Nghị quyết về nhiệm vụ năm 1994

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
59
lượt xem
3
download

Nghị quyết về nhiệm vụ năm 1994

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về nhiệm vụ năm 1994

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 1993 NGHN QUY T V NHI M V NĂM 1994 QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 84 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩ Vi t Nam; Sau khi xem xét báo cáo công tác c a U ban thư ng v Qu c h i, báo cáo c a Chính ph v tình hình th c hi n nhi m v năm 1993 và k ho ch năm 1994, báo cáo công tác c a Toà án nhân dân t i cao và Vi n ki m sát nhân dân t i cao; các thuy t trình c a H i ng dân t c, các U ban c a Qu c h i và ý ki n c a i bi u Qu c h i; nghe báo cáo t ng h p ý ki n c a c tri c nư c; QUY T NGHN Qu c h i tán thành báo cáo c a U ban thư ng v Qu c h i, Báo cáo c a Chính ph v tình hình năm 1993, phương hư ng, nhi m v năm 1994 và báo cáo c a Toà án nhân dân t i cao và Vi n ki m sát nhân dân t i cao. Qu c h i nh n m nh m t s v n sau ây: I. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH: Năm 1993, n n kinh t nư c ta ti p t c chuy n bi n t t; các ch tiêu ch y u v kinh t u t và vư t k ho ch; ã kh c ph c ư c m t bư c r t quan tr ng trong tình tr ng kh ng ho ng kinh t - xã h i; ti p t c gi v ng và c ng c n nh chính tr ; quan h i ngo i ư c m r ng uy tín c a nư c ta trên th gi i nâng lên. Thành t u c a năm 1993 và nh ng năm trư c ã t o à cho s phát tri n c a t nư c trong nh ng năm ti p theo. Tuy nhiên, n n kinh t nư c ta v n còn nhi u măt y u kém; trong lĩnh v c văn hoá xã h i còn nhi u v n b c xúc chưa ư c gi i quy t m t cách có hi u qu ; t n n lãng phí, tham nhũng, buôn l u còn nghiêm trong; tr t t , k cương trong qu n lý kinh t , qu n lý xã h i còn l ng l o. Xu t phát t tình hình ó, và trư c yêu c u m i, Qu c h i quy t ngh nhi m v và ch tiêu ch y u c a năm 1994 như sau: II. PHƯƠNG HƯ NG, NHI M V CHUNG VÀ CH TIÊU NĂM 1994: 1. V phương hư ng, nhi m v năm 1994 và nh ng năm t i:
  2. C ng c v ng ch c nh ng thành qu i m i ã t ư c; xúc ti n m t bư c công cu c công nghi p và hi n i hoá; n m b t th i cơ, Ny nhanh t c phát tri n kinh t nh m chuy n nư c ta sang th i kỳ phát tri n m i, ng th i t o ra bư c chuy n bi n quan tr ng trong lĩnh v c văn hoá - xã h i; Ny m nh cu c u tranh tham nhũng, ch ng buôn l u; gi v ng n nh chính tr ; m r ng quan h i ngo i; b o v c l p, ch quy n và toàn v n lãnh th . 2. V nh ng ch tiêu ch y u năm 1994: + Nh p tăng trư ng t ng s n phNm trong nư c (GDP) : 8% + Giá tr s n lư ng công nghi p tăng : 11% + Giá tr s n lư ng nông nghi p tăng : 4% + S n lư ng lương th c : 25 tri u t n + Xu t khNu tăng : 20% + T l l m phát dư i : 10% + H t l tăng dân s : 0,06% III. CÁC NHI M V VÀ BI N PHÁP CHÍNH: 1. V kinh t : a. Phát tri n toàn di n nông lâm ngư nghi p g n v i công nghi p ch bi n nông lâm thu h i s n, Ny m nh các ho t ng s n xu t kinh doanh và d ch v a d ng thành th và nông thôn. Trong năm 1994, khNn trương ti n hành vi c giao t theo quy nh c a pháp lu t v t ai. Ny m nh ho t ng kinh t i ngo i, nh t là nh ng ngành cung ng hàng hoá và d ch v xu t khNu. Thay