Nghị quyết số 04/1997/NQ-QH10

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
49
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 04/1997/NQ-QH10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 04/1997/NQ-QH10 về việc phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các uỷ viên của Hội đồng Quốc phòng và An ninh do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 04/1997/NQ-QH10

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/1997/NQ-QH10 Hà N i, ngày 29 tháng 9 năm 1997 NGHN QUY T PHÊ CHU N NGHN C A CH TNCH NƯ C V DANH SÁCH PHÓ CH TNCH VÀ CÁC U VIÊN C A H I NG QU C PHÒNG VÀ AN NINH Căn c vào i u 84, i u 103, i u 104 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; i u 71 c a Lu t t ch c Qu c h i; i u 15 c a N i quy kỳ h p Qu c h i; Căn c vào biên b n xác nh k t qu b phi u c a Qu c h i phê chu n ngh c a Ch t ch nư c v Danh sách Phó Ch t ch và các thành viên H i ng Qu c phòng và an ninh, ngày 29 tháng 9 năm 1997. QUY T NGHN Phê chuNn ngh c a Ch t ch nư c v Danh sách Phó Ch t ch và các U viên c a H i ng qu c phòng và an ninh, g m có : Phó ch t ch : Ông Phan Văn Kh i U viên : Ông Nông c M nh Ông Nguy n M nh C m Ông Ph m Văn Trà Ông Lê Minh Hương Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá X, kỳ h p th nh t thông qua trong phiên h p ngày 29 tháng 9 năm 1997. Nông c M nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản