Nghị quyết số 54/2007/NQ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 54/2007/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 54/2007/NQ-CP về việc kỳ hạn trái phiếu quốc tế của Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 54/2007/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 54/2007/NQ-CP Hà N i, ngày 12 tháng 11 năm 2007 NGHN QUY T V VI C KỲ H N TRÁI PHI U QU C T C A CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 26/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 cùa Chính ph v phiên h p thư ng kỳ tháng 4 năm 2007; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NGHN: 1. Chính ph ng ý m r ng kỳ h n trái phi u qu c t phát hành trong năm 2007 t 15 n 20 năm (quy nh t i Ngh quy t s 07/NQ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph ) thành t 10 năm n 30 năm, trong ó ưu tiên kỳ h n 15 và 20 năm. 2. Giao B Tài chính: a) Xây d ng Quy ch ki m soát vi c s d ng ngu n trái phi u qu c t b o m an toàn, hi u qu ; b) L a ch n linh ho t kỳ h n trái phi u qu c t phù h p v i i u ki n th trư ng qu c t và nhu c u v n trong nư c./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các U ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c H i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph ,
  2. các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b). XH 315
Đồng bộ tài khoản