Nghị quyết số 438-NQ-QH/K6

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
63
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 438-NQ-QH/K6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 438-NQ-QH/K6 về việc phê chuẩn Hiệp ước hoà bình, hữu nghị và hợp tác giữa Việt nam và Cam-pu-chia do Ủy ban thương vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 438-NQ-QH/K6

  1. U BAN THƯ NG V QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 438-NQ/QHK6 Hà N i, ngày 23 tháng 2 năm 1979 QUY T NGHN PHÊ CHU N HI P Ư C HOÀ BÌNH, H U NGHN VÀ H P TÁC GI A VI T NAM VÀ CAM-PU-CHIA U BAN THƯ NG V QU C H I Căn c vào i u 53 c a Hi n pháp năm 1959; Theo ngh c a H i ng Chính ph ; QUY T NGHN: Phê chuNn hi p ư c hoà bình, h u ngh và h p tác gi a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và nư c C ng hoà nhân dân Căm-pu-chia ký t i Nông-Pênh ngày 18 tháng 2 năm 1979. Trư ng Chinh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản