Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
48
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND về việc đề án phân loại đơn vị hành chính 11 phường quận Tân Phú do Hội đồng nhân dân Quận Tân Phú ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N TÂN PHÚ NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 41/2006/NQ-H ND Tân Phú, ngày 23 tháng 11 năm 2006 NGHN QUY T V ÁN PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH 11 PHƯ NG QU N TÂN PHÚ H I NG NHÂN DÂN QU N TÂN PHÚ KHÓA I, KỲ H P L N TH 7 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 159/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 v phân lo i ơn v hành chính xã, phư ng, th tr n; Sau khi xem xét T trình s 1390/TTr-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2006 c a y ban nhân dân qu n, án phân lo i hành chính 11 phư ng, Báo cáo th m tra s 06/H ND/BCTT-PC ngày 05 tháng 11 năm 2006 c a Ban Pháp ch và ý ki n c a i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T NGHN: i u 1. Ch p thu n thông qua án phân lo i ơn v hành chính 11 phư ng, trong ó 11/11 phư ng t ơn v hành chính lo i 1. i u 2. Giao y ban nhân dân qu n hoàn ch nh h sơ án phân lo i ơn v hành chính 11 phư ng trình y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n Tân Phú khóa I, kỳ h p th 7 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2006./. CH TNCH Huỳnh Văn N u
Đồng bộ tài khoản