intTypePromotion=1

Nghị quyết số 03/2007/QH12

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
68
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 03/2007/QH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 03/2007/QH12 về việc phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách phó Chủ tịch và các ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 03/2007/QH12

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/2007/QH12 Hà N i, ngày 02 tháng 08 năm 2007 NGHN QUY T PHÊ CHU N NGHN C A CH TNCH NƯ C V DANH SÁCH PHÓ CH TNCH VÀ CÁC Y VIÊN H I NG QU C PHÒNG VÀ AN NINH QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 84, i u 103, i u 104 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c i u 81 Lu t t ch c Qu c h i; Căn c i u 30 c a N i quy kỳ h p Qu c h i; Căn c T trình s 07/TTr-CTN ngày 02/8/2007 c a Ch t ch nư c; Căn c Biên b n xác nh k t qu b phi u c a Qu c h i phê chu n ngh c a Ch t ch nư c v Danh sách Phó Ch t ch và các y viên H i ng qu c phòng và an ninh, ngày 02 tháng 8 năm 2007. QUY T NGHN: Phê chuNn ngh c a Ch t ch nư c v Danh sách Phó Ch t ch và các y viên H i ng qu c phòng và an ninh, g m có: PHÓ CH TNCH: Ông Nguy n T n Dũng CÁC Y VIÊN: Ông Nguy n Phú Tr ng Ông Ph m Gia Khiêm Ông Phùng Quang Thanh Ông Lê H ng Anh. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XII, kỳ h p th nh t, thông qua ngày 02 tháng 8 năm 2007./.
  2. CH TNCH QU C H I Nguy n Phú Tr ng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2