Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
54
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND về việc phê duyệt chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008 do Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NINH THU N c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 18/2007/NQ-H ND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 17 tháng 12 năm 2007 NGHN QUY T V VI C PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT C A H I NG NHÂN DÂN T NH NĂM 2008 H I NG NHÂN DÂN T NH NINH THU N KHOÁ VIII KỲ H P TH 11 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh 91/2006/N -CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m ts i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân; Xét T trình s 02/TTr-H ND ngày 23/11/2007 c a Thư ng tr c H i ng nhân dân v chương trình ho t ng giám sát c a H i ng nhân dân năm 2008 và ý ki n c a i bi u H i ng nhân dân t nh, QUY T NGHN: i u 1. Phê duy t chương trình ho t ng giám sát c a H i ng nhân dân t nh năm 2008 (kèm theo T trình s 02/TTr-H ND ngày 23 tháng 11 năm 2007 c a Thư ng tr c H i ng nhân dân t nh) i u 2. Giao Thư ng tr c H i ng nhân dân t nh tri n khai th c hi n Ngh quy t. Ngh quy t này ư c H i ng nhân dân t nh Ninh Thu n khoá VIII, kỳ h p th 11 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2007 và có hi u l c thi hành sau 10 (mư i) ngày./. PHÓ CH TNCH Chamaléa B c
Đồng bộ tài khoản