Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐ về việc giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp thứ 4 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội do Thành Phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐ

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 03/2005/NQ-H Hà N i, ngày 05 tháng 08 năm 2005 NGH QUY T V VI C GI I QUY T CÁC YÊU C U, KI N NGHN C A C TRI VÀ TR L I CH T V N C A I BI U H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH T I KỲ H P TH 4H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KHÓA XIII KỲ H P TH 4 (T ngày 02 đ n ngày 6/8/2005) Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Quy ch ho t ng c a H ND ư c ban hành kèm theo Ngh quy t s 753/2005/N -YBTVQH11 ngày 02/4/2005 c a y ban Thư ng v Qu c h i; Căn c T trình s 06/TTr-H ND ngày 27/7/2005 c a Thư ng tr c H ND Thành ph ; Căn c báo cáo tr l i ki n ngh c tri v i kỳ h p th 4 và báo cáo tr l i ch t v n t i Kỳ h p th 4 c a UBND Thành ph ; Căn c ý ki n th o lu n c a các i bi u H ND Thành ph , NGHN QUY T i u 1. Gi i quy t các yêu c u, ki n ngh c a c tri là m t nhi m v quan tr ng c a H ND và UBND Thành ph , góp ph n phát tri n kinh t -xã h i, t o ni m tin c a nhân dân i v i chính quy n, gi v ng n nh chính tr -xã h i Th ô. M i ki n ngh chính áng c a c tri ph i ư c cơ quan có trách nhi m xem xét, gi i quy t nhanh chóng, úng thNm quy n, úng pháp lu t và tr l i c tri úng th i gian quy nh. Nh ng trư ng h p không gi i quy t ư c cũng ph i tr l i rõ ràng. Các cơ quan, t ch c th c hi n nghiêm túc vi c gi i quy t ki n ngh c tri ư c bi u dương k p th i; Các cơ quan thi u trách nhi m trư c ki n ngh chính áng c a c tri, không gi i quy t ho c gi i quy t chi u l , ùn Ny, i phó ư c x lý theo quy nh, trong ó có hình th c xem xét trách nhi m ngư i ng u. i u 2. V tr l i ki n ngh c tri t i kỳ h p th 4. H i ng nhân dân Thành ph hoan nghênh UBND Thành ph ã nghiêm túc tr l i ki n ngh c tri t i kỳ h p theo quy nh c a pháp lu t. Tuy nhiên m t s n i dung tr l i con chung chung, chưa rõ trách nhi m, gi i pháp, th i gian gi i quy t. Giao UBND Thành ph ti p t c tr l i 108 v n còn l i mà c tri ki n ngh trư c ngày 30/9/2005. Ch o gi i quy t có k t qu các ki n ngh c a c tri v i kỳ h p th 4.
  2. i u 3. V tr l i ch t v n t i kỳ h p th 4. Căn c ý ki n tr l i ch t v n c a UBND và các cơ quan chuyên môn, H ND Thành ph yêu c u: 1-V các v n liên quan n vi c xây d ng, c i t o khu v c ngoài ê: - H ND Thành ph th ng nh t ki n ngh v i y ban Thư ng v Qu c h i, Chính ph tháo g nh ng khó khăn, vư ng m c và cho phép thành ph Hà N i ư c v n d ng m t s cơ ch , chính sách c thù gi i quy t các v n liên quan n xây d ng, c i t o các công trình ph c v l i ích công c ng và dân sinh ngoài ê sông H ng thu c a ph n Hà N i. -Giao UBND Thành ph ti p t c làm vi c v i các b , ngành Trung ương có cơ ch , chính sách, gi i pháp gi i quy t nh ng v n b c xúc nh t liên quan n khu v c ngoài ê (17 nhà g phư ng Chương Dương, m t s cơ s h t ng xã h i…) trong năm 2005, ti p t c t ch c th c hi n cho nh ng năm ti p theo. 2-Giao UBND Thành ph xây d ng ban hành quy trình ti p nh n và qu n lý; ch o gi i quy t, kh c ph c các s c v ch t lư ng nhà chung cư tái nh cư và nhà ph c v cho các i tư ng chính sách, hoàn thành trong năm 2005. 3-V công tác quy ho ch: Giao UBND thành ph ban hành quy nh phân c p v l p, thNm nh, phê duy t, qu n lý quy ho ch theo Lu t xây d ng và Ngh nh 08/2005/N -CP c a Chính ph ngay sau khi có thông tư hư ng d n c a B chuyên ngành. Trư c m t giao UBND các huy n t ch c l p và duy t quy ho ch các i m dân cư nông thôn. Trong năm 2006 m i huy n duy t ít nh t 2 i m dân cư nông thôn. 4-V qu n lý, khai thác, s d ng 20% qu t, 30% và 50% qu nhà và vi c s d ng các di n tích t ng 1 t i các khu nhà tái nh cư cao t ng c a thành ph : Giao UBND thành ph ki m tra, ban hành quy nh qu n lý s d ng phù h p v i các quy nh c a pháp lu t, báo cáo H ND t i kỳ h p th 5. Hoàn thành vi c ti p nh n và qu n lý nhà t qu n trên a bàn Thành ph trư c tháng 6/2006. 5-V công tác c i cách hành chính: Giao UBND Thành ph hoàn thành vi c xây d ng cơ ch ph i h p, gi i quy t các th t c hành chính gi a các c p và ngành theo Ngh quy t s 08/2004/NQ-H c a H ND Thành ph . Năm 2005 t p trung vào 2 lĩnh v c u tư xây d ng cơ b n và c p t. Nâng cao ch t lư ng và trách nhi m c a i ngũ cán b , công ch c chính quy n cơ s trong vi c ti p nh n và gi i quy t các th t c hành chính c a nhân dân. 6-V công tác thanh tra gi i quy t khi u n i, t cáo: UBND Thành ph ti n hành rà soát, t ng h p, phân lo i i v i 83 v vi c ã có quy t nh gi i quy t khi u n i, ã có k t lu n gi i quy t khi u n i t cáo chưa th c hi n, ho c chưa ư c t ch c th c
  3. hi n y , có phương án ch o các ơn v ph n u n h t năm 2005 gi i quy t ư c 50% s v vi c t n ng, s còn l i gi i quy t trong năm 2006. 7-V công tác xã h i hóa: Yêu c u UBDN Thành ph Ny m nh công tác xã h i hóa các lĩnh v c d ch v ô th , văn hóa, y t , giáo d c, th d c th thao, vui chơi gi i trí, có bi n pháp m r ng ph m vi và s ơn v ngoài nhà nư c tham gia u th u cung c p các d ch v ô th . Hoàn thành các cơ ch chính sách trong k ho ch năm 2005 ã trình H ND Thành ph . Giao UBND Thành ph xem xét, t ng h p nhu c u kinh phí ph c v vi c gi i quy t các n i dung nêu trên, báo cáo H ND Thành ph quy t nh ho c th ng nh t v i Thư ng tr c H ND Thành ph b sung kinh phí và báo cáo l i H ND Thành ph vào kỳ h p g n nh t. i u 4. Giao Thư ng tr c H ND, các Ban, các t i bi u H ND Thành ph giám sát vi c th c hi n Ngh quy t này. ngh UBMTTQ, các t ng l p nhân dân Th ô ng h th c hi n và giám sát vi c th c hi n c a chính quy n các c p trong thành ph . Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân Thành ph Hà N i khóa XIII, kỳ h p th 4 thông qua. CH TNCH Phùng H u Phú
Đồng bộ tài khoản