Nghị định số 97/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
61
lượt xem
3
download

Nghị định số 97/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 97/2005/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Rạch Giá thuộc tỉnh Kiên Giang, điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Gò Quao, An Minh, Châu Thành, Kiên Hải và Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 97/2005/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 97/2005/N -CP Hà N i, ngày 26 tháng 7 năm 2005 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 97/2005/N -CP NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 2005 V VI C THÀNH L P THÀNH PH R CH GIÁ THU C T NH KIÊN GIANG; I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH, THÀNH L P XÃ THU C CÁC HUY N GÒ QUAO, AN MINH, CHÂU THÀNH, KIÊN H I VÀ GI NG RI NG, T NH KIÊN GIANG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a U ban nhân dân t nh Kiên Giang và B trư ng B N i v , NGHN NNH: i u 1. Nay thành l p thành ph R ch Giá thu c t nh Kiên Giang; i u ch nh a gi i hành chính, thành l p xã thu c các huy n Gò Quao, An Minh, Châu Thành, Kiên H i và Gi ng Ri ng, t nh Kiên Giang như sau: 1. Thành l p thành ph R ch Giá thu c t nh Kiên Giang trên cơ s toàn b di n tích t nhiên, dân s c a th xã R ch Giá. Thành ph R ch Giá có 9775,42 ha di n tích t nhiên và 205.660 nhân khNu, g m 12 ơn v hành chính tr c thu c là các phư ng: Vĩnh Thanh Vân, Vĩnh Thanh, Vĩnh L c, Vĩnh B o, Vĩnh L i, Vĩnh Quang, An Hòa, An Bình, R ch S i, Vĩnh Thông, Vĩnh Hi p và xã Phi Thông. a gi i hành chính thành ph R ch Giá: ông giáp các huy n Tân Hi p, Châu Thành; Tây giáp bi n ông; Nam giáp các huy n Châu Thành, An Biên; B c giáp các huy n: Hòn t, Tân Hi p. 2. i u ch nh 280 ha di n tích t nhiên và 1.230 nhân khNu c a xã Vĩnh Phư c B thu c huy n Gò Quao v th tr n Gò Quao qu n lý. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính m r ng th tr n Gò Quao: - Th tr n Gò Quao có 1.954 ha di n tích t nhiên và 9.892 nhân khNu. - Xã Vĩnh Phư c B còn l i 2.754,91 ha di n tích t nhiên và 8.156 nhân khNu.
  2. 3. Thành l p xã Tân Th nh thu c huy n An Minh trên cơ s 3.956 ha di n tích t nhiên và 10.939 nhân khNu c a xã ông Th nh. Xã Tân Th nh có 3.956 ha di n tích t nhiên và 10.939 nhân khNu. a gi i hành chính xã Tân Th nh: ông giáp các xã Hòa Thu n, ông Th nh; Tây giáp bi n ông; Nam giáp xã ông Hưng A; B c giáp xã Hòa Thu n. Sau khi thành l p xã Tân Th nh, xã ông Th nh còn l i 5.432 ha di n tích t nhiên và 12.641 nhân khNu. 4. Thành l p xã Mong Th thu c huy n Châu Thành trên cơ s 1.480,42 ha di n tích t nhiên và 7.938 nhân khNu c a xã Mong Th B. Xã Mong Th có 1.480,42 ha di n tích t nhiên và 7.938 nhân khNu. a gi i hành chính xã Mong Th : ông giáp huy n Tân Hi p; Tây giáp xã Mong Th A; Nam giáp xã Mong Th B, Gi c Tư ng và huy n Tân Hi p; B c giáp xã Mong Th A và huy n Tân Hi p. Sau khi thành l p xã Mong Th , xã Mong Th B còn l i 1.900,58 ha di n tích t nhiên và 13.608 nhân khNu. 5. Thành l p xã Nam Du thu c huy n Kiên H i trên cơ s 440 ha di n tích t nhiên và 5.484 nhân khNu c a xã An Sơn. Xã Nam Du có 440 ha di n tích t nhiên và 5.484 nhân khNu. a gi i hành chính xã Nam Du: ông, Nam và B c giáp bi n ông; Tây giáp xã An Sơn. Sau khi thành l p xã Nam Du, xã An Sơn còn l i 675 ha di n tích t nhiên và 8.033 nhân khNu. 6. Thành l p xã Ng c Hòa thu c huy n Gi ng Ri ng trên cơ s 3.009,68 ha di n tích t nhiên và 11.170 nhân khNu c a xã Hòa Thu n. Xã Ng c Hòa có 3.009,68 ha di n tích t nhiên và 11.170 nhân khNu. a gi i hành chính xã Ng c Hòa: ông giáp xã Hòa Hưng; Tây giáp xã Ng c Chúc; Nam giáp xã Hòa Thu n; B c giáp các xã Ng c Chúc, Hòa An. Sau khi thành l p xã Ng c Hòa, xã Hòa Thu n còn l i 4.312,62 ha di n tích t nhiên và 16.500 nhân khNu. 7. Thành l p xã Vĩnh Phú thu c huy n Gi ng Ri ng trên cơ s 2.730 ha di n tích t nhiên và 4.968 nhân khNu c a xã Vĩnh Th nh. Xã Vĩnh Phú có 2.730 ha di n tích t nhiên và 4.968 nhân khNu.
  3. a gi i hành chính xã Vĩnh Phú: ông giáp huy n Gò Quao; Tây giáp xã Vĩnh Th nh; Nam giáp huy n Gò Quao; B c giáp các xã Vĩnh Th nh, Hòa Thu n. Sau khi thành l p xã Vĩnh Phú, xã Vĩnh Th nh còn l i 2.470 ha di n tích t nhiên và 9.563 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. U ban nhân dân t nh Kiên Giang, B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản