Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
34
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về việc tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM HUY N C N GI c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 05/2007/NQ-H ND C n Gi , ngày 26 tháng 07 năm 2007 NGHN QUY T V TÌNH HÌNH KINH T - XÃ H I 6 THÁNG U NĂM VÀ NHI M V KINH T - XÃ H I 6 THÁNG CU I NĂM 2007 H I NG NHÂN DÂN HUY N C N GI KHÓA IX, KỲ H P L N TH 12 Căn c i u 48, i u 50 Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét n i dung báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân, báo cáo th m tra c a 2 Ban H i ng nhân dân, y ban nhân dân, các ngành, thông báo c a Ch t ch y ban M t tr n T qu c huy n và ý ki n c a các i bi u H i ng nhân dân huy n, QUY T NGHN: Nh t trí v i Báo cáo 6 tháng u năm, Chương trình công tác 6 tháng cu i năm 2007 c a Thư ng tr c và hai Ban H i ng nhân dân huy n. Thông qua Báo cáo v tình hình th c hi n k ho ch kinh t - xã h i 6 tháng u năm và th ng nh t v i các nhi m v , gi i pháp tr ng tâm ch o th c hi n trong 6 tháng cu i năm 2007 c a y ban nhân dân huy n. H i ng nhân dân huy n nh n m nh m t s nhi m v sau: I. ÁNH GIÁ K T QU TH C HI N NGHN QUY T H I NG NHÂN DÂN HUY N TRONG 6 THÁNG U NĂM 2007: Trong 6 tháng u năm, m c dù g p nhi u khó khăn như nh hư ng d ch cúm gia c m, b nh l m m long móng gia súc, do tình hình d ch b nh tôm nuôi lây lan t i m t s t nh, khu v c giáp ranh, ngu n tôm gi ng trôi n i chưa ư c qu n lý ki m d ch ch t ch , di n tích nuôi nghêu gi m do tri n khai d án l n bi n Long Hòa và bão s 9 làm thi t h i s n xu t và i s ng ngư i dân; song v i s h tr c a thành ph , s ch o k p th i c a y ban nhân dân huy n và s n l c c a các ngành, các c p ã góp ph n n nh tình hình kinh t - xã h i, an ninh, qu c phòng và i s ng c a nhân dân. Các ho t ng văn hóa, xã h i có nhi u k t qu tích c c, công tác c i cách hành chính ư c thư ng xuyên rà soát, b sung phù h p v i quy nh chung áp ng s hài lòng c a khách hàng, công tác ti p dân, gi i quy t khi u n i ư c quan tâm, h n ch ơn thư t n ng. c bi t ã t ch c t t cu c b u c i bi u Qu c h i khóa XII trên a bàn huy n. C th như sau: 1. V kinh t :
  2. * T ng giá tr s n xu t (GC .94): 702,3 t ng, tăng 9,3% so v i cùng kỳ và t 29,5% k ho ch, trong ó: - Th y s n: gi m 12,5%, t 25,4% k ho ch; - Công nghi p - ti u th công nghi p: tăng 18,7%, t 89,6% k ho ch; - Nông - lâm nghi p: gi m 53,7%, t 27,6% k ho ch; - Giao thông - bưu i n: tăng hơn 2 l n, t 51,6% k ho ch; - u tư - xây d ng: tăng 11%, t 17,7% k ho ch; - Thương m i - d ch v : tăng 15,7%, t 45,6% k ho ch. * T ng thu ngân sách Nhà nư c: gi m 47,3%, t 33,7% k ho ch. 2. V xã h i: - Có 98,63% h c sinh hoàn t t chương trình b c ti u h c (1.156 h c sinh), gi m 0,9% so năm h c trư c. - Có 962 h c sinh l p 9 ư c xét tuy n t t nghi p trung h c cơ s , t l 99,79% gi m 0,09%. - Có 533 h c sinh t t nghi p trung h c ph thông, t 95%. - T l h nghèo theo chuNn 6 tri u còn 22,37%, chuNn 4 tri u còn 14,5%. - Gi i quy t vi c làm cho 2.347 lao ng, tăng 4% so cùng kỳ và t 58,67% k ho ch. - Tiêm ch ng 8 mũi cho tr em t 36,5% và tiêm ng a b i li t cho tr dư i 5 tu i t 98,14%. Tuy nhiên, bên c nh nh ng k t qu t ư c, v n còn nh ng t n t i ó là chưa ánh giá, ki m i m tình hình th c hi n các chương trình tr ng i m v phát tri n kinh t - xã h i, công tác u tư th c hi n các d án k t c u h t ng còn ch m, nhi u công trình thi công kéo dài, ch m ư c kh c ph c; vi c th c hi n ý ki n ch o c a các phòng, ban ch c năng chưa k p th i. II. NHI M V KINH T - XÃ H I 6 THÁNG CU I NĂM 2007: Ngoài các nhi m v và gi i pháp ch y u ư c nêu trong báo cáo c a y ban nhân dân huy n, trong quá trình i u hành th c hi n nhi m v , ch tiêu kinh t - xã h i, thu chi ngân sách, an ninh, qu c phòng 6 tháng cu i năm 2007, H i ng nhân dân yêu c u y ban nhân dân huy n lưu ý: * Ch o gi i quy t v n cho s n xu t và u tư phát tri n; ch o tri n khai th c hi n các mô hình s n xu t và kinh doanh m i.
  3. * Ch o ti p t c gi i quy t nh ng t n t i trong vi c thi hành Lu t t ai trên a bàn huy n; Ny nhanh ti n th c hi n Quy ho ch chung xây d ng huy n C n Gi n năm 2020 và Quy ho ch s d ng t n năm 2020. * Ch o tri n khai các nhóm gi i pháp th c hi n các m c tiêu v gi i quy t vi c làm, gi m h nghèo giai o n 2006 - 2010 và trư c m t là trong năm 2007 và 2008. * Ch o th c hi n chương trình di d i và tái nh cư nhân dân thu c xã Th nh An, chương trình phát tri n nhà , công b quy ho ch v nhà và b trí dân cư; * Ch o chương trình ph c p giáo d c và khai gi ng năm h c m i (2007 -2008). * Ny m nh vi c tri n khai các gi i pháp huy ng ngu n l c th c hi n 7 chương trình kinh t - xã h i và 10 nhóm công trình tr ng i m theo Ngh quy t i h i ng b huy n l n th IX và K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm (2006 - 2010). III. T CH C TH C HI N: H i ng nhân dân huy n giao y ban nhân dân huy n t ch c tri n khai th c hi n Ngh quy t này. H i ng nhân dân huy n giao Thư ng tr c H i ng nhân dân, hai Ban H i ng nhân dân, các T i bi u và i bi u H i ng nhân dân huy n ph i h p ho t ng, tăng cư ng giám sát, k p th i ôn c, ki n ngh ch n ch nh nh ng thi u sót, ch m tr trong vi c th c hi n Ngh quy t. ngh y ban M t tr n T qu c huy n, các t ch c thành viên, ài Truy n thanh và B n tin huy n t ch c tuyên truy n, ph bi n và ng viên các t ng l p nhân dân tích c c th c hi n Ngh quy t; k p th i phát hi n, ph n ánh nh ng v n c n i u ch nh, b sung v i các cơ quan có thNm quy n. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân huy n khóa IX, kỳ h p l n th 12, phiên h p ngày 25 tháng 7 năm 2007 thông qua./. CH TNCH Nguy n Th Kim Dung
Đồng bộ tài khoản