Nghị quyết số 19/NQ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
117
lượt xem
10
download

Nghị quyết số 19/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 19/NQ-CP về việc xác lập địa giới hành chính xã Đông Xuân thuộc huyện Quốc Oai; các xã: Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung thuộc huyện Thạch Thất; huyện Mê Linh thuộc thành phố Hà Nội; thành lập quận Hà Đông và các phường trực thuộc; chuyển thành phố Sơn Tây thành thị xã Sơn Tây thuộc thành Hà Nội do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 19/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 19/NQ-CP Hà N i, ngày 08 tháng 05 năm 2009 NGHN QUY T V VI C XÁC L P NA GI I HÀNH CHÍNH XÃ ÔNG XUÂN THU C HUY N QU C OAI; CÁC XÃ TI N XUÂN, YÊN BÌNH, YÊN TRUNG THU C HUY N TH CH TH T; HUY N MÊ LINH THU C THÀNH PH HÀ N I; THÀNH L P QU N HÀ ÔNG VÀ CÁC PHƯ NG TR C THU C; CHUY N THÀNH PH SƠN TÂY THÀNH THN XÃ SƠN TÂY THU C THÀNH PH HÀ N I CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân thành ph Hà N i, QUY T NGHN: i u 1. Xác l p a gi i hành chính xã ông Xuân thu c huy n Qu c Oai; các xã: Ti n Xuân, Yên Bình, Yên Trung thu c huy n Th ch Th t; huy n Mê Linh thu c thành ph Hà N i; thành l p qu n Hà ông và các phư ng tr c thu c; chuy n thành ph Sơn Tây thành th xã Sơn Tây thu c thành Hà N i như sau: 1. Xác l p a gi i hành chính xã ông Xuân thu c huy n Qu c Oai; các xã: Ti n Xuân, Yên Bình, Yên Trung thu c huy n Th ch Th t: a) Chuy n toàn b 1.720,36 ha di n tích t nhiên và 4.495 nhân khNu c a xã ông Xuân vào huy n Qu c Oai qu n lý. Xã ông Xuân thu c huy n Qu c Oai có 1.720,36 ha di n tích t nhiên và 4.495 nhân khNu. a gi i hành chính xã ông Xuân: ông Giáp xã Phú Mãn, Phú Cát, huy n Qu c Oai; Tây giáp xã Ti n Xuân, huy n Th ch Th t; Nam giáp xã Phú Mãn, huy n Qu c Oai, xã Lâm Sơn, huy n Lương Sơn, t nh Hòa Bình; B c giáp xã Th ch Hòa, huy n Th ch Th t. Huy n Qu c Oai có 14.700,62 ha di n tích t nhiên và 163.355 nhân khNu, có 21 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: C n H u, C ng Hòa, i Thành, ông Xuân, ông Yên, ng Quang, Hòa Th ch, Li p Tuy t, Nghĩa Hương, Ng c M , Ng c Li p, Phú Cát, Phú Mãn, Phư ng Cách, Tân Hòa, Tân Phú, Th ch Thán, Tuy t Nghĩa, Sài Sơn, Yên Sơn và th tr n Qu c Oai. a gi i hành chính huy n Qu c Oai: ông giáp huy n Hoài c; Tây giáp huy n Th ch Th t, thành ph Hà N i; Nam giáp huy n Chương M , thành ph Hà N i, huy n Lương Sơn, t nh Hòa Bình; B c giáp huy n Phúc Th , huy n Th ch Th t. b) Chuy n toàn b 3.457,74 ha di n tích t nhiên và 6.606 nhân khNu c a xã Ti n Xuân; 2.073,06 ha di n tích t nhiên và 5.875 nhân khNu c a xã Yên Bình; 1.532,76 ha di n tích t nhiên và 3.278 nhân khNu c a xã Yên Trung vào huy n Th ch Th t qu n lý. Xã Ti n Xuân thu c huy n Th ch Th t có 3.457,74 ha di n tích t nhiên và 6.606 nhân khNu.
  2. a gi i hành chính xã Ti n Xuân: ông giáp xã ông Xuân, huy n Qu c Oai; Tây giáp xã Yên Bình, huy n Th ch Th t; Nam giáp xã Lâm Sơn, huy n Lương Sơn và xã Dân Hòa, huy n Kỳ Sơn, t nh Hòa Bình, B c giáp xã Th ch Hòa, huy n Th ch Th t. Xã Yên Bình thu c huy n Th ch Th t có 2.073,06 ha di n tích t nhiên và 5.875 nhân khNu. a gi i hành chính xã Yên Bình: ông giáp xã Ti n Xuân, huy n Th ch Th t; Tây giáp xã Yên Trung, huy n Th ch Th t; Nam giáp xã Ti n Xuân, huy n Th ch Th t, xã Yên Quang, huy n Kỳ Sơn, t nh Hòa Bình; B c giáp xã Th ch Hòa, huy n Th ch Th t, xã Yên Bài, huy n Ba Vì. Xã Yên Trung thu c huy n Th ch Th t có 1.532,76 ha di n tích t nhiên và 3.278 nhân khNu. a gi i hành chính xã Yên Trung: ông giáp xã Yên Bình, huy n Th ch Th t; Tây giáp xã Phú Minh, huy n Kỳ Sơn, t nh Hòa Bình; Nam giáp xã Phú Minh, xã Yên Quang, huy n Kỳ Sơn, t nh Hòa Bình; B c giáp xã Yên Bài, huy n Ba Vì. Huy n Th ch Th t có 20.250,85 ha di n tích t nhiên và 179.060 nhân khNu, có 23 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Bình Phú, Bình Yên, Canh N u, C n Ki m, CNm Yên, Chàng Sơn, D N u, i ng, ng Trúc, H B ng, H u B ng, Hương Ng i, Kim Quan, L i Thư ng, Phùng Xá, Phú Kim, Tân Xã, Th ch Hòa, Th ch Xá, Ti n Xuân, Yên Bình, Yên Trung và th tr n Liên Quan. a gi i hành chính huy n Th ch Th t: ông giáp huy n Phúc Th , huy n Qu c Oai; Tây giáp th xã Sơn Tây, huy n Ba Vì, thành ph Hà N i, huy n Kỳ Sơn, t nh Hòa Bình; Nam giáp huy n Qu c Oai, thành ph Hà N i, huy n Lương Sơn, huy n Kỳ Sơn, t nh Hòa Bình; B c giáp huy n Phúc Th . 2. Xác l p a gi i hành chính c a huy n Mê Linh thu c thành ph Hà N i. Huy n Mê Linh thu c thành ph Hà N i có 14.164,53 ha di n tích t nhiên và 187.255 nhân khNu, có 18 ơn v hành chính tr c thu c, g m các xã: Chu Phan, i Th nh, Hoàng Kim, Kim Hoa, Liên M c, Mê Linh, Tam ng, Thanh Lâm, Th ch à, Ti n Phong, Ti n Th ng, Ti n Th nh, Tráng Vi t, T L p, V n Yên, Văn Khê, th tr n Chi ông và th tr n Quang Minh. a gi i hành chính huy n Mê Linh: ông giáp huy n ông Anh, huy n Sóc Sơn, thành ph Hà N i; Tây giáp huy n Bình Xuyên, huy n Yên L c, t nh Vĩnh Phúc; Nam giáp huy n an Phư ng; B c giáp th xã Phúc Yên, t nh Vĩnh Phúc. 3. Thành l p qu n Hà ông thu c thành ph Hà N i trên cơ s toàn b 4.791,74 ha di n tích t nhiên và 198.678 nhân khNu c a thành ph Hà ông (bao g m toàn b di n tích t nhiên và nhân khNu c a các phư ng: Hà C u, La Khê, M Lao, Nguy n Trãi, Phú La, Phúc La, Quang Trung, V n Phúc, Văn Quán, Y t Kiêu và các xã: Biên Giang, Dương N i, ng Mai, Ki n Hưng, Phú Lãm, Phú Lương, Yên Nghĩa). Qu n Hà ông có 4.791,74 ha di n tích t nhiên và 198.687 nhân khNu. a gi i hành chính qu n Hà ông: ông giáp huy n Thanh Trì, qu n Thanh Xuân; Tây giáp huy n Chương M , huy n Hoài c, huy n Qu c Oai; Nam giáp huy n Thanh Oai; B c giáp huy n T Liêm, thành ph Hà N i. 4. Thành l p phư ng thu c qu n Hà ông: a) Thành l p phư ng Biên Giang thu c qu n Hà ông trên cơ s toàn b 236,05 ha di n tích t nhiên và 6.299 nhân khNu c a xã Biên Giang. Phư ng Biên Giang có 236,05 ha di n tích t nhiên và 6.299 nhân khNu.
  3. a gi i hành chính phư ng Biên Giang: ông giáp phư ng ng Mai, qu n Hà ông; Tây giáp xã Ph ng Châu, huy n Chương M ; Nam giáp th tr n Chúc Sơn, huy n Chương M ; B c giáp phư ng Yên Nghĩa, qu n Hà ông. b) Thành l p phư ng Dương N i thu c qu n Hà ông trên cơ s toàn b 585,31 ha di n tích t nhiên và 17.311 nhân khNu c a xã Dương N i. Phư ng Dương N i có 585,31 ha di n tích t nhiên và 17.311 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Dương N i: ông giáp phư ng La Khê, qu n Hà ông, xã i M , huy n T Liêm; Tây giáp xã La Phù, xã ông La, huy n Hoài c; Nam giáp phư ng Yên Nghĩa, qu n Hà ông; B c giáp xã An Khánh, huy n Hoài c, xã Tây M , huy n T Liêm. c) Thành l p phư ng ng Mai thu c qu n Hà ông trên cơ s toàn b 634,19 ha di n tích t nhiên và 13.639 nhân khNu c a xã ng Mai. Phư ng ng Mai có 634,19 ha di n tích t nhiên và 13.639 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng ng Mai: ông giáp phư ng Phú Lãm, qu n Hà ông và xã Bích Hòa, huy n Thanh Oai; Tây giáp phư ng Biên Giang, qu n Hà ông; Nam giáp xã Cao Viên, huy n Thanh Oai, xã Th y Hương, huy n Chương M ; B c giáp phư ng Yên Nghĩa, qu n Hà ông. d) Thành l p phư ng Ki n Hưng thu c qu n Hà ông trên cơ s toàn b 424,15 ha di n tích t nhiên và 11.390 nhân khNu c a xã Ki n Hưng. Phư ng Ki n hưng có 424,15 ha di n tích t nhiên và 11.390 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Ki n Hưng: ông giáp xã H u Hòa, huy n Thanh Trì; Tây giáp phư ng Hà C u, phư ng Phú La, qu n Hà ông; Nam giáp xã C Khê, huy n Thanh Oai và phư ng Phú Lương, qu n Hà ông; B c giáp phư ng Phúc La, qu n Hà ông và xã Tân Tri u, huy n Thanh Trì. ) Thành l p phư ng Phú Lãm thu c qu n Hà ông trên cơ s toàn b 266,42 ha di n tích t nhiên và 15.210 nhân khNu c a xã Phú Lãm. Phư ng Phú Lãm có 266,42 ha di n tích t nhiên và 15.210 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Phú Lãm: ông giáp phư ng Phú Lương, qu n Hà ông; Tây giáp phư ng ng Mai, phư ng Yên Nghĩa, qu n Hà ông; Nam giáp xã Bích Hòa, huy n Thanh Oai; B c giáp phư ng Phú La, qu n Hà ông. e) Thành l p phư ng Phú Lương thu c qu n Hà ông trên cơ s toàn b 671,66 ha di n tích t nhiên và 17.581 nhân khNu c a xã Phú Lương. Phư ng Phú Lương có 671,66 ha di n tích t nhiên và 17.581 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Phú Lương: ông giáp xã C Khê, huy n Thanh Oai; Tây giáp phư ng Phú Lãm, qu n Hà ông; Nam giáp xã Bích Hòa, xã C Khê, huy n Thanh Oai; B c giáp phư ng Phú La, phư ng Ki n Hưng, qu n Hà ông. g) Thành l p phư ng Yên Nghĩa thu c qu n Hà ông trên cơ s toàn b 692,61 ha di n tích t nhiên và 12.924 nhân khNu c a xã Yên Nghĩa. Phư ng Yên Nghĩa có 692,61 ha di n tích t nhiên và 12.924 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Yên Nghĩa: ông giáp phư ng Phú La, phư ng La Khê, phư ng Phú Lãm, qu n Hà ông; Tây giáp xã Ph ng Châu, huy n Chương M , xã i Thành, huy n Qu c Oai; Nam
  4. giáp phư ng ng Mai, phư ng Biên Giang, qu n Hà ông; B c giáp xã ông La, huy n Hoài c, phư ng Dương N i, qu n Hà ông. Sau khi thành l p qu n Hà ông và các phư ng tr c thu c: Qu n Hà ông có 4.791,74 ha di n tích t nhiên và 198.687 nhân khNu, có 17 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các phư ng: Biên Giang, Dương N i, ng Mai, Hà C u, Ki n Hưng, La Khê, M Lao, Nguy n Trãi, Phú La, Phú Lãm, Phú Lương, Phúc La, Quang Trung, V n Phúc, Văn Quán, Yên Nghĩa, Y t Kiêu. a gi i hành chính qu n Hà ông: ông giáp huy n Thanh Trì, qu n Thanh Xuân; Tây giáp huy n Chương M , huy n Hoài c, huy n Qu c Oai; Nam giáp huy n Thanh Oai; B c giáp huy n T Liêm, thành ph Hà N i. 5. Chuy n thành ph Sơn Tây thành th xã Sơn Tây thu c thành ph Hà N i. Chuy n toàn b 11.346 ha di n tích t nhiên và 182.000 nhân khNu, 15 ơn v hành chính tr c thu c thành ph Sơn Tây thu c thành ph Hà N i thành th xã Sơn Tây thu c thành ph Hà N i (bao g m toàn b di n tích t nhiên và nhân khNu c a các phư ng: Lê L i, Ngô Quy n, Phú Th nh, Quang Trung, Sơn L c, Trung Hưng, Trung Sơn Tr m, Viên Sơn, Xuân Khanh và các xã: C ông, ư ng Lâm, Kim Sơn, Sơn ông, Thanh M , Xuân Sơn). Th xã Sơn Tây thu c thành ph Hà N i có 11.346 ha di n tích t nhiên và 182.000 nhân khNu, có 15 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các phư ng: Lê L i, Ngô Quy n, Phú Th nh, Quang Trung, Sơn L c, Trung Hưng, Trung Sơn Tr m, Viên Sơn, Xuân Khanh và các xã: C ông, ư ng Lâm, Kim Sơn, Sơn ông, Thanh M , Xuân Sơn. a gi i hành chính th xã Sơn Tây: ông giáp huy n Phúc Th , huy n Th ch Th t; Tây giáp huy n Ba Vì, thành ph Hà N i; Nam giáp huy n Th ch Th t; B c giáp t nh Vĩnh Phúc. Sau khi thành l p qu n Hà ông, thành l p các phư ng thu c qu n Hà ông; chuy n thành ph Sơn Tây thành th xã Sơn Tây. Thành ph Hà N i có 334.470,02 ha di n tích t nhiên và 6.232.940 nhân khNu, có 29 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các qu n: Ba ình, C u Gi y, ng a, Hà ông, Hai Bà Trưng, Hoàn Ki m, Hoàng Mai, Long Biên, Tây H , Thanh Xuân, các huy n: Ba Vì, Chương M , an Phư ng, ông Anh, Gia Lâm, Hoài c, Mê Linh, M c, Phú Xuyên, Phúc Th , Qu c Oai, Sóc Sơn, Th ch Th t, Thanh Oai, Thanh Trì, Thư ng Tín, T Liêm, ng Hòa và th xã Sơn Tây; có 577 ơn v hành chính c p xã (g m 401 xã, 154 phư ng và 22 th tr n). i u 2. Ngh quy t này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân thành ph Hà N i và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - H ND, UBND thành ph Hà N i; - Ban T ch c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư; - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : P, TCCB, TH, TCCV, KTN, PL, Công báo;
  5. - Lưu Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản