Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
59
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T HUY N C N GI NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 09/2008/NQ-H ND C n Gi , ngày 23 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V NHI M V KINH T - XÃ H I NĂM 2009 H I NG NHÂN DÂN HUY N C N GI KHÓA IX KỲ H P L N TH 16 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Sau khi xem xét các báo cáo c a Thư ng tr c và hai Ban H i ng nhân dân huy n; các báo cáo, t trình c a y ban nhân dân huy n; ý ki n c a các i bi u H i ng nhân dân huy n, QUY T NGHN: Nh t trí v i báo cáo c a Thư ng tr c và các Ban H i ng nhân dân huy n. Nh t trí thông qua các báo cáo c a y ban nhân dân v ánh giá tình hình kinh t - xã h i, qu c phòng an ninh, tr t t an toàn xã h i trên a bàn huy n năm 2008; m c tiêu, các ch tiêu và nhi m v kinh t - xã h i năm 2009. H i ng nhân dân huy n nh n m nh m t s v n như sau: I. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N NHI M V K HO CH NĂM 2008: Do di n bi n th i ti t không thu n l i, tình hình d ch b nh và bi n ng giá c , vi c th c hi n các ch tiêu kinh t - xã h i ch y u c a huy n g p nhi u khó khăn, tuy nhiên ư c s quan tâm h tr k p th i c a thành ph , c ng v i s c g ng t p trung c a y ban nhân dân huy n trong công tác ch o i u hành, s kh c ph c khó khăn c a nhân dân phát tri n s n xu t nên giá tr s n xu t m t s ngành t và vư t so v i k ho ch. M t s ch tiêu v xã h i tuy t so v i k ho ch nhưng chưa m b o b n v ng do nh hư ng nh ng khó khăn v kinh t và tình hình l m phát. * T ng giá tr s n xu t (giá c nh năm 1994) t 71% k ho ch; trong ó: - Th y s n t 78%. - Công nghi p - ti u th công nghi p t 82%. - Nông, lâm nghi p t 116%. - Giao thông bưu i n 100%.
  2. - Thương m i d ch v tăng t 103%. - u tư xây d ng t 51%. * T ng thu ngân sách nhà nư c trên a bàn t 150% d toán. * T l t t nghi p các c p h c t trên 90%, trong ó: b c ti u h c t 99,74% (năm 2007 là 98,63%), b c trung h c cơ s t 99,72% (năm 2007 là 99,79), b c ph thông trung h c h chính quy t 95,66% (th p hơn 2% so v i năm h c trư c). * Hoàn thành h sơ trình thành ph công nh n k t qu công tác ph c p giáo d c b c trung h c trong tu i (1987 - 1990), t t l 71,51%. * T l tăng dân s t nhiên: 1,066% (k ho ch 1,18%). * Gi i quy t vi c làm cho 4.950 lư t lao ng (k ho ch 4.700). * Gi m h nghèo theo tiêu chí 6 tri u/ngư i/năm dư i 5% (4,88%). * T l tr suy dinh dư ng 8,5% (k ho ch dư i 7,8%). * T l tr em ch t dư i 5 tu i là 1,25%o. * T l dân s tham gia t p luy n th d c th thao thư ng xuyên 20,1% (k ho ch 19%). * T l h dân m c i n k t 95%. * Kiên c hóa nhà 500 căn, trong ó xây m i 400 căn. * T l dân s ư c cung c p nư c s ch 97%. * T l ch t th i r n ư c thu gom, x lý 80%. * T l h dân có nhà v sinh h p quy cách 65%. Bên c nh ó, H i ng nhân dân huy n cũng ghi nh n nh ng n l c c a y ban nhân dân huy n trong vi c t p trung ch o th c hi n hoàn thành ch tiêu gi m nghèo m c dư i 5% và ch tiêu ph c p giáo d c b c trung h c, t 71,51% theo Ngh quy t H i ng nhân dân huy n; ch o th c hi n t t các gi i pháp h tr s n xu t, th c hi n ch “Năm 2008 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ”, xây d ng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, th c hi n tr giá, tr c p cho các h s n xu t và h nghèo; ch o th c hi n t t công tác qu c phòng, an ninh và công tác phòng, ch ng l t, bão. II. M C TIÊU VÀ CÁC CH TIÊU CH Y U C A NĂM 2009: 1. M c tiêu:
  3. Ti p t c th c hi n ch “Năm 2009 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ”, ph n u tăng giá tr s n xu t các ngành kinh t , b o m an sinh xã h i. Huy ng m i ngu n l c u tư phát tri n cơ s h t ng k thu t làm ti n thúc Ny chuy n d ch cơ c u kinh t ; phát tri n d ch v du l ch, s nghi p giáo d c, y t , văn hóa - th d c th thao, gi i quy t vi c làm, gi m h nghèo, tăng h khá, nâng cao ch t lư ng cu c s ng nhân dân; hoàn thành và công b các quy ho ch. Tăng cư ng công tác phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí, th c hành ti t ki m. Nâng cao ch t lư ng và hi u qu công tác c i cách hành chính, gi v ng n nh chính tr , b o m qu c phòng an ninh và tr t t an toàn xã h i. 2. Các ch tiêu ch y u: Ch tiêu kinh t : * T ng giá tr s n xu t (tính theo giá c nh năm 1994) tăng 45%; trong ó: - Th y s n tăng 8%. - Công nghi p - ti u th công nghi p tăng 17%. - Nông, lâm nghi p tăng 15%. - Giao thông bưu i n tăng 24%. - Thương m i - d ch v tăng 28%. - u tư xây d ng tăng 97%. * T ng thu ngân sách nhà nư c trên a bàn 56,2 t ng. * T ng thu - chi ngân sách huy n: 186 t 151 tri u ng. Ch tiêu xã h i: * Nâng cao ch t lư ng, hi u su t và hi u qu giáo d c b ng ho c cao hơn năm h c trư c. * Hoàn thành h sơ trình thành ph công nh n k t qu công tác ph c p giáo d c b c trung h c trong tu i (1987 - 1990). * T l tăng dân s t nhiên: 1,12%. * Gi i quy t vi c làm cho 4.500 lư t lao ng * Th c hi n l trình nâng m c thu nh p h nghèo theo chuNn 12 tri u ng/ngư i/năm giai o n 2009 - 2015), trong ó: - Gi m h nghèo theo tiêu chí 6 tri u/ngư i/năm còn dư i 1%. - Nâng thu nh p h nghèo trên 8 tri u ng/ngư i/năm: 6,2% (1.000 h )
  4. - Nâng thu nh p h nghèo trên 10 tri u ng/ngư i/năm: 3,1% (500 h ) * T l tr suy dinh dư ng dư i 7,8%. * T l dân s tham gia t p luy n th d c th thao thư ng xuyên 21%. * T l h dân m c i n k t 96%. * Kiên c hóa nhà 500 căn, trong ó xây m i 300 căn. Ch tiêu môi trư ng - ô th : * T l dân s ư c cung c p nư c s ch 98%. * T l ch t th i r n ư c thu gom, x lý 100%. * T l h dân có nhà v sinh h p quy cách trên 80%. III. NHI M V VÀ CÁC GI I PHÁP CHÍNH: Ngoài nhi m v và các gi i pháp c th ch o i u hành mà y ban nhân dân huy n ã c p trong báo cáo tình hình kinh t - xã h i năm 2008 và k ho ch kinh t xã h i năm 2009; ngh y ban nhân dân huy n ti p t c t p trung ch o vi c th c hi n ti t ki m chi tiêu ngân sách, tăng cư ng ki m tra, ki m soát giá c th trư ng; tìm ki m xu t thành ph v các bi n pháp h tr s n xu t, n nh i s ng các i tư ng thu c di n chính sách, xã h i nghèo; - Thư ng xuyên ki m tra, có bi n pháp h tr Ny nhanh ti n các công trình u tư h t ng v giao thông, trư ng h c, các công trình xã nghèo; - Huy ng các ngu n l c vào th c hi n chuy n d ch cơ c u kinh t , phát tri n du l ch sinh thái, phát tri n y t , văn hóa, giáo d c; - Ny nhanh ti n th c hi n quy ho ch, ti p t c c ng c , tăng cư ng công tác qu n lý t ai, qu n lý tr t t ô th song song v i v n ng th c hi n n p s ng văn minh ô th . - T ch c sơ k t chương trình di d i 1.280 h dân, tri n khai th c hi n án di d i 1.400 h dân s ng ven sông, ven bi n, vùng trũng th p, trong r ng phòng h và án di d i dân xã Th nh An, sau khi ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. - Ki m tra, ánh giá vi c th c hi n nhi m v - g n v i hi u qu s d ng kinh phí c a các phòng - ban sau khi t ch c, cơ c u l i các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n. - Ch o các bi n pháp gi v ng thành qu Chương trình xóa mù, ph c p giáo d c các b c h c; Ny m nh v n ng th c hi n Chương trình dân s - k ho ch hóa gia ình, phòng, ch ng d ch b nh, v sinh an toàn th c phNm.
  5. - Ny m nh vi c tri n khai các gi i pháp huy ng ngu n l c th c hi n 7 chương trình kinh t - xã h i và 10 nhóm công trình tr ng i m theo Ngh quy t i h i ng b huy n l n th IX và K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm (2006 - 2010). IV. T CH C TH C HI N: Giao y ban nhân dân huy n có k ho ch t ch c, ch o và i u hành b o m th c hi n th ng l i Ngh quy t này. Thư ng tr c, các Ban, các T và i bi u H i ng nhân dân huy n giám sát vi c tri n khai th c hi n Ngh quy t này. ngh y ban M t tr n T qu c huy n cùng các thành viên giám sát và ng viên các t ng l p nhân dân th c hi n Ngh quy t và ph n ánh k p th i tâm tư, nguy n v ng và ki n ngh c a ngư i dân n các c p chính quy n. H i ng nhân dân huy n kêu g i cán b , chi n s và nhân dân toàn huy n nêu cao tinh th n kh c ph c khó khăn, oàn k t, năng ng, sáng t o và quy t tâm th c hi n th ng l i nhi m v kinh t - xã h i năm 2009. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân huy n khóa IX, kỳ h p l n th 16, phiên h p ngày 17 tháng 12 năm 2008 thông qua./. CH TNCH Nguy n Th Kim Dung
Đồng bộ tài khoản