Nghị định số 82/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
69
lượt xem
2
download

Nghị định số 82/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 82/2005/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Gia Nghĩa, thành lập các phường, xã thuộc thị xã Gia Nghĩa và đổi tên huyện Đắk Nông thành huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 82/2005/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 82/2005/N -CP Hà N i, ngày 27 tháng 6 năm 2005 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 82/2005/N -CP NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2005 V VI C THÀNH L P THN XÃ GIA NGHĨA; THÀNH L P CÁC PHƯ NG, XÃ THU C THN XÃ GIA NGHĨA VÀ I TÊN HUY N K NÔNG THÀNH HUY N K GLONG, T NH K NÔNG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và U ban nhân dân t nh k Nông, NGHN NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính huy n k Nông thành l p th xã Gia Nghĩa - th xã t nh l t nh k Nông, thành l p các phư ng, xã thu c th xã Gia Nghĩa và i tên huy n k Nông thành huy n k Glong, t nh k Nông như sau: 1. Thành l p th xã Gia Nghĩa - th xã t nh l t nh k Nông trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a th tr n Gia Nghĩa, xã Qu ng Thành và xã k Nia thu c huy n k Nông. Th xã Gia Nghĩa có 28.664 ha di n tích t nhiên và 35.559 nhân khNu. a gi i hành chính th xã Gia Nghĩa: ông giáp huy n k Glong; Tây giáp huy n k R'L p; Nam giáp t nh Lâm ng; B c giáp huy n k Song. 2. Thành l p các phư ng, xã thu c th xã Gia Nghĩa: a) Thành l p phư ng Nghĩa c trên cơ s 99 ha di n tích t nhiên và 2.981 nhân khNu c a th tr n Gia Nghĩa; 333 ha di n tích t nhiên và 235 nhân khNu c a xã k Nia; 1.232 ha di n tích t nhiên và 710 nhân khNu c a xã Qu ng Thành. Phư ng Nghĩa c có di n tích t nhiên 1.664 ha và 3.926 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Nghĩa c: ông giáp xã k Nia và huy n k Glong; Tây giáp phư ng Nghĩa Thành; Nam giáp xã k Nia và phư ng Nghĩa Trung; B c giáp xã Qu ng Thành.
  2. b) Thành l p phư ng Nghĩa Thành trên cơ s 134 ha di n tích t nhiên và 5.286 nhân khNu c a th tr n Gia Nghĩa; 152 ha di n tích t nhiên và 2.754 nhân khNu c a xã Qu ng Thành. Phư ng Nghĩa Thành có di n tích t nhiên 286 ha và 8.040 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Nghĩa Thành: ông giáp phư ng Nghĩa c; Tây giáp phư ng Nghĩa Phú; Nam giáp phư ng Nghĩa Tân; B c giáp xã Qu ng Thành. c) Thành l p phư ng Nghĩa Phú trên cơ s 699 ha di n tích t nhiên và 1.828 nhân khNu c a th tr n Gia Nghĩa; 614 ha di n tích t nhiên và 512 nhân khNu c a xã Qu ng Thành. Phư ng Nghĩa Phú có di n tích t nhiên 1.313 ha và 2.340 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Nghĩa Phú: ông giáp phư ng Nghĩa Thành, phư ng Nghĩa Tân; Tây giáp xã k R'Moan; Nam giáp huy n k R'L p và phư ng Nghĩa Tân; B c giáp xã Qu ng Thành. d) Thành l p phư ng Nghĩa Tân trên cơ s 1.215 ha di n tích t nhiên và 3.161 nhân khNu c a th tr n Gia Nghĩa; 513 ha di n tích t nhiên và 484 nhân khNu c a xã k Nia. Phư ng Nghĩa Tân có di n tích t nhiên 1.728 ha và 3.644 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Nghĩa Tân: ông giáp phư ng Nghĩa Trung; Tây giáp phư ng Nghĩa Phú và huy n k R'L p; Nam giáp xã k Nia; B c giáp phư ng Nghĩa Phú và phư ng Nghĩa Thành. ) Thành l p phư ng Nghĩa Trung trên cơ s 520 ha di n tích t nhiên và 4.112 nhân khNu c a th tr n Gia Nghĩa; 896 ha di n tích t nhiên và 2.749 nhân khNu c a xã k Nia. Phư ng Nghĩa Trung có 1.416 ha di n tích t nhiên và 6.861 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Nghĩa Trung: ông giáp xã k Nia; Tây giáp phư ng Nghĩa Tân; Nam giáp xã k Nia; B c giáp phư ng Nghĩa c. e) Thành l p xã k R'Moan trên cơ s 4.956 ha di n tích t nhiên v i 4.045 nhân khNu c a xã Qu ng Thành. Xã k R'Moan có 4.956 ha di n tích t nhiên và 4.045 nhân khNu. a gi i hành chính xã k R'Moan: ông giáp xã Qu ng Thành và phư ng Nghĩa Phú; Tây giáp huy n k R'L p; Nam giáp huy n k R'L p; B c giáp huy n k Song. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p th xã Gia Nghĩa và các phư ng, xã tr c thu c:
  3. Th xã Gia Nghĩa có 8 ơn v hành chính tr c thu c g m các phư ng Nghĩa c, Nghĩa Thành, Nghĩa Phú, Nghĩa Tân, Nghĩa Trung và các xã k R'Moan, Qu ng Thành, k Nia. Xã Qu ng Thành còn l i 7.945 ha di n tích t nhiên và 1.984 nhân khNu. Xã k Nia còn l i 9.356 ha di n tích t nhiên và 4.719 nhân khNu. Huy n k Nông còn l i 144.228 ha di n tích t nhiên và 20.504 nhân khNu, có 6 ơn v hành chính tr c thu c là các xã: Qu ng Khê, k Ha, k R'Măng, k Plao, k Som và Qu ng Sơn. i tên huy n k Nông thành huy n k Glong. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. B trư ng B N i v , U ban nhân dân t nh k Nông và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản