Nghị quyết số 590/NQ-HĐNN8

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
5
download

Nghị quyết số 590/NQ-HĐNN8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 590/NQ-HĐNN8 về việc quy định việc tước quyền bầu cử do Hội đồng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 590/NQ-HĐNN8

  1. H I NG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 590/NQ-H NN8 Hà N i, ngày 27 tháng 5 năm 1992 NGHN QUY T QUY NNH VI C TƯ C QUY N B U C H I NG NHÀ NƯ C NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHIÃ VI T NAM Căn c vào i u 54 c a Hi n pháp năm 1992 nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c vào i u 2 c a Lu t b u c i bi u Qu c h i năm 1992; Căn c vào Ngh quy t ngày 15 tháng 4 năm 1992 c a Qu c h i khoá VIII, kỳ h p th 11 quy nh m t s i m v vi c thi hành Hi n pháp năm 1992; NGHN QUY T : i u1 Nh ng ngư i sau ây b tư c quy n b u c : a) Ngư i ang trong th i gian b tư c quy n b u c theo b n án ã có hi u l c c a Toà án; b) Ngư i ang trong th i gian b qu n ch theo b n án ã có hi u l c c a Toà án. i u2 Nh ng ngư i sau ây không ư c s d ng quy n b u c : a) Ngư i ang ch p hành hình ph t tù; b) Ngư i ang b b t, ang b giam gi , ang b t m giam theo quy nh c a B lu t t t ng hình s ; c) Ngư i ang trong th i gian b t p trung giáo d c c i t o theo quy t nh c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương ã ư c H i ng b trư ng duy t y. i u3 Ngư i ang b m t trí không ư c tham gia b u c .
  2. Trong trư ng h p c n xác nh tình tr ng m t trí thì ph i căn c vào k t lu n c a cơ quan y t có thNm quy n. i u4 Ngh quy t này thay th Ngh quy t 498 NQ/H NN7 ngày 29 tháng 2 năm 1984. H i ng b trư ng, Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình, b o m th c hi n ngh quy t này. Võ Chí Công ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản