Nghị quyết số 24/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
51
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 24/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 24/2006/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân Quận 10 do Hội đồng nhân dân Quận 10 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 24/2006/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T 10 NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 24/2006/NQ-H ND Qu n 10, ngày 21 tháng 07 năm 2006 NGHN QUY T V VI C XÁC NH N K T QU B U C B SUNG THÀNH VIÊN Y BAN NHÂN DÂN QU N 10 H I NG NHÂN DÂN QU N 10 KHÓA IX KỲ H P TH 8 Căn c i u 25 Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c biên b n k t qu b u c b sung thành viên y ban nhân dân qu n 10, t i kỳ h p l n th 8 H i ng nhân dân qu n 10, khóa IX, nhi m kỳ 2004 - 2009, ngày 21 tháng 07 năm 2006, QUY T NGHN: i u 1. Xác nh n k t qu b u c b sung thành viên y ban nhân dân qu n 10 khóa IX, nhi m kỳ 2004 - 2009, g m các Ông (Bà) có tên sau: 1. Ông (Bà) Nguy n Văn Ba. 2. Ông (Bà) Huỳnh Văn Tư. i u 2. Các Ông (Bà) có tên t i i u 1 s m nh n trách nhi m chính th c khi có quy t nh phê chuNn c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh. Ngh quy t ã ư c H i ng nhân dân qu n 10 khóa IX thông qua t i kỳ h p l n th 8 ngày 21 tháng 7 năm 2006./. CH TNCH Lâm ình Chi n
Đồng bộ tài khoản