Nghị định số 66 /2007/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
74
lượt xem
4
download

Nghị định số 66 /2007/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 66 /2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Hoài Ân, huyện An Lão, tỉnh Bình Định do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 66 /2007/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 66/2007/N -CP Hà N i, ngày 11 tháng 04 năm 2007 NGHN NNH V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH XÃ; THÀNH L P XÃ, THN TR N THU C HUY N HOÀI ÂN, HUY N AN LÃO, T NH BÌNH NNH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Bình nh, NGHN NNH : i u 1. i u ch nh a gi i hành chính các xã Ân H o, An Hưng, An Trung, An Tân thành l p xã Ân H o ông, xã Ân H o Tây và th tr n An Lão thu c các huy n Hoài Ân, An Lão, t nh Bình nh như sau: 1. Thành l p xã Ân H o Tây thu c huy n Hoài Ân trên cơ s i u ch nh 2.992,74 ha di n tích t nhiên và 4.464 nhân khNu c a xã Ân H o. Xã Ân H o Tây có 2.992,74 ha di n tích t nhiên và 4.464 nhân khNu. a gi i hành chính xã Ân H o Tây: ông giáp xã Ân H o ông, huy n Hoài Ân; Tây giáp xã An Nghĩa, huy n An Lão và xã Ân Sơn, huy n Hoài Ân; Nam giáp xã Ân Tín, huy n Hoài Ân; B c giáp xã An Hoà, huy n An Lão. 2. Thành l p xã Ân H o ông thu c huy n Hoài Ân trên cơ s 3.308,26 ha di n tích t nhiên và 8.188 nhân khNu còn l i c a xã Ân H o. Xã Ân H o ông có 3.308,26 ha di n tích t nhiên và 8.188 nhân khNu. a gi i hành chính xã Ân H o ông: ông giáp xã Hoài H o và xã Hoài Phú, huy n Hoài Nhơn; Tây giáp xã Ân H o Tây, huy n Hoài Ân; Nam giáp xã Ân Tín và xã Ân M , huy n Hoài Ân; B c giáp xã An Hoà, huy n An Lão. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: Huy n Hoài Ân có 15 ơn v hành chính tr c thu c, g m các xã: Ân Sơn, c Mang, Bok T i, Ân M , Ân Tín, Ân Tư ng ông, Ân Tư ng Tây, Ân Nghĩa, Ân c, Ân H u, Ân Th nh, Ân Phong, Ân H o ông, Ân H o Tây và th tr n Tăng B t H .
  2. 3. Thành l p th tr n An Lão, th tr n huy n l huy n An Lão trên cơ s i u ch nh 153,25 ha di n tích t nhiên và 508 nhân khNu c a xã An Hưng; 1.020,83 ha di n tích t nhiên và 2.316 nhân khNu c a xã An Trung; 472,12 ha di n tích t nhiên và 2.350 nhân khNu c a xã An Tân. Th tr n An Lão có 1.646,20 ha di n tích t nhiên và 5.174 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n An Lão: ông giáp xã An Hưng, huy n An Lão; Nam giáp xã An Tân, huy n An Lão; B c và Tây giáp xã An Trung, huy n An Lão. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: - Xã An Hưng còn l i 6.594,75 ha di n tích t nhiên và 699 nhân khNu. - Xã An Trung còn l i 6.471,17 ha di n tích t nhiên và 769 nhân khNu. - Xã An Tân còn l i 2.357,88 ha di n tích t nhiên và 2.373 nhân khNu. Huy n An Lão có 10 ơn v hành chính tr c thu c, g m các xã: An Toàn, An Quang, An Nghĩa, An Hoà, An Tân, An Trung, An Dũng, An Hưng, An Vinh và th tr n An Lão. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh Bình nh và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - H i đ ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - HĐND, UBND t nh Bình Đ nh; - Ban T ch c Trung ương; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Giao thông v n t i, K ho ch và Đ u tư; Nguy n T n Dũng - T ng c c Th ng kê; - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban Đi u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V : ĐP, TCCB, TH, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC .
Đồng bộ tài khoản