Nghị quyết số 12 NQ/HĐNN8

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 12 NQ/HĐNN8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 12 NQ/HĐNN8 về việc Phân công ký các quyết định của Hội đồng Nhà nước tặng thưởng các loại huân chương và danh hiệu vinh dự Nhà nước do Hội đồng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 12 NQ/HĐNN8

  1. H I NG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12NQ/H NN8 Hà N i, ngày 06 tháng 9 năm 1987 QUY T NNH V VI C PHÂN CÔNG KÝ CÁC QUY T NNH C A H I NG NHÀ NƯ C T NG THƯ NG CÁC LO I HUÂN CHƯƠNG VÀ DANH HI U VINH D NHÀ NƯ C H I NG NHÀ NƯ C NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u c a 100 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Theo ngh c a T ng thư ký H i ng Nhà nư c; QUY T NNH: i u1 Phân công ký các quy t nh c a H i ng Nhà nư c t ng thư ng các lo i huân chương và danh hi u vinh d Nhà nư c như sau: 1- Ch t ch H i ng Nhà nư c ký các quy t nh: - T ng thư ng các lo i Huân chương Sao Vàng, H Chí Minh, Huân chương cl p h ng 1, 2, 3 và Huân chương Quân công h ng nh t. - Phong danh hi u Anh hùng Lao ng, Anh hùng l c lư ng vũ trang nhân dân. - T ng thư ng các danh hi u vinh d Nhà nư c: Ngh sĩ nhân dân, Ngh sĩ ưu tú, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Th y thu c nhân dân, Th y thu c ưu tú. - T ng gi i thư ng H Chí Minh. 2- Phó Ch t ch H i ng Nhà nư c Lê Quang o ký thay Ch t ch các quy t nh: - T ng thư ng Huân chương Quân công h ng 2, 3; - T ng thư ng Huân chương Lao ng h ng 1, 2, 3; - T ng thư ng Huân chương Chi n công h ng 1, 2, 3; - T ng thư ng Huân chương H u ngh .
  2. - T ng thư ng Huân chương Kháng chi n h ng 1, 2, 3; - T ng thư ng Huân chương Chi n sĩ v vang h ng 1, 2, 3; - T ng thư ng Huân chương Quy t th ng. i u2 Ch t ch H i ng Nhà nư c tr c ti p ký ho c cho phép óng d u ch ký c a Ch t ch H i ng Nhà nư c vào b ng c a các lo i huân chương. i u3 Phó Ch t ch Lê Quang o, T ng thư ký H i ng Nhà nư c và Ch nhi m Văn phòng Qu c h i và H i ng Nhà nư c ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Võ Chí Công ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản