Nghị định số 97/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
85
lượt xem
4
download

Nghị định số 97/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 97/2003/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Long Khánh và các phường, xã trực thuộc, thành lập các huyện Cẩm Mỹ, Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 97/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 97/2003/N -CP Hà N i, ngày 21 tháng 8 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 97/2003/N -CP NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2003 V VI C THÀNH L P THN XÃ LONG KHÁNH VÀ CÁC PHƯ NG, XÃ TR C THU C; THÀNH L P CÁC HUY N C M M , TR NG BOM, T NH NG NAI CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch U ban nhân dân t nh ng Nai, NGHN NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính các huy n Long Khánh, Th ng Nh t và Xuân L c thành l p th xã Long Khánh và các phư ng, xã tr c thu c; thành l p các huy n CNm M , Tr ng Bom, t nh ng Nai như sau: 1. Thành l p th xã Long Khánh trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a th tr n Xuân L c và các xã: Xuân L p, Bàu Sen, Su i Tre, Bình L c, B o Quang, B o Vinh, Xuân Tân, Xuân Thanh c a huy n Long Khánh. Th xã Long Khánh có 19.408,4 ha di n tích t nhiên và 130.593 nhân khNu. 2. Thành l p các phư ng, xã thu c th xã Long Khánh: a) Thành l p phư ng Xuân Trung trên cơ s 100 ha di n tích t nhiên và 10.715 nhân khNu c a th tr n Xuân L c. a gi i hành chính phư ng Xuân Trung: ông giáp phư ng Xuân Thanh; Tây giáp phư ng Xuân Bình; Nam giáp phư ng Xuân An; B c giáp xã B o Vinh. b) Thành l p phư ng Xuân Thanh trên cơ s 135,5 ha di n tích t nhiên và 7.344 nhân khNu c a th tr n Xuân L c. a gi i hành chính phư ng Xuân Thanh: ông giáp các xã B o Vinh, Bàu Trâm; Tây giáp các phư ng Xuân Trung, Xuân An; Nam giáp phư ng Xuân An và xã Bàu Trâm; B c giáp xã B o Vinh. c) Thành l p phư ng Xuân An trên cơ s 139 ha di n tích t nhiên và 12.733 nhân khNu c a th tr n Xuân L c.
  2. a gi i hành chính phư ng Xuân An: ông giáp phư ng Xuân Thanh; Tây giáp phư ng Xuân Bình; Nam giáp phư ng Xuân Hoà và xã Bàu Trâm; B c giáp phư ng Xuân Trung. d) Thành l p phư ng Xuân Bình trên cơ s 122,5 ha di n tích t nhiên và 9.252 nhân khNu c a th tr n Xuân L c. a gi i hành chính phư ng Xuân Bình: ông giáp các phư ng Xuân An, Xuân Hoà, Xuân Trung; Tây giáp các xã Bàu Sen. Su i Tre; Nam giáp phư ng Phú Bình; B c giáp phư ng Xuân Trung và xã B o Vinh. ) Thành l p phư ng Xuân Hoà trên cơ s 171,4 ha di n tích t nhiên và 6.652 nhân khNu c a th tr n Xuân L c. a gi i hành chính phư ng Xuân Hoà: ông giáp xã Bàu Trâm; Tây giáp phư ng Xuân Bình; Nam giáp phư ng Phú Bình và huy n Xuân L c; B c giáp phư ng Xuân An. e) Thành l p phư ng Phú Bình trên cơ s 149 ha di n tích t nhiên và 5.230 nhân khNu c a th tr n Xuân L c. a gi i hành chính phư ng Phú Bình: ông giáp xã Xuân Tân; Tây giáp xã Bàu Sen; Nam giáp xã Xuân Tân; B c giáp các phư ng Xuân Hoà, Xuân Bình và xã Bàu Sen. g) Thành l p xã Bàu Trâm trên cơ s 1.432 ha di n tích t nhiên và 5.296 nhân khNu c a th tr n Xuân L c. a gi i hành chính xã Bàu Trâm: ông giáp huy n Xuân L c; Tây giáp các phư ng Xuân Thanh, Xuân An, Xuân Hoà; Nam giáp huy n Xuân L c; B c giáp xã B o Vinh và huy n Xuân L c. h) i tên xã Xuân Thanh thành xã Hàng Gòn. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p th xã Long Khánh và các phư ng, xã tr c thu c. Th xã Long Khánh có 19.408,4 ha di n tích t nhiên và 130.593 nhân khNu, có 15 ơn v hành chính tr c thu c g m các phư ng: Xuân Trung, Xuân Thanh, Xuân An, Xuân Bình, Xuân Hoà, Phú Bình và các xã: Xuân L p, Bàu sen, Su i Tre, Bình L c, B o Quang, B o Vinh, Xuân Tân, Hàng Gòn, Bàu Trâm. a gi i hành chính th xã Long Khánh: ông giáp huy n Xuân L c; Tây giáp huy n Th ng Nh t; Nam giáp huy n CNm M ; B c giáp các huy n Th ng Nh t, nh Quán, Xuân L c. 3. Thành l p huy n CNm M trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a các xã: Xuân Qu , Sông Nh n, Xuân ư ng, Th a c, Nhân Nghĩa, Long Giao, Xuân M c a huy n Long Khánh; toàn b di n tích t nhiên và dân s c a các xã: Xuân B o, B o Bình, Xuân ông, Xuân Tây, Sông Ray, Lâm San c a huy n Xuân L c.
  3. Huy n CNm M có 46.796 ha di n tích t nhiên và 146.572 nhân khNu, có 13 ơn v hành chính tr c thu c g m các xã: Xuân Qu , Sông Nh n, Xuân ư ng, Th a c, Nhân Nghĩa, Long Giao, Xuân M , Xuân B o, B o Bình, Xuân ông, Xuân Tây, Sông Ray, Lâm San. a gi i hành chính huy n CNm M : ông giáp huy n Xuân L c; Tây giáp các huy n Th ng Nh t, Long Thành; Nam giáp t nh Bà R a - Vũng Tàu; B c giáp th xã Long Khánh và huy n Xuân L c. 4. Thành l p huy n Tr ng Bom trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a các xã: H Nai III, B c Sơn, Bình Minh, Qu ng Ti n, Sông Tr u, Tây Hòa, Trung Hòa, ông Hòa, Hưng Th nh, Sông Thao, Bàu Hàm, Giang i n, An Vi n, i 61, Cây Gáo, Thanh Bình và th tr n Tr ng Bom c a huy n Th ng Nh t. Huy n Tr ng Bom có 32.612 ha di n tích t nhiên và 177.407 nhân khNu, có 17 ơn v hành chính tr c thu c g m các xã H Nai III, B c Sơn, Bình Minh, Qu ng Ti n, Sông Tr u, Tây Hoà, Trung Hoà, ông Hoà, Hưng Th nh, Sông Thao, Bàu Hàm, Giang i n, An Vi n, i 61, Cây Gáo, Thanh Bình và th tr n Tr ng Bom. a gi i hành chính huy n Tr ng Bom: ông giáp huy n Th ng Nh t; Tây giáp thành ph Biên Hòa; Nam giáp huy n Long Thành; B c giáp các huy n Vĩnh C u, nh Quán. 5. Sáp nh p 2 xã Xuân Thi n, Xuân Th nh còn l i c a huy n Long Khánh vào huy n Th ng Nh t. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p th xã Long Khánh và các phư ng, xã tr c thu c và các huy n CNm M , Tr ng Bom: Huy n Th ng Nh t có 24.720 ha di n tích t nhiên và 142.606 nhân khNu, có 10 ơn v hành chính tr c thu c g m các xã: Xuân Thi n, Xuân Th nh, Bàu Hàm II, Gia Tân I, Gia Tân II, Gia Tân III, Gia Ki m, Quang Trung, L 25, Hưng L c. a gi i hành chính huy n Th ng Nh t: ông giáp th xã Long Khánh; Tây giáp huy n Tr ng Bom; Nam giáp các huy n Long Thành, CNm M ; B c giáp huy n nh Quán. - Huy n Xuân L c còn l i 72.679 ha di n tích t nhiên và 194.965 nhân khNu, có 15 ơn v hành chính tr c thu c g m các xã: Xuân Hòa, Xuân Hưng, Xuân Tâm, Xuân Trư ng, Xuân Thành, Xuân Hi p, Xuân nh, Xuân Phú, Xuân Th , Xuân B c, Su i Cao, Su i Cát, B o Hòa, Lang Minh và th tr n Gia Ray. a gi i hành chính huy n Xuân L c: ông giáp t nh Bình Thu n; Tây giáp th xã Long Khánh và huy n CNm M ; Nam giáp huy n CNm M và các t nh Bà R a - Vũng Tàu, Bình Thu n; B c giáp huy n nh Quán và t nh Bình Thu n. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, t nh ng Nai có 11 ơn v hành chính tr c thu c g m thành ph Biên Hòa, th xã Long Khánh và 9 huy n: Tân Phú, nh Quán, Xuân L c, Th ng Nh t, Vĩnh C u, Long Thành, Nhơn Tr ch, CNm M và Tr ng Bom.
  4. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh ng Nai, B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản