Nghị quyết số 1041-NQ/TVQH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
64
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 1041-NQ/TVQH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 1041-NQ/TVQH về việc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá IV do Ủy ban thương vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 1041-NQ/TVQH

  1. U BAN THƯ NG V QU C VI T NAM DÂN CH C NG HÒA H I c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 1041-NQ/TVQH Hà N i, ngày 08 tháng 2 năm 1971 QUY T NNH V VI C B U C Đ I BI U QU C H I KHOÁ IV U BAN THƯ NG V QU C H I Căn c vào i u 45 và i u 53 c a Hi n pháp nư c Vi t Nam dân ch c ng hoà, Căn c vào i u 12, i u 13, i u 14 và i u 31 c a Lu t b u c i bi u Qu c h i ngày 31 tháng 12 năm 1959, Căn c vào Ngh quy t c a Qu c h i ngày 22 tháng 5 năm 1968, Xét tình hình hi n nay, QUY T NGHN : i u 1. T ch c cu c b u c i bi u Qu c h i khoá IV vào ngày ch nh t 11 tháng 4 năm 1971. i u 2. T ng s i bi u Qu c h i ư c b u trong cu c b u c Qu c h i khoá IV là 420. T ng s ơn v b u c là 80. i u 3. S ơn v b u c , danh sách các ơn v và s i bi u cho m i ơn v t i m i t nh và m i thành ph tr c thu c trung ương ư c quy nh trong b ng kê ính theo Ngh quy t này. Trư ng Chinh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản