Nghị định số 80-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
56
lượt xem
3
download

Nghị định số 80-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 80-CP về việc quy định tổ chức và hoạt động của Thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 80-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 80-CP Hà N i, ngày 05 tháng 12 năm 1996 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 80-CP NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 1996 QUY NNH T CH C VÀ HO T NG C A THANH TRA CHUYÊN NGÀNH GIAO THÔNG V NT I CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Pháp l nh b o v công trình giao thông ngày 2 tháng 12 năm 1994; Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 6 tháng 7 năm 1995; th c hi n các Ngh nh c a Chính ph s 36/CP ngày 29 tháng 5 năm 1995 v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th , s 49/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 quy nh x ph t hành chính v hành vi vi ph m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th , s 39/CP ngày 5 tháng 7 năm 1996 v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng s t, s 40/CP ngày 5 tháng 7 năm 1996 v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng thu n i a; Theo ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i và B trư ng - Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph ; NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- Ngh nh này quy nh v t ch c và ho t ng c a Thanh tra chuyên ngành giao thông v n t i ư ng b , ư ng s t và ư ng thu n i a (g i t t là Thanh tra giao thông). i u 2.- Thanh tra giao thông th c hi n ch c năng thanh tra vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t v b o v công trình giao thông và an toàn giao thông v n t i, x lý các vi ph m hành chính v b o v công trình giao thông và an toàn giao thông v n t i theo quy c a Pháp lu t. i u 3.- T ch c Thanh tra giao thông có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c. Kinh phí ho t ng c a Thanh tra giao thông do ngân sách Nhà nư c c p theo quy nh c a Chính ph .
  2. i u 4.- B trư ng B Giao thông v n t i t ch c, ch o và ki m tra ho t ng c a Thanh tra giao thông trong ph m vi c nư c. i u 5.- Trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các c p, l c lư ng vũ trang nhân dân và m i công dân có trách nhi m h tr ho t ng c a Thanh tra giao thông. Chương 2: T CH C HO T NG C A THANH TRA GIAO THÔNG i u 6.- H th ng t ch c Thanh tra giao thông. 1. Thanh tra giao thông tr c thu c các cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành ư ng b , ư ng s t, ư ng thu n i a bao g m: a) Ban Thanh tra giao thông ư ng b ; b) Ban Thanh tra giao thông ư ng s t; c) Ban Thanh tra giao thông ư ng thu n i a. 2. Ban Thanh tra giao thông tr c thu c các S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thành l p theo hư ng d n c a b Giao thông v n t i. B Giao thông v n t i và Ban T ch c - Cán b Chính ph th ng nh t hư ng d n v t ch c và biên ch Thanh tra giao thông các c p. i u 7.- 1. B trư ng B Giao thông v n t i b nhi m, mi n nhi m Trư ng ban Thanh tra giao thông thu c các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành. 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương b nhi m, mi n nhi m Trư ng ban Thành tra giao thông thu c S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính). i u 8.- Thanh tra giao thông có nhi m v , quy n h n sau ây: 1. Tuyên truy n, ph bi n, hư ng d n vi c th c hi n pháp lu t v b o v công trình giao thông và an toàn giao thông v n t i, ph i h p v i các c p, các ngành có liên quan th c hi n nhi m v ó. 2. Ki m tra, thanh tra và x lý theo thNm quy n các vi ph m hành chính v b o v công trình giao thông và vi ph m tr t t an toàn giao thông v n t i. 3. Thanh tra, x lý vi c c p phép, ưa ra s d ng các phương ti n ư ng b , ư ng s t, ư ng thu n i a.
  3. 4. Ki m tra, x lý các hành vi vi ph m th l v n chuy n hàng hoá, hành khách b ng ư ng b , ư ng s t, ư ng thu n i a. 5. L p biên b n các vi ph m pháp lu t v b o v công trình giao thông và tr t t an toàn giao thông v n t i, quy t nh t m ình ch ho c ình ch các hành vi vi ph m nghiêm tr ng pháp lu t v b o v công trình giao thông và tr t t an toàn giao thông v n t i theo thNm quy n. 6. Ki m tra, x lý các hành vi vi ph m khác theo quy nh c a pháp lu t. B trư ng B Giao thông v n t i quy nh c th nhi m v , quy n h n và ch c danh c a Thanh tra giao thông chuyên ngành ư ng b , ư ng s t, ư ng thu n i a. i u 9.- Tiêu chuNn c a Thanh tra viên giao thông: 1. Có phNm ch t chính tr t t, có ý th c trách nhi m, trung th c, công minh, khách quan, có s c kho t t; 2. Có trình k thu t chuyên ngành, có ki n th c v lu t l giao thông v n t i và ki n th c pháp lý. i u 10.- Thanh tra giao thông ư c trang c p: phù hi u, c p hi u, bi n hi u, trang ph c, và các phương ti n c n thi t th c hi n nhi m v ư c giao. B trư ng B Giao thông v n t i quy nh c th phù hi u, c p hi u, bi n hi u, màu s c trang ph c c a Thanh tra giao thông theo t ng chuyên ngành và ch s d ng trang ph c. Chương 3: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 11.- Thanh tra viên giao thông hoàn thành xu t s c nhi m v ư c khen thư ng theo quy nh chung c a Nhà nư c. i u 12.- Thanh tra viên giao thông khi th c hi n nhi m v mà có hành vi sách nhi u, không khách quan, dung túng, bao che, không x lý ho c x lý không k p th i, không úng m c, x lý vư t quá thNm quy n quy nh thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i v t ch t thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 13.- Vi c gi i quy t khi u n i, t cáo i v i các hành vi c a Thanh tra giao thông ph i tuân theo trình t , th t c quy nh t i các văn b n pháp lu t hi n hành c a Nhà nư c v khi u n i và t cáo. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH
  4. i u 14.- Ngh nh này có hi u l c k t ngày ban hành. Nh ng quy nh trư c ây trái v i ngh nh này u bãi b . i u 15.- B trư ng B Giao thông v n t i có trách nhi m hư ng d n vi c thi hành Ngh nh này. i u 16.- Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản