Nghị định số 80/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
3
download

Nghị định số 80/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 80/1998/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn và xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 80/1998/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 80/1998/N -CP Hà N i, ngày 30 tháng 9 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 80/1998/N -CP NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 1998 V VI C THÀNH L P THN TR N VÀ XÃ THU C HUY N CHÂU THÀNH, T NH TÂY NINH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Tây Ninh và B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. Nay thành l p th tr n và xã thu c huy n Châu Thành, t nh Tây Ninh như sau: 1. Thành l p th tr n Châu Thành thu c huy n Châu Thành trên cơ s i u ch nh 573 ha di n tích t nhiên và 7.858 nhân khNu c a xã Trí Bình; 182 ha di n tích t nhiên và 1.100 nhân khNu c a xã Thái Bình. Th tr n Châu Thành có 755 ha di n tích t nhiên và 8.958 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Châu Thành : ông và B c giáp xã Thái Bình; Tây và Nam giáp xã Trí Bình. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính : Xã Trí Bình có 2.034 ha di n tích t nhiên và 6.696 nhân khNu. Xã Thái Bình có 6.369,5 ha di n tích t nhiên và 21.709 nhân khNu. 2. Thành l p xã ng Kh i thu c huy n Châu Thành trên 3.471 ha di n tích t nhiên và 10.791 nhân khNu c a xã Thái Bình. a gi i hành chính xã ng Kh i : ông giáp xã Bình Minh (th xã Tây Ninh); Tây giáp xã H o ư c; Nam giáp xã Thái Bình; B c giáp xã Trà V ng. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính xã Thái Bình có 2.898,5 ha di n tích t nhiên và 10.990 nhân khNu.
  2. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u b bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh Tây Ninh, B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản