Nghị quyết số 19/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 19/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 19/2006/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính phường trên địa bàn Quận 6 theo tinh thần nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ do Hội đồng nhân dân Quận 6 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 19/2006/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T 6 NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 19/2006/NQ-H ND Qu n 6, ngày 20 tháng 12 năm 2006 NGHN QUY T V PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH PHƯ NG TRÊN NA BÀN QU N 6 THEO TINH TH N NGHN NNH S 159/2005/N -CP NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2005 C A CHÍNH PH H I NG NHÂN DÂN QU N 6 KHÓA IX KỲ H P TH 8 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 159/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph v phân lo i ơn v hành chính xã, phư ng, th tr n; Sau khi xem xét T trình s 4470/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2006 c a y ban nhân dân qu n 6 v phân lo i ơn v hành chính phư ng trên a bàn qu n 6 theo tinh th n Ngh nh s 159/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph ; Báo cáo th m tra s 02/BC-BPC ngày 11 tháng 12 năm 2006 c a Ban Pháp ch H i ng nhân dân qu n và ý ki n c a i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T NGHN: i u 1. Ch p thu n thông qua n i dung t trình c a y ban nhân dân qu n 6 v i k t qu phân lo i ơn v hành chính phư ng trên a bàn qu n 6 như sau: - Phư ng 1 : Phư ng lo i 2 - Phư ng 2 : Phư ng lo i 2 - Phư ng 3 : Phư ng lo i 2 - Phư ng 4 : Phư ng lo i 2 - Phư ng 5 : Phư ng lo i 1 - Phư ng 6 : Phư ng lo i 1 - Phư ng 7 : Phư ng lo i 1 - Phư ng 8 : Phư ng lo i 1 - Phư ng 9 : Phư ng lo i 1
  2. - Phư ng 10 : Phư ng lo i 1 - Phư ng 11 : Phư ng lo i 1 - Phư ng 12 : Phư ng lo i 1 - Phư ng 13 : Phư ng lo i 1 - Phư ng 14 : Phư ng lo i 1 i u 2. Giao y ban nhân dân qu n 6 hoàn ch nh th t c trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét và quy t nh vi c phân lo i ơn v hành chính phư ng trên a bàn qu n 6. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 6 khóa IX, kỳ h p th 8 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2006./. CH TNCH Nguy n Văn Th
Đồng bộ tài khoản