Nghị quyết số 76/2007/NQ-QH11

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
41
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 76/2007/NQ-QH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 76/2007/NQ-QH11 về việc bổ sung dự án luật sửa đổi, bổ sung điều 73 của Bộ Luật Lao động vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007 do Quốc Hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 76/2007/NQ-QH11

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 76/2007/NQ-QH11 Hà N i, ngày 02 tháng 04 năm 2007 NGHN QUY T V VI C B SUNG D ÁN LU T S A I, B SUNG I U 73 C A B LU T LAO NG VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG LU T, PHÁP L NH NĂM 2007 QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10; Căn c vào Lu t t ch c Qu c h i, Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Sau khi xem xét T trình s 899/UBTVQH11 ngày 20 tháng 3 năm 2007 c a U ban thư ng v Qu c h i v vi c b sung d án Lu t s a i, b sung i u 73 c a B lu t Lao ng vào Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2007 và ý ki n c a các v i bi u Qu c h i; QUY T NGH : Đi u 1: B sung d án Lu t s a i, b sung i u 73 c a B lu t lao ng vào Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2007. Đi u 2: Giao U ban thư ng v Qu c h i ch o vi c tri n khai th c hi n Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2007 ã ư c i u ch nh. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá XI, kỳ h p th 11 thông qua ngày 23 tháng 3 năm 2007. CH TNCH QU C H I Nguy n Phú Tr ng
Đồng bộ tài khoản