Nghị định số 98/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
2
download

Nghị định số 98/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 98/1999/NĐ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 1999-2004 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 98/1999/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 98/1999/N -CP Hà N i, ngày 10 tháng 9 năm 1999 NGHN NNH PHÊ CHU N S ƠN VN B U C , DANH SÁCH CÁC ƠN VN B U C VÀ S I BI U Ư C B U M I ƠN VN B U C I BI U H I NG NHÂN DÂN T NH C A T NH YÊN BÁI NHI M KỲ 1999-2004 CHÍNH PH Căn c i u 9, i u 10 và i u 11 c a Lu t B u c i bi u H i ng nhân dân (s a i) ngày 21 tháng 6 năm 1994; Theo ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Yên Bái và B trư ng - Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. Phê chuNn s lư ng 54 (năm mươi tư) i bi u H i ng nhân dân t nh, 20 (hai mươi) ơn v b u c và s i bi u ư c b u m i ơn v b u c i bi u H ND t nh Yên Bái (có danh sách kèm theo). i u 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh Yên Bái, B trư ng - Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph và B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) DANH SÁCH ƠN VN B U C VÀ S I BI U Ư C B U M I ƠN VN B U C I BI U H I NG NHÂN DÂN T NH YÊN BÁI STT ƠN VN HÀNH ƠN VN B U C S I BI U Ư C CHÍNH B U M I ƠN VN 1 Th xã Yên Bái ơn v b u c s 01 03 i bi u
  2. ơn v b u c s 02 03 i bi u 2 Huy n Yên Bình ơn v b u c s 03 03 i bi u ơn v b u c s 04 02 i bi u ơn v b u c s 05 03 i bi u 3 Huy n L c Yên ơn v b u c s 06 03 i bi u ơn v b u c s 07 03 i bi u 4 Huy n Tr n Yên ơn v b u c s 08 03 i bi u ơn v b u c s 09 03 i bi u ơn v b u c s 10 02 i bi u 5 Huy n Văn Yên ơn v b u c s 11 03 i bi u ơn v b u c s 12 03 i bi u ơn v b u c s 13 03 i bi u 6 Huy n Văn Ch n ơn v b u c s 14 03 i bi u ơn v b u c s 15 02 i bi u ơn v b u c s 16 03 i bi u ơn v b u c s 17 02 i bi u 7 Huy n Tr m T u ơn v b u c s 18 02 i bi u 8 Huy n Mù Cang Ch i ơn v b u c s 19 03 i bi u 9 Th xã Nghĩa L ơn v b u c s 20 02 i bi u T ng h p: - B u 03 i bi u có 14 ơn v . - B u 02 i bi u có 06 ơn v
Đồng bộ tài khoản