; Nam giáp xã Phong D ; B c giáp xã Tình Húc, huy n Bình Liêu. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: - Xã i D c còn l i 2.560,70 ha di n tích t nhiên và 1.496 nhân khNu. - Huy n Tiên Yên có 43.759,4 ha di n tích t nhiên và 43.293 nhân khNu, có 12 ơn v hành chính tr c thu c bao g m các xã: Phong D , H i L ng, ng Rui, Yên Than, Tiên Lãng, ông Ngũ, ông H i, i n Xá, Hà Lâu, i D c, i Thành và th tr n Tiên Yên.
  2. 2. i u ch nh a gi i hành chính các xã i Bình, m Hà, Qu ng Tân, Tân Bình thành l p xã Tân L p và m r ng th tr n m Hà thu c huy n m Hà. - i u ch nh 2.596,12 ha di n tích t nhiên và 1393 nhân khNu c a xã i Bình; 591 ha di n tích t nhiên và 1.952 nhân khNu c a xã m Hà thành l p xã Tân L p, huy n m Hà. Xã Tân L p có 3.187,12 ha di n tích t nhiên và 3.345 nhân khNu. a gi i hành chính xã Tân L p: ông giáp xã m Hà, huy n m Hà; Tây giáp xã i Bình, huy n m Hà; Nam giáp bi n; B c giáp xã Qu ng Tân, huy n m Hà. - i u ch nh 72,44 ha di n tích t nhiên và 1.024 nhân khNu c a xã m Hà; 24,45 ha di n tích t nhiên và 355 nhân khNu c a xã Qu ng Tân; 124,81 ha di n tích t nhiên và 575 nhân khNu c a xã Tân Bình v th tr n m Hà qu n lý. Th tr n m Hà có 337,40 ha di n tích t nhiên và 5.958 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n m Hà: ông giáp xã Tân Bình, huy n m Hà; Tây và Nam giáp xã m Hà, huy n m Hà; B c giáp xã Qu ng Tân, huy n m Hà. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: - Xã i Bình còn l i 6.894,13 ha di n tích t nhiên và 2.191 nhân khNu. - Xã m Hà còn l i 6.251,61 ha di n tích t nhiên và 4.339 nhân khNu. - Xã Qu ng Tân còn l i 562,75 ha di n tích t nhiên và 2.068 nhân khNu. - Xã Tân Bình còn l i 6.320,99 ha di n tích t nhiên và 3.370 nhân khNu. - Huy n m Hà có 41.237,30 ha di n tích t nhiên và 31.412 nhân khNu, có 10 ơn v hành chính tr c thu c bao g m các xã: Tân Bình, Qu ng Lâm, Qu ng L i, Qu ng Tân, Qu ng An, m Hà, D c Yên, i Bình, Tân L p và th tr n m Hà. 3. i u ch nh a gi i hành chính xã Ti n T i, xã Qu ng Phong, huy n H i Hà: - i u ch nh 30 ha di n tích t nhiên và 432 nhân khNu c a xã Ti n T i v xã Qu ng Phong qu n lý. Xã Qu ng Phong có 7.825,3 ha di n tích t nhiên và 3.814 nhân khNu. a gi i hành chính xã Qu ng Phong: ông giáp bi n và xã Qu ng i n, huy n H i Hà; Tây giáp xã Ti n T i và xã ư ng Hoa, huy n H i Hà; Nam giáp bi n; B c giáp xã Qu ng i n và xã Qu ng Long, huy n H i Hà. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: - Xã Ti n T i còn l i 396,0 ha di n tích t nhiên và 1.541 nhân khNu.
  3. - Huy n H i Hà có 52.611,34 ha di n tích t nhiên và 50.457 nhân khNu, có 16 ơn v hành chính tr c thu c bao g m các xã: Qu ng c, Qu ng Thành, Qu ng Th ng, Qu ng Minh, Qu ng Th nh, Phú H i, Qu ng Chính, Qu ng Trung, Cái Chiên, Qu ng Long, Qu ng i n, Qu ng Sơn, ư ng Hoa, Qu ng Phong, Ti n T i và th tr n Qu ng Hà. 4. i u ch nh a gi i hành chính huy n Yên Hưng và th xã Uông Bí; m r ng th tr n Qu ng Yên thu c huy n Yên Hưng: - i u ch nh toàn b di n tích t nhiên (1.272,25 ha) và dân s (1.726 nhân khNu) c a xã i n Công, huyên Yên Hưng v th xã Uông Bí qu n lý. - M r ng th tr n Qu ng Yên trên cơ s i u ch nh 126,0 ha di n tích t nhiên và 1.725 nhân khNu c a xã Yên Giang; 397,6 ha di n tích t nhiên và 3.442 nhân khNu c a xã C ng Hoà v th tr n Qu ng Yên qu n lý. Th tr n Qu ng Yên có 627,8 ha di n tích t nhiên và 14.290 nhân khNu. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: - Xã Yên Giang còn l i 356,1 ha di n tích t nhiên và 2.575 nhân khNu. - Xã C ng Hoà còn l i 810,2 ha di n tích t nhiên và 7.693 nhân khNu. - Th xã Uông Bí có 25.313,55 ha di n tích t nhiên và 97.975 nhân khNu, có 11 ơn v hành chính tr c thu c g m các phư ng: Thanh Sơn, B c Sơn, Quang Trung, Vàng Danh, Trưng Vương, Nam Khê, Yên Thanh và các xã: Thư ng Yên Công, Phương ông, Phương Nam, i n Công. - Huy n Yên Hưng còn l i 31.919,34 ha di n tích t nhiên và 135.472 nhân khNu, có 19 ơn v hành chính tr c thu c g m: th tr n Qu ng Yên và các xã: Minh Thành, ông Mai, Sông Khoai, C ng Hoà, Ti n An, Tân An, Hoàng Tân, Hà An, Hi p Hoà, Yên Giang, Nam Hoà, Yên H i, CNm La, Phong C c, Phong H i, Liên Hoà, Liên V , Ti n Phong. 5. i u ch nh a gi i hành chính các phư ng: Bãi Cháy, Gi ng áy, Hà KhNu, Hùng Th ng và xã Vi t Hưng thu c thành ph H Long. - i u ch nh 114,3 ha di n tích t nhiên và 66 nhân khNu c a phư ng Bãi Cháy v phư ng Gi ng áy qu n lý. - i u ch nh 16,1 ha di n tích t nhiên c a phư ng Bãi Cháy; 98,3 ha di n tích t nhiên và 485 nhân khNu c a phư ng Hà KhNu; 52,96 ha di n tích t nhiên và 193 nhân khNu c a phư ng Gi ng áy; 40,2 di n tích t nhiên và 12 nhân khNu c a xã Vi t Hưng v phư ng Hùng Th ng qu n lý. - i u ch nh 190,2 ha di n tích t nhiên và 714 nhân khNu c a xã Vi t Hưng v phư ng Hà KhNu qu n lý. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính:
  4. - Phư ng Bãi Cháy có 1.936,6 ha di n tích t nhiên và 15.645 nhân khNu. - Phư ng Gi ng áy có 624,04 ha di n tích t nhiên và 10.055 nhân khNu. - Phư ng Hà KhNu có 920,6 ha di n tích t nhiên và 9.658 nhân khNu. - Phư ng Hùng Th ng có 596,56 ha di n tích t nhiên và 5.280 nhân khNu. - Xã Vi t Hưng có 3.169,6 ha di n tích t nhiên và 8.686 nhân khNu. - Thành ph H Long có 21.430,58 ha di n tích t nhiên và 203.731 nhân khNu, có 20 ơn v hành chính tr c thu c bao g m các phư ng: H ng Gai, B ch ng, Tr n Hưng o, Y t Kiêu, Hà Khánh, Cao Xanh, Cao Th ng, Hà L m, H ng H i, H ng Hà, Hà Tu, Hà Phong, Hà Trung, Tu n Châu, Bãi Cháy, Gi ng áy, Hà KhNu, Hùng Th ng và các xã: Vi t Hưng, i Yên. Đi u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. B trư ng B N i v , y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./ . TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG -Th tư ng, các PTT Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - Ban T ch c Trung ương; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Phan Văn Kh i Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư; - H ND, UBND t nh Qu ng Ninh; - T ng c c Th ng kê; - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, các V : P, TCCB, TH, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản