intTypePromotion=1

Nghị định thư tài chính số 05/2004/LPQT

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
61
lượt xem
2
download

Nghị định thư tài chính số 05/2004/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định thư tài chính số 05/2004/LPQT về Dự án xây dựng phân xưởng kiểm tra và sửa chữa điện tử trên máy bay giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Pháp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định thư tài chính số 05/2004/LPQT

  1. B NGO I GIAO ****** S : 05/2004/LPQT Hà N i, ngày 05 tháng 02 năm 2004 Ngh đ nh thư tài chính gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph C ng hòa Pháp đ i v i D án xây d ng phân xư ng ki m tra và s a ch a đi n t trên máy bay có hi u l c t ngày 17 tháng 11 năm 2003. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ ĐI U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Hoàng Anh NGH Đ NH THƯ TÀI CHÍNH GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA PHÁP Đ I V I D ÁN XÂY D NG PHÂN XƯ NG KI M TRA VÀ S A CH A ĐI N T TRÊN MÁY BAY. Đ tăng cư ng quan h h u ngh và h p tác gi a hai Chính ph , Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa Pháp th a thu n ký Ngh đ nh thư này nh m góp ph n phát tri n kinh t Vi t Nam. Đi u 1. T ng s ti n và đ i tư ng tài tr . Chính ph nư c C ng hòa Pháp th a thu n dành cho Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam m t kho n tài tr nh m th c hi n d án Xây d ng ki m tra và s a ch a thi t b đi n t trên máy bay, đư c ghi trong lĩnh v c ưu tiên cho s phát tri n kinh t Vi t Nam. Kho n cho vay này c a Chính ph Pháp có giá tr t ng c ng t i đa là 2 737 275 Euros (Hai tri u b y trăm ba mươi b y ngàn hai trăm b y mươi lăm Euros), dùng đ mua hàng hóa và d ch v c a Pháp liên quan đ n vi c th c hi n d án này. Đi u 2. Th th c cung c p kho n tài tr . Kho n vay c a Chính ph Pháp có th i h n 14 năm, trong đó 03 năm ân h n tr g c. Lãi su t là 0,35% m i năm. N g c đư c hoàn tr làm 22 bán niên liên ti p v i s ti n tr m i kỳ b ng nhau, l n tr đ u tiên sau 42 tháng vào cu i quý c a năm thư ng mà vào quý đó trư c đây đã ti n hành các đ t rút ti n. Lãi đư c tính d a trên s dư n g c; lãi này đư c tính k t ngày ti n hành m i l n rút ti n t kho n vay c a Chính ph Pháp và đư c tr 6 tháng m t l n. N u ngày thanh toán n g c hay lãi theo kỳ h n trùng vào m t ngày không làm vi c t i Pháp, thì ngày thanh toán s đư c chuy n sang ngày làm vi c đ u tiên ti p sau đó. M i kho n n g c hay lãi không đư c tr đúng kỳ h n s ph i ch u lãi ch m tr tính t ngày đ quá h n tr n đ n ngày thanh toán s n ch m tr . Lãi su t ch m tr là lãi su t h p pháp c a Pháp n
  2. đ nh t i ngh đ nh c p B cho năm 2003, t c là 3,29% đư c c ng thêm 1% năm. B n thân lãi ch m tr tròn m t năm cũng đư c tính lãi theo lãi su t xác đ nh trên. Cơ quan Phát tri n Pháp, hành đ ng nhân danh và vì l i ích c a Chính ph nư c C ng hòa Pháp s ký th a ư c áp d ng v i B Tài chính Vi t Nam, hành đ ng nhân danh và vì l i ích c a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Th a ư c áp d ng s xác đ nh th th c s d ng và hoàn tr kho n vay c a Chính ph Pháp. Đi u 3. Đ ng ti n đ tính toán và thanh toán. Đ ng ti n đ tính toán và thanh toán c a ngh đ nh thư này là đ ng Euro. Đi u 4. Chi qu vay cho các h p đ ng. Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa Pháp kh ng đ nh t m quan tr ng v vi c đ u tranh ch ng tham nhũng trong các giao d ch thương m i qu c t và cùng th a thu n: Các Bên trong H i đ ng chi qu vay c a Ngh đ nh thư này không có quy n đ ngh ho c cho ngư i th ba, đòi h i, nh n ho c h a, dù tr c ti p hay gián ti p m t kho n l i không đúng phép mà có l i cho mình ho c cho Bên khác b ng ti n ho c hình th c khác, mà c u thành ho c có th c u thành hành đ ng b t h p pháp và tham nhũng. M i h p đ ng liên quan đ n d án nêu trong Đi u 1, như đã nêu rõ trên, mu n đư c s d ng qu vay ph i đáp ng các đi u ki n dư i đây: -H p đ ng ph i phù h p v i nghiên c u kh thi đã đư c các c p chính quy n Vi t Nam thông qua và các khuy n ngh c a chuyên gia Pháp đã đánh giá trư c đó; -D án ph i qua ki m tra xem có phù h p v i các quy đ nh c a Th a ư c OCDE liên quan đ n tín d ng xu t kh u đư c hư ng s tr giúp c a Chính ph không; - Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ph i không có các kho n n không đư c thanh toán đúng h n thu c v các hi p đ nh c ng c n , các kho n vay c a Chính ph Pháp và các kho n vay Cơ quan Phát tri n Pháp; - Ph i xem xét tình hình n không thanh toán đúng h n thu c các kho n tín d ng ngân hàng do COFACE b o lãnh dành cho Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, cho lĩnh v c Nhà nư c ho c v i s b o lãnh c a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. M i h p đ ng liên quan đ n d án nêu trong Đi u 1, sau khi các cơ quan có th m quy n Pháp nh n th y các đi u ki n trên đây đã đư c đáp ng đ y đ , s đư c c p v n t ngu n vay theo Ngh đ nh thư này thông qua trao đ i thư gi a B K ho ch và Đ u tư nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Tham tán Thương m i bên c nh Đ i s quán Pháp t i Hà N i, hành đ ng theo s cho phép c a các cơ quan có th m quy n Pháp. Đi u 5. Th i h n kho n cho vay c a Chính ph Pháp. Đ đư c hư ng kho n vay c a Chính ph Pháp đư c xác đ nh như đi u kho n nêu trên, các h p đ ng gi a ngư i mua Vi t Nam và nhà cung c p Pháp ph i đư c ký trư c ngày 31 tháng 12 năm 2005 và đư c c p v n t ngu n qu vay ch m nh t không quá 3 tháng k t ngày đó. Vi c rút các kho n tài tr vay c a Chính ph Pháp theo th a thu n b i Ngh đ nh thư này ph i đư c th c hi n ch m nh t không quá ngày 31 tháng 12 năm 2007.
  3. Đi u 6. Các kho n thu . Kho n tài tr t Ngh đ nh thư tài chính Vi t – Pháp ch s d ng đ th c hi n d án ghi t i Đi u 1 c a Ngh đ nh thư này và không bao g m các kho n thu phát sinh trong quá trình th c hi n d án. Các doanh nghi p Pháp tham gia th c hi n d án thu c Ngh đ nh thư tài chính Vi t – Pháp th c hi n n p thu theo quy đ nh c a Lu t thu hi n hành t i Vi t Nam và Hi p đ nh tránh đánh thu hai l n ký gi a Vi t Nam và Pháp. Vi c tr n g c và lãi, phí d ch v ngân hàng, các phí và ph phí g n li n v i vi c thi hành Ngh đ nh thư này s đư c th c hi n mi n m i lo i thu t i Vi t Nam. Đi u 7. Đánh giá l i vi c th c hi n các d án. Chính ph nư c C ng hòa Pháp b ng kinh phí riêng c a mình, có th cho đánh giá l i tình hình trư c đây c a d án ghi trong Ngh đ nh thư này v m t kinh t , tài chính và k toán ch y u nh m xem xét nh hư ng c a d án đ n s phát tri n kinh t Vi t Nam. Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam n u mong mu n, có th tham d vào vi c đánh giá này, theo th th c s đư c xác đ nh sau đ có th tr c ti p th hư ng k t qu đánh giá. Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam cam k t ti p nh n đoàn đánh giá d án do Chính ph nư c C ng hòa Pháp c sang và t o thu n l i cho đoàn ti p c n các thông tin liên quan đ n d án. Đi u 8. Hi u l c thi hành Ngh đ nh thư này có hi u l c k t ngày ký. Đ làm b ng, các đ i di n c a hai Chính ph , đư c y nhi m h p pháp, đã ký và đóng d u vào b n Ngh đ nh thư này. Làm t i Hà N i, ngày 17 tháng 11 năm 2003 (thành b n b n g c, hai b n b ng ti ng Vi t, hai b n b ng ti ng Pháp) THAY M T NƯ C C NG HÒA XÃ H I THAY M T CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA CH NGHĨA VI T NAM PHÁP B TRƯ NG B K HO CH VÀ Đ U B TRƯ NG Đ C TRÁCH NGO I THƯƠNG TƯ Francois LOOs Võ H ng Phúc
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản