Nghị định số 79-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
38
lượt xem
2
download

Nghị định số 79-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 79-CP về việc thành lập Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 79-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 79-CP Hà N i, ngày 04 tháng 12 năm 1996 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 79-P NGÀY 4 THÁNG 12 NĂM 1996 V VI C THÀNH L P C C NA CH T VÀ KHOÁNG S N VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 74/CP ngày 1 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Công nghi p; Theo ngh c a B trư ng B Công nghi p và B trư ng - Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1.- Thành l p C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam trên cơ s h p nh t C c a ch t Vi t Nam và C c qu n lý Tài nguyên Khoáng s n. C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam là cơ quan tr c thu c B Công nghi p, giúp B trư ng B Công nghi p th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c chuyên ngành a ch t và khoáng s n, bao g m: công tác nghiên c u, i u tra cơ b n v a ch t, ho t ng khoáng s n (kh o sát, thăm dò, khai thác, ch bi n khoáng s n), b o v tài nguyên khoáng s n; t ch c th c hi n công tác nghiên c u, i u tra cơ b n v a ch t khoáng s n và tìm ki m phát hi n m trong ph m vi c nư c. C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam có tư cách pháp nhân, có con d u, kinh phí ho t ng do ngân sách nhà nư c c p, có tài kho n t i Kho b c Nhà nư c. C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam có tr s t i thành ph Hà N i, có các ơn v tr c thu c t t i m t s khu v c. i u 2.- C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam có các nhi m v và quy n h n ch y u sau ây: 1. Xây d ng và tham gia xây d ng các văn b n pháp lu t v qu n lý, b o v , i u tra cơ b n v a ch t, tài nguyên khoáng s n và ho t ng khoáng s n B trư ng B Công nghi p trình Chính ph ban hành ho c B ban hành theo thNm quy n. 2. Xây d ng và tham gia xây d ng quy ho ch, k ho ch, chính sách v công tác nghiên c u, i u tra cơ b n a ch t, ho t ng khoáng s n, phát tri n công nghi p
  2. khai thác và ch bi n khoáng s n B trư ng B Công nghi p trình Chính ph phê duy t. 3. Trình B trư ng B Công nghi p ban hành ho c C c ban hành theo thNm quy n các quy trình, quy ph m, tiêu chuNn, nh m c kinh t - k thu t v chuyên ngành a ch t và khoáng s n. Hư ng d n chuyên môn, k thu t, nghi p v qu n lý nhà nư c v a ch t, khoáng s n cho các S Công nghi p a phương. 4. Trình B trư ng B Công nghi p quy t nh vi c c p, gia h n, thu h i các lo i gi y phép v kh o sát, thăm dò, khai thác, ch bi n khoáng s n và cho phép tr l i gi y phép ho t ng khoáng s n, cho phép chuy n như ng quy n ho t ng khoáng s n. Trình B trư ng B Công nghi p các khu v c c m ho c t m th i c m ho t ng khoáng s n, khu v c có khoáng s n c h i B quy t nh theo thNm quy n sau khi có ý ki n b ng văn b n c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n qu n lý khu v c ó và c a U ban nhân dân t nh, thành ph thu c Trung ương. Xác nh n tính h p pháp c a m u v t, tài li u v a ch t và khoáng s n, các khoáng s n ư c ưa ra nư c ngoài và làm lu n ch ng kh thi các án. 5. Căn c vào nhi m v , k ho ch ư c giao, C c t ch c, ch o các ơn v tr c thu c th c hi n nhi m v , k ho ch v nghiên c u, i u tra cơ b n v a ch t khoáng s n, a ch t môi trư ng, a ch t thu văn, a ch t công trình, a ch t ô th , a ch t nông thôn, a ch t tai bi n, a nhi t và tìm ki m phát hi n m . T ch c th c hi n vi c áp d ng các ti n b khoa h c công ngh vào công tác i u tra cơ b n v a ch t và ho t ng khoáng s n. ăng ký, theo dõi, t ng h p tình hình ho t ng a ch t và khoáng s n trong ph m vi c nư c. 6. ThNm nh ho c tham gia thNm nh các án, báo cáo i u tra cơ b n v a ch t khoáng s n trình B trư ng B Công nghi p phê duy t ho c C c trư ng phê duy t theo u quy n và phân c p c a B trư ng B Công nghi p. Tham gia thNm nh các d án u tư, án, báo cáo thi t k k thu t trong ho t ng khoáng s n. 7. Lưu tr , qu n lý, s d ng theo úng quy nh c a pháp lu t toàn b m u v t, s li u, thông tin v a ch t khoáng s n. 8. Th c hi n vi c h p tác qu c t trong lĩnh v c a ch t và khoáng s n. i di n cho ngành a ch t và khoáng s n Vi t Nam tham gia các ho t ng qu c t trong lĩnh v c h p tác khoa h c công ngh v a ch t và khoáng s n. 9. Th c hi n vi c ki m tra, thanh tra chuyên ngành v i u tra cơ b n v a ch t và ho t ng khoáng s n. Tham gia gi i quy t ho c gi i quy t theo thNm quy n các tranh ch p, khi u n i, t cáo trong ho t ng i u tra cơ b n v a ch t - khoáng s n và ho t ng khoáng s n.
  3. 10. Tuyên truy n, ph bi n, hư ng d n các ngành, a phương, cơ s và công dân th c hi n pháp lu t v a ch t và khoáng s n. Ph i h p v i các cơ quan b o v pháp lu t và chính quy n a phương trong vi c b o v tài nguyên khoáng s n. 11. Qu n lý và s d ng có hi u qu ngu n tài chính, tài s n Nhà nư c giao; qu n lý các công trình u tư xây d ng cơ b n theo quy nh pháp lu t và phân công c a B . 12. Qu n lý t ch c, biên ch và t ch c vi c ào t o, b i dư ng chuyên môn, nghi p v cho i ngũ cán b công nhân trong ngành. i u 3.- Cơ c u t ch c C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam g m: 1. C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam do C c trư ng lãnh o và m t s Phó c c trư ng giúp vi c C c trư ng. C c trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng B Công nghi p v toàn b ho t ng c a C c. Các Phó c c trư ng ch u trách nhi m trư c C c trư ng v lĩnh v c ư c C c trư ng phân công. C c trư ng, các Phó c c trư ng do B trư ng B Công nghi p b nhi m. 2. B máy giúp vi c C c trư ng g m có: a) Văn phòng và các phòng, ban chuyên môn nghi p v . B trư ng B Công nghi p quy nh c th các Phòng, ban chuyên môn nghi p v tr c thu c C c. b) Các ơn v s nghi p. B trư ng B Công nghi p th ng nh t v i B trư ng - Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph quy t nh c th các ơn v s nghi p trên cơ s s p x p, t ch c l i các ơn v hi n có. 3. i v i các doanh nghi p Nhà nư c, B trư ng B Công nghi p xem xét quy t nh theo quy nh c a Lu t doanh nghi p Nhà nư c và các văn b n pháp lu t khác quy nh v thành l p, tách, nh p, gi i th doanh nghi p Nhà nư c. i u 4.- Ngh nh này có hi u l c t ngày ban hành. Bãi b vi c thành l p C c qu n lý tài nguyên khoáng s n và C c a ch t Vi t Nam nói trong kho n d, m c 1, i u 3 c a Ngh nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p. i u 5.- B trư ng B Công nghi p, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản