Nghị quyết số 74/1999/NQ-UBTVQH10

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
52
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 74/1999/NQ-UBTVQH10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 74/1999/NQ-UBTVQH10 về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Chính phủ do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 74/1999/NQ-UBTVQH10

  1. U BAN THƯ NG V QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 228/1999/NQ-UBTVQH10 Hà N i, ngày 27 tháng 10 năm 1999 NGHN QUY T V VI C I BI U QU C H I TI P CÔNG DÂN, TI P NH N, CHUY N ƠN, ÔN C, THEO DÕI VI C GI I QUY T KHI U N I, T CÁO VÀ KI N NGHN C A CÔNG DÂN U BAN THƯ NG V QU C H I nâng cao hi u qu ho t ng c a i bi u Qu c h i trong công tác ti p công dân, ti p nh n, chuy n ơn, ôn c, theo dõi vi c gi i quy t khi u n i, t cáo, ki n ngh c a công dân; góp ph n thúc y vi c gi i quy t c a các cơ quan Nhà nư c có th m quy n i v i khi u n i, t cáo, ki n ngh c a công dân; Căn c vào i u 93 và i u 97 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Căn c vào i u 6 và i u 44 c a Lu t t ch c Qu c h i; QUY T NNH: I. I BI U QU C H I TI P CÔNG DÂN 1. i bi u Qu c h i ti p công dân nh m thu th p ý ki n, nguy n v ng, ph n ánh c a công dân; ng th i hư ng d n, giúp công dân th c hi n vi c khi u n i, t cáo và nh n ơn, thư c a công dân chuy n n cơ quan, t ch c có thNm quy n gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t. 2. i bi u Qu c h i ti p công dân t i a i m ti p công dân do oàn i bi u Qu c h i b trí và theo s phân công c a Trư ng oàn i bi u Qu c h i. Trư ng oàn i bi u Qu c h i t ch c các i bi u Qu c h i trong oàn ti p công dân. Danh sách, k ho ch th i gian ti p công dân c a i bi u Qu c h i ư c niêm y t t i nơi ti p công dân, ng th i thông báo cho i bi u Qu c h i trư c 7 ngày. N u có lý do không ti p ư c, i bi u Qu c h i báo cáo v i Trư ng oàn trư c 3 ngày c ngư i khác thay th . 3. Khi công dân có yêu c u g p i bi u Qu c h i trình bày khi u n i, t cáo, ki n ngh thì i bi u Qu c h i t o i u ki n thu n l i ti p công dân; n u chưa th ti p công dân ư c thì i bi u Qu c h i nh n ơn ho c h n ti p công dân vào th i gian thích h p.
  2. Trong th i gian Qu c h i h p, khi c n thi t, theo ngh c a Văn phòng Qu c h i và ư c Ch t ch Qu c h i ng ý, Trư ng oàn i bi u Qu c h i có trách nhi m ti p ho c phân công i bi u Qu c h i trong oàn ti p công dân c a a phương mình n khi u n i, t cáo, ki n ngh . 4. Khi ti p công dân, i bi u Qu c h i l ng nghe ý ki n nguy n v ng c a công dân, gi i thích, tuyên truy n ư ng l i, chính sách, pháp lu t và hư ng d n công dân th c hi n vi c khi u n i, t cáo, ki n ngh theo quy nh c a pháp lu t. Khi c n thi t, i bi u Qu c h i yêu c u công dân cung c p các tài li u có liên quan n nh ng n i dung ã trình bày. Trư ng h p có nhi u ngư i khi u n i, t cáo, ki n ngh v cùng m t n i dung thì i bi u Qu c h i yêu c u c ngư i i di n trình bày. 5. i bi u Qu c h i không ti p công dân n khi u n i, t cáo, ki n ngh khi công dân vi ph m n i quy nơi ti p công dân. II. I BI U QU C H I TI P NH N Ý KI N, KI N NGHN C A CÔNG DÂN 1. Khi nh n ư c ý ki n, ki n ngh c a công dân, i bi u Qu c h i xem xét, ph n ánh ho c chuy n n cơ quan, t ch c có thNm quy n, c th như sau: a. Nh ng ý ki n, ki n ngh c a công dân thu c thNm quy n xem xét và gi i quy t c a cơ quan, t ch c a phương thì ph n ánh ho c chuy n n cơ quan, t ch c a phương; b. Nh ng ý ki n, ki n ngh c a công dân thu c thNm quy n xem xét và gi i quy t c a B , ngành, cơ quan, t ch c nào thì ph n ánh ho c chuy n n B , ngành, cơ quan, t ch c ó; c. Nh ng ý ki n, ki n ngh c a công dân thu c thNm quy n c a Chính ph thì ph n nh ho c chuy n n Chính ph xem xét; d. Nh ng ý ki n, ki n ngh c a công dân liên quan n s a i, b sung ho c xây d ng lu t, pháp l nh thì ph n nh ho c chuy n n U ban thư ng v Qu c h i xem xét. 2. i bi u Qu c h i ph n ánh nh ng ý ki n, ki n ngh c a công dân nêu i m1 ph n này v i Trư ng oàn i bi u Qu c h i t ng h p báo cáo U ban thư ng v Qu c h i. III. I BI U QU C H I TI P NH N, CHUY N KHI U N I, T CÁO VÀ ÔN C, THEO DÕI VI C GI I QUY T KHI U N I, T CÁO C A CÔNG DÂN: 1. Khi nh n ư c khi u n i, t cáo c a công dân, i bi u Qu c h i nghiên c u, chuy n khi u n i, t cáo n cơ quan, t ch c có thNm quy n gi i quy t và thông báo cho ngư i khi u n i, t cáo bi t, c th như sau:
  3. a. Nh ng khi u n i, t cáo thu c lĩnh v c qu n lý Nhà nư c ư c chuy n theo quy nh c a Lu t khi u n i, t cáo; b. Nh ng khi u n i, t cáo liên quan n vi c gi i quy t các v án và thi hành án ư c chuy n cho các cơ quan tư pháp theo quy nh c a pháp lu t; c. Nh ng khi u n i, t cáo liên quan n ho t ng c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i ngh nghi p, t ch c kinh t ư c chuy n n t ch c ó. 2. Trư ng h p ơn khi u n i, t cáo c a công dân có ghi g i n t t c i bi u Qu c h i thì Trư ng oàn i bi u Qu c h i nơi công dân cư trú chuy n khi u n i, t cáo ó n cơ quan, t ch c có thNm quy n gi i quy t. Trư ng h p ơn khi u n i, t cáo c a công dân có ghi g i n nhi u i bi u Qu c h i làm vi c trong các cơ quan c a Qu c h i thì khi u n i, t cáo thu c lĩnh v c ph trách c a H i ng Dân t c, các U ban ho c U viên U ban thư ng v Qu c h i ph trách công tác dân nguy n thì i bi u Qu c h i là thư ng tr c c a H i ng Dân t c, các U ban ho c U viên U ban thư ng v Qu c h i ph trách công tác dân nguy n chuy n n cơ quan, t ch c có thNm quy n gi i quy t. 3. i bi u Qu c h i không chuy n khi u n i, t cáo trong nh ng trư ng h p sau: a. Khi u n i, t cáo ã ư c i bi u Qu c h i khác chuy n theo quy nh t i i m 2 ph n III c a Ngh quy t này; b. Khi u n i, t cáo có n i dung không rõ ràng; c. Khi u n i không rõ tên, a ch c a ngư i g i; d. Khi u n i ã có quy t nh gi i quy t cu i cùng c a cơ quan, t ch c có thNm quy n mà i bi u Qu c h i xét th y vi c gi i quy t ó là úng pháp lu t; e. Khi u n i, t cáo có n i dung trùng l p, ã ư c i bi u Qu c h i chuy n n cơ quan, t ch c có thNm quy n gi i quy t nhưng chưa h t th i h n gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t. 4. Sau khi chuy n khi u n i, t cáo c a công dân n cơ quan, t ch c có thNm quy n gi i quy t, i bi u Qu c h i có trách nhi m theo dõi, ôn c vi c gi i quy t theo trình t sau ây: a. Khi u n i, t cáo do i bi u Qu c h i chuy n t i ã quá th i h n quy nh mà chưa ư c cơ quan, t ch c có thNm quy n gi i quy t thì i bi u Qu c h i yêu c u Th trư ng c p trên tr c ti p c a cơ quan, t ch c ó gi i quy t và ki n ngh bi n pháp x lý i v i ngư i thi u trách nhi m ho c c tình trì hoãn vi c gi i quy t khi u n i, t cáo ó. Khi nh n ư c báo cáo k t qu gi i quy t khi u n i, t cáo c a các cơ quan, t ch c có thNm quy n, n u xét th y vi c gi i quy t ó chưa tho áng thì i bi u Qu c h i
  4. có quy n yêu c u th trư ng cơ quan, t ch c c p trên tr c ti p c a cơ quan, t ch c ó gi i quy t. b. Trong quá trình theo dõi, ôn c vi c gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân, n u phát hi n có vi ph m pháp lu t, gây thi t h i n l i ích c a Nhà nư c, quy n, l i ích h p pháp c a công dân, c a cơ quan, t ch c thì i bi u Qu c h i ki n ngh v i ngư i có thNm quy n áp d ng bi n pháp c n thi t k p th i ch m d t vi ph m, xem xét trách nhi m, x lý i v i ngư i vi ph m. Trư ng h p cơ quan, t ch c ho c ngư i có trách nhi m không th c hi n ki n ngh c a i bi u Qu c h i thì i bi u Qu c h i yêu c u ngư i ng u cơ quan, t ch c cơ quan ó gi i quy t. c. Khi i bi u Qu c h i ã th c hi n các quy nh trên ây nhưng xét th y vi c gi i quy t c a các cơ quan, t ch c có thNm quy n chưa úng pháp lu t thì i bi u Qu c h i báo cáo U ban thư ng v Qu c h i xem xét ho c ch t v n nh ng ngư i có trách nhi m theo quy nh t i i u 42 c a Lu t T ch c Qu c h i. 5. i bi u Qu c h i theo dõi, ôn c vi c gi i quy t khi u n i, t cáo c a cơ quan, t ch c có thNm quy n b ng các hình th c: a. G i thư yêu c u th trư ng cơ quan, t ch c có thNm quy n báo cáo k t qu gi i quy t; b. Tr c ti p n cơ quan, t ch c n m tình hình và ôn c cơ quan, t ch c có thNm quy n xem xét, gi i quy t; c. Giao Văn phòng ph c v oàn i bi u Qu c h i ho c Thư ký oàn i bi u Qu c h i tìm hi u tình hình báo cáo v i i bi u Qu c h i; d. Ki n ngh H i ng nhân dân nơi cơ quan, t ch c, cá nhân b khi u n i, t cáo có bi n pháp giám sát vi c gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân; e. ngh Trư ng oàn i bi u Qu c h i t ch c oàn ki m tra, giám sát vi c gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân. IV. TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN, T CH C H U QUAN 1. Các cơ quan, t ch c khi nh n ư c khi u n i, t cáo, ki n ngh c a công dân do i bi u Qu c h i chuy n n có trách nhi m xem xét, gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t, thông báo cho i bi u Qu c h i bi t k t qu và tr l i cho công dân bi t. 2. oàn i bi u Qu c h i t ch c ti p công dân ít nh t m i tháng m t l n. nh kỳ ba tháng m t l n oàn i bi u Qu c h i ph i h p v i Thư ng tr c H i ng nhân dân nghe U ban nhân dân, cơ quan, t ch c có thNm quy n c a a phương báo cáo vi c gi i quy t khi u n i, t cáo, ki n ngh c a công dân do i bi u Qu c h i và oàn i bi u Qu c h i chuy n n.
  5. 3. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương cung c p các văn b n quy ph m pháp lu t c a a phương và các tài li u liên quan cho i bi u Qu c h i khi i bi u yêu c u. 4. Cơ quan, t ch c nơi i bi u Qu c h i công tác có trách nhi m s p x p công vi c, t o i u ki n c n thi t cho i bi u Qu c h i làm nhi m v ti p công dân, ti p nh n, chuy n ơn, ôn c, theo dõi vi c gi i quy t khi u n i, t cáo, ki n ngh c a công dân. 5. Văn phòng Qu c h i có trách nhi m cung c p cho i bi u Qu c h i, oàn i bi u Qu c h i thông tin, tư li u, văn b n pháp lu t c a Qu c h i và U ban Thư ng v Qu c h i; ph c v i bi u Qu c h i ti p công dân trong các kỳ h p Qu c h i; ph c v Ch t ch, các Phó Ch t ch Qu c h i, các U viên U ban thư ng v Qu c h i, thư ng tr c H i ng dân t c và thư ng tr c các U ban c a Qu c h i ti p công dân; ph c v U ban thư ng v Qu c h i, H i ng dân t c và các U ban c a Qu c h i giám sát vi c gi i quy t khi u n i, t cáo, ki n ngh c a công dân. 6. Văn phòng ph c v oàn i bi u Qu c h i và Thư ký oàn i bi u Qu c h i có trách nhi m t ch c và ph c v các i bi u Qu c h i ti p công dân, ti p nh n, chuy n ơn, ôn c, theo dõi vi c gi i quy t khi u n i, t cáo, ki n ngh c a công dân; giúp Trư ng oàn i bi u Qu c h i ti p công dân, ký chuy n khi u n i, t cáo, ki n ngh c a công dân n cơ quan, t ch c có thNm quy n gi i quy t; ph i h p v i Văn phòng Qu c h i t ch c ph c v U ban thư ng v Qu c h i, H i ng Dân t c và các U ban c a Qu c h i giám sát vi c gi i quy t khi u n i, t cáo, ki n ngh c a các cơ quan, t ch c có thNm quy n a phương. nh kỳ 6 tháng m t l n,Văn phòng ph c v oàn i bi u Qu c h i, Thư ký oàn i bi u Qu c h i t ng h p tình hình ti p công dân, ti p nh n, chuy n ơn, ôn c theo dõi và k t qu giám sát vi c gi i quy t khi u n i, t cáo, ki n ngh c a công dân c a i bi u Qu c h i, oàn i bi u Qu c h i Trư ng oàn i bi u Qu c h i báo cáo U ban thư ng v Qu c h i. V. I U KI N B O M I BI U QU C H I TI P CÔNG DÂN, TI P NH N, CHUY N ƠN, ÔN C, THEO DÕI VI C GI I QUY T KHI U N I, T CÁO, KI N NGHN C A CÔNG DÂN: 1. U ban nhân dân, H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và oàn i bi u Qu c h i b o m i u ki n, phương ti n k thu t và nh ng tài li u c n thi t khác i bi u Qu c h i ti p công dân, ti p nh n, chuy n ơn, ôn c, theo dõi vi c gi i quy t khi u n i, t cáo, ki n ngh c a công dân ư c thu n l i và có hi u qu . 2. Kinh phí ph c v i bi u Qu c h i ti p công dân, ti p nh n, chuy n ơn, ôn c, theo dõi vi c gi i quy t khi u n i, t cáo, ki n ngh c a công dân ư c s d ng trong kinh phí ho t ng c a oàn i bi u Qu c h i theo quy nh c a U ban thư ng v Qu c h i. Ngh quy t này ã ư c U ban thư ng v Qu c h i thông qua t i phiên h p th 26 ngày 27 tháng 10 năm 1999.
  6. Nông c M nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản