Nghị quyết số 245 NQ/QHK6

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
51
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 245 NQ/QHK6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 245 NQ/QHK6 về việc quyết định lấy ý kiến tại nhà của các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 245 NQ/QHK6

  1. U BAN THƯ NG V QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 245NQ/QHK6 Hà N i, ngày 26 tháng 5 năm 1978 QUY T NGHN U BAN THƯ NG V QU C H I Căn c vào i u 53 c a Hi n pháp năm 1959; Căn c vào Chương II c a Lu t t ch c Qu c h i nói v U ban thư ng v Qu c h i; Theo ngh c a T ng thư ký U ban thư ng v Qu c h i; QUY T NGHN: i u 1. Trong th i gian gi a hai phiên h p c a U ban thư ng v Qu c h i, khi c n gi i quy t nh ng v n t xu t và c p bách thu c quy n h n c a U ban thư ng v Qu c h i mà không tri u t p U ban thư ng v Qu c h i ngay ư c thì Ch t ch U ban thư ng v Qu c h i có th theo ngh c a T ng thư ký U ban thư ng v Qu c h i, quy t nh l y ý ki n t i nhà c a các thành viên U ban thư ng v Qu c h i. i u 2. Cách th c l y ý ki n t i nhà như sau: 1- T ng thư ký U ban thư ng v Qu c h i g i n các thành viên U ban thư ng v Qu c h i t trình v n i dung v n c n l y ý ki n, d th o ngh quy t c a U ban thư ng v Qu c h i và nh ng tài li u c n thi t khác. 2- Các thành viên U ban thư ng v Qu c h i ghi ý ki n c a mình vào t trình, ký tên và g i l i T ng thư ký. 3- T ng thư ký t p h p các ý ki n. N u a s thành viên U ban thư ng v Qu c h i tán thành, thì Ch t ch U ban thư ng v Qu c h i ký ngh quy t. i u 3. Trong phiên h p g n nh t c a U ban thư ng v Qu c h i, T ng thư ký báo cáo v i U ban thư ng v Qu c h i k t qu vi c l y ý ki n t i nhà ã ư c ti n hành. Trư ng Chinh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản