Nghị định số 80/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Nghị định số 80/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 80/1999/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Thốt Nốt và Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 80/1999/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 80/1999/N -CP Hà n i, ngày 24 tháng 8 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 80/1999/N -CP NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 1999 V VI C THÀNH L P XÃ THU C CÁC HUY N TH T N T VÀ PH NG HI P, T NH C N THƠ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh C n Thơ và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. Nay thành l p xã thu c các huy n Th t N t và Ph ng Hi p, t nh C n Thơ như sau : 1. Thành l p xã Trung Kiên thu c huy n Th t N t trên cơ s 1.348,94 ha di n tích t nhiên và 23.979 nhân khNu c a xã Trung Nh t, 115 ha di n tích t nhiên, 1.942 nhân khNu c a xã Thu n Hưng. Xã Trung Kiên có 1.463,94 ha di n tích t nhiên và 25.921 nhân khNu. a gi i hành chính xã Trung Kiên : ông giáp xã Thu n Hưng; Tây giáp th tr n Th t N t; Nam giáp xã Trung An; B c giáp xã Tân L c. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: Xã Trung Nh t có 2.522,99 ha di n tích t nhiên và 20.725 nhân khNu. Xã Thu n Hưng có 2.819,87 ha di n tích t nhiên và 25.465 nhân khNu. 2. Thành l p xã Tân Long thu c huy n Ph ng Hi p trên cơ s 2.172 ha di n tích t nhiên và 15.799 nhân khNu c a xã Long Th nh. a gi i hành chính xã Tân Long : ông giáp huy n Châu Thành; Tây giáp xã Long Th nh; Nam giáp xã Hòa M ; B c giáp xã Long Th nh. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, xã Long Th nh có 2.605 ha di n tích t nhiên và 17.541 nhân khNu.
  2. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. Các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh C n Thơ, B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản