Nghị định số 74/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
3
download

Nghị định số 74/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 74/1999/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị trấn, huyện lỵ và các xã thuộc các huyện Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Bắc Quang, Hoàng Su Phì và thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 74/1999/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 74/1999/N -CP Hà N i, ngày 20 tháng 8 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 74/1999/N -CP NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 1999 V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH THÀNH L P THN TR N, HUY N L VÀ CÁC XÃ THU C CÁC HUY N MÈO V C, YÊN MINH, QU N B , B C QUANG, HOÀNG SU PHÌ VÀ THN XÃ HÀ GIANG, T NH HÀ GIANG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Hà Giang và ngh c a B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính thành l p th tr n và xã thu c các huy n Mèo V c, Yên Minh, Qu n B , B c Quang, Hoàng Su Phì và th xã Hà Giang, t nh Hà Giang như sau: 1. Sáp nh p hai thôn Lùng Vái, Ph Mỳ c a xã S ng Trà thu c huy n Mèo V c vào xã Mèo V c thành l p th tr n Mèo V c và xã T L ng. Th tr n Mèo V c - th tr n huy n l huy n Mèo V c có 1.441 ha di n tích t nhiên, 4.074 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Mèo V c: ông giáp xã Cán Chu Phìn và xã Giàng Chu Phìn; Tây giáp xã T L ng; Nam giáp xã Tát Ngà; B c giáp xã P Vi. Xã T L ng có 1.955 ha di n tích t nhiên và 2.013 nhân khNu. a gi i hành chính xã T L ng: ông giáp th tr n Mèo V c; Tây giáp xã S ng Trà và xã S ng Máng; Nam giáp xã S ng Máng, xã N m Ban và xã Tát Ngà. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính xã S ng Trà có 2.488 ha di n tích t nhiên và 2.853 nhân khNu. 2. i u ch nh a gi i hành chính xã Yên Minh thu c huy n Yên Minh như sau: Chuy n 284,1 ha di n tích t nhiên và 329 nhân khNu v xã S ng Tráng qu n lý; chuy n 649 ha di n tích t nhiên và 646 nhân khNu v xã Lao Và Ch i qu n lý.
  2. a) Thành l p th tr n Yên Minh - th tr n huy n l c a huy n Yên Minh trên cơ s 3.047 ha di n tích t nhiên và 4.932 nhân khNu c a xã Yên Minh. a gi i hành chính th tr n Yên Minh: ông giáp xã H u Vinh; Tây giáp xã Lao Và Ch i; Nam giáp xã Lao Và Ch i và xã ông Minh; B c giáp xã Lao Và Ch i và xã S ng Thài. b) Thành l p xã H u Vinh trên cơ s 2.554,9 ha di n tích t nhiên và 2.587 nhân khNu c a xã Yên Minh. a gi i hành chính xã H u Vinh: ông giáp xã M u Du và huy n ng Văn; Tây giáp xã S ng Thài và th tr n Yên Minh; Nam giáp ông Minh; B c giáp huy n ng Văn. c) Thành l p xã ông Minh trên cơ s 2.086 ha di n tích t nhiên và 2.009 nhân khNu còn l i c a xã Yên Minh. a gi i hành chính xã ông Minh: ông giáp xã M u Du ; Tây giáp th tr n Yên Minh và xã Lao Và Ch i; Nam giáp xã Ngam La; B c giáp xã H u Vinh. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: Xã S ng Tráng có 2.181 ha di n tích t nhiên và 2.789 nhân khNu, Xã Lao Và Ch i có 5.209 ha di n tích t nhiên và 3.392 nhân khNu. 3. Thành l p th tr n Tam Sơn - th tr n huy n l c a huy n Qu n B trên cơ s 1.230 ha di n tích t nhiên và 3.858 nhân khNu c a xã Qu n B . a gi i hành chính th tr n Tam Sơn: ông giáp xã Qu n B ; Tây giáp xã Tùng Vài; Nam giáp xã Quy t Ti n; B c giáp xã Thanh Vân. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính xã Qu n B có 1.895 ha di n tích t nhiên và 2.212 nhân khNu. 4. Thành l p xã ng Ti n thu c huy n B c Quang trên cơ s 3.385,6 ha di n tích t nhiên và 2.293 nhân khNu c a xã ng Tâm. a gi i hành chính xã ng Ti n: ông giáp xã B ch Ng c; Tây giáp xã ng Tâm; Nam giáp xã Kim Ng c và xã Thư ng Bình; B c giáp xã Trung Thành và xã B ch Ng c. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính xã ng Tâm có 6.783,4 ha di n tích t nhiên và 3.366 nhân khNu. 5. Thành l p xã Yên Thành thu c huy n B c Quang trên cơ s 5.896 ha di n tích t nhiên và 2.826 nhân khNu c a xã Yên Bình. a gi i hành chính xã Yên Thành: ông giáp xã Yên Bình; Tây giáp xã B n R a; Nam giáp t nh Lào Cai; B c giáp xã Nà Chì, xã Khuôn Nùng và xã Tân Nam.
  3. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, xã Yên Bình có 3.550 ha di n tích t nhiên và 3.362 nhân khNu. 6. Thành l p th tr n Vinh Quang - th tr n huy n l thu c huy n Hoàng Su Phì trên cơ s toàn b di n tích và dân s c a xã Vinh Quang. Th tr n Vinh Quang có 481 ha di n tích t nhiên, 2.182 nhân khNu. 7. Thành l p xã Kim Linh thu c th xã Hà Giang trên cơ s 3.590 ha di n tích t nhiên và 2.064 nhân khNu c a xã Kim Th ch. a gi i hành chính xã Kim Linh: ông giáp huy n B c Mê; Tây giáp Phú Linh; Nam giáp huy n V Xuyên; B c giáp xã Kim Th ch. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, xã Kim Th ch có 3.050 ha di n tích t nhiên và 2.036 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày ban hành; m i quy nh trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh Hà Giang, B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , Th trư ng các B , ngành và cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản