intTypePromotion=1

Nghị quyết số 02/2007/QH12

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
73
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 02/2007/QH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 02/2007/QH12 về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 02/2007/QH12

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2007/QH12 Hà N i, ngày 02 tháng 08 năm 2007 NGHN QUY T PHÊ CHU N NGHN C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C B NHI M CÁC PHÓ TH TƯ NG CHÍNH PH , CÁC B TRƯ NG VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC C A CHÍNH PH QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 84 và i u 114 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c i u 84 Lu t t ch c Qu c h i; Căn c i u 3 Lu t t ch c Chính ph ; Căn c Ngh quy t s 01/2007/QH12 c a Qu c h i khóa XII, kỳ h p th nh t v cơ c u t ch c c a Chính ph và Phó Th tư ng Chính ph nhi m kỳ khóa XII; Căn c T trình s 20/TTr-TTg ngày 31/7/2007 c a Th tư ng Chính ph ; Căn c Biên b n xác nh k t qu b phi u c a Qu c h i phê chu n ngh c a Th tư ng Chính ph v vi c b nhi m các Phó Th tư ng, các B trư ng và các thành viên khác c a Chính ph ngày 02 tháng 8 năm 2007, QUY T NGHN Phê chuNn ngh c a Th tư ng Chính ph v vi c b nhi m các Phó Th tư ng Chính ph , các B trư ng và các thành viên khác c a Chính ph , g m các ông bà có tên sau ây: CÁC PHÓ TH TƯ NG CHÍNH PH : 1. Ông Hoàng Trung H i 2. Ông Nguy n Sinh Hùng 3. Ông Ph m Gia Khiêm 4. Ông Nguy n Thi n Nhân 5. Ông Trương Vĩnh Tr ng. CÁC B TRƯ NG VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC C A CHÍNH PH : 1. B trư ng Qu c phòng Ông Phùng Quang Thanh
  2. 2. B trư ng B Công an Ông Lê H ng Anh 3. B trư ng B Ngo i giao Ông Ph m Gia Khiêm 4. B trư ng B N i v Ông Tr n Văn Tu n 5. B trư ng B Tư pháp Ông Hà Hùng Cư ng 6. B trư ng B K ho ch và u tư Ông Võ H ng Phúc 7. B trư ng B Tài chính Ông Vũ Văn Ninh 8. B trư ng B Công thương Ông Vũ Huy Hoàng 9. B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Ông Cao c Phát nông thôn 10. B trư ng B Giao thông v n t i Ông H Nghĩa Dũng 11. B trư ng B Xây d ng Ông Nguy n H ng Quân 12. B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng Ông Ph m Khôi Nguyên 13. B trư ng B Thông tin và Truy n thông Ông Lê Doãn H p 14. B trư ng B Lao ng – Thương binh Bà Nguy n Th Kim và Xã h i Ngân 15. B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du Ông Hoàng Tu n Anh l ch 16. B trư ng B Khoa h c và Công ngh Ông Hoàng Văn Phong 17. B trư ng B Giáo d c và ào t o Ông Nguy n Thi n Nhân 18. B trư ng B Y t Ông Nguy n Qu c Tri u 19. B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c Ông Giàng Seo Ph 20. Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Ông Nguy n Văn Giàu Nam 21. T ng Thanh tra Chính ph Ông Tr n Văn Truy n 22. B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính Ông Nguy n Xuân ph Phúc. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XII, kỳ h p th nh t, thông qua ngày 02 tháng 8 năm 2007./.
  3. CH TNCH QU C H I Nguy n Phú Tr ng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2