th nh p khNu nh ng s n phNm mà trong nư c s n xu t có hi u qu . H n ch nh p kh u nh ng lo i hàng chưa th t thi t y u. B o h úng m c s n xu t n i a. C i t o, m r ng, xây d ng m i có tr ng i m k t c u h t ng v t ch t và xã h i, xây d ng có ch n l c m t s cơ s công nghi p n ng trong nh ng ngành tr ng y u. b. Ra s c c n ki m trong s n xu t, ti t ki m trong tiêu dùng, d n v n cho u tư phát tri n. Nâng cao năng su t, ch t lư ng, hi u qu s n xu t kinh doanh, tăng kh năng tích lu tái u tư. Ban hành, s a i, b sung các cơ ch chính sách huy ng v n và s d ng v n có hi u qu . áp ng và k p th i ngu n v n u tư t p trung t ngân sách cho vi c th c hi n k ho ch ã ư c phê duy t g n v i i m i cơ ch qu n lý xây d ng cơ b n ngăn ch n tiêu c c, lãng phí, th t thoát v n Nhà nư c. Khai thác tri t m i kh năng ti t ki m và t u tư phát tri n c a các doan nghi p thu c m i thành ph n kinh t .Trong qu n lý vĩ mô, c n t o môi trư ng pháp lý thu n l i nh ng ngư i có v n yên tâm u tư m r ng s n xu t kinh doanh, lo i b các th t c hành chính phi n hà, nh ng hành vi sách nhi u, làm n n lòng nhà u tư. Th c hi n các chính sách khuy n khích thu hút m nh v n u tư nư c ngoài.Xây d ng cơ ch và qui nh rõ trách nhi m i v i vi c vay n , tr n nư c ngoài, b o m s d ng v n vay có hi u qu , không d n gánh n ng n cho nh ng năm sau. Tri n
  3. khai ngay vi c thành l p Toà án kinh t theo qui nh c a lu t t ch c Toà án nhân dân ã ư c s a i b xung, ban hành các văn b n pháp lu t có liên quan, nh t là các văn b n hư ng d n thi hành Lu t phá s n doanh nghi p và các pháp l nh v th t c gi i quy t các v án kinh t , b o m cho Toà án kinh t s m i vào ho t ng. c. Ti p t c i m i chính sách tài chính qu c gia, c i cách h th ng ngân hàng, hình thành và phát tri n th trư ng v n, phát tri n các hình th c công ty c ph n, m r ng t ng bư c và phát hành các lo i c phi u, tín phi u, trái phi u, t o ti n thi t l p th trư ng ch ng khoán ... áp ng nhu c u huy ng, luân chuy n và s d ng v n ngày càng l n c a n n kinh t . S a i b xung các cơ ch chính sách nh m th c hành nghiêm ng t ch ti t ki m trong các cơ quan Nhà nư c, quân i, công an,các oàn th , các doanh nghi p d n v n cho u tư phát tri n. d. Ti p t c ch n ch nh và xây d ng khu v c doanh nghi p Nhà nư c trong nh ng ngành và lĩnh v c then ch t, ho t ng có hi u qu , m nhi m ư c vai trò ch o trong n n kinh t . Ch n ch nh và tăng cư ng h th ng thương m i Nhà nư c, n m ch c lĩnh v c kinh doanh xu t nh p khNu, các v t tư thi t y u, n m v ng bán buôn, gi t tr ng c n thi t trong bán l , cùng các thành ph n khác ph c v và thúc Ny s n xu t phát tri n, b o v l i ích c a ngư i s n xu t, c a ngư i tiêu dùng. i m i cơ b n t ch c và cơ ch qu n lý doanh nghi p Nhà nư c. Th c hi n các hình th c c ph n hoá thích h p v i tính ch t và lĩnh v c s n xu t thu hút thêm các ngu n v n, t o thêm ng l c, ngăn ch n tiêu c c, thúc Ny doanh nghi p làm ăn có hi u qu , áp d ng t ng bư c v ng ch c phương th c chia l i nhu n theo lương cơ b n và bán m t t l c ph n v i i u ki n ưu ãi c a doanh nghi p Nhà nư c cho công nhân viên ch c tr c ti p làm t i doanh nghi p. Thí i m bán c ph n, c phi u c a m t s doanh nghi p Nhà nư c cho các thành ph n và b ph n dân cư khác. Hoàn thi n các hình th c khoán trong doanh nghi p Nhà nư c . Trên cơ s c ph n hoá, t ch c h i ng qu n tr và các hình th c t ch c thích h p khác qu n lý có hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Xúc ti n thành l p các t p oàn kinh doanh l n s c c nh tranh trên th trư ng trong và ngoài nư c. Tăng cư ng ch c năng qu n lý Nhà nư c c a các b t ng h p. B chuyên ngành, chính quy n các c p, b o m quy n t ch kinh doanh c a các doanh nghi p. Ti n t i xoá b d n ch B ch quán, c p hành chính ch qu n, s phân bi t xí nghi p trung ương và xí nghi p a phương. e. H tr và hư ng d n vi c i m i kinh t h p tác xã, phát huy vai trò t ch c a h xã viên, i m i và phát tri n các hình th c kinh t h p tác trong nông lâm ngư nghi p; x lý d t i m nh ng h p tác xã trì tr kéo dài. Thúc Ny các hình th c kinh t h p tác trong ti u th công nghi p, thương nghi p d ch v . Có chính sách h tr kinh t cá th , làm ăn có hi u qu , t o thêm công ăn vi c làm và óng góp vào công cu c phát tri n t nư c. ng th i, khuy n khích phát tri n các hình th c h p tác s n xu t - kinh doanh t nguy n, cùng có l i. Nhà nư c ti p t c khuy n khích tư nhân phát tri n trong nh ng ngành và lĩnh v c mà pháp lu t không c m, b o h quy n s h u và l i ích h p pháp c a các nhà kinh
  4. doanh tư nhân; giúp và hư ng d n h kh c ph c các khó khăn, làm ăn úng pháp lu t, Có qui ch và t ch c c th nh m th c hi n y các ch c năng qu n lý Nhà nư c i v i các doanh nghi p có v n u tư tr c ti p c a bên ngoài. g. Ti p t c i m i cơ ch qu n lý kinh t , t o i u ki n c n thi t cho cơ ch th trư ng ho t ng có hi u qu ,. Tăng cư ng qu n lý vĩ mô c a Nhà nư c nh m nh hư ng và ch o s phát tri n c a toàn b n n kinh t qu c dân; Phát huy m t tích c c, ngăn ng a và h n ch các m t tiêu c c, kh c ph c nh ng khi m khuy t c a cơ ch th trư ng; làm cho th trư ng th c s tr thành công c quan tr ng trong vi c i u hoà và s d ng có hi u qu hơn các ngu n l c; phân ph i và phân ph i l i thu nh p qu c dân; b o m quan h tích lu tiêu dùng; i u ti t l i ích gi a các thành ph n kinh t , các t ng l p dân cư; áp ng yêu c u tăng trư ng nhanh hơn, n nh v ng ch c hơn,công b ng xã h i nhi u hơn. 2. V khoa h c công ngh : G n ho t ng khoa h c công ngh v i vi c ph c v tr c ti p s n xu t và i s ng, ti p t c tri n khai ng d ng k t qu c a các chương trình tr ng i m, ti p thu ti n b khoa h c và công ngh c a các nư c ph c v s nghi p i m i; góp ph n nâng cao m t bư c trình công ngh , tăng năng su t lao ng và ch t lư ng s n phNm. Tri n khai th c hi n pháp lu t v b o v môi trư ng. Ti p t c i m i công tác qu n lý nh m tăng hi u qu ho t ng khoa h c - công ngh ; xây d ng ti m l c khoa h c, công ngh tiên ti n ph c v s nghi p công nghi p hoá và hi n i hoá trong giai o n m i. 3. V văn hoá - xã h i: Coi tr ng y u t con ngư i trong m i lĩnh v c i s ng xã h i: a. Tăng cư ng ch o và xây d ng k ho ch hàng năm th c hi n ph c p ti u h c m b o hoàn thành ph c p ti u h c trong c nư c vào năm 2000 và ti n hành ph c p c p II i v i nh ng nơi có i u ki n; huy ng m i ngu n l c cho s nghi p phát tri n giáo d c ào t o, chăm lo ngành sư ph m, c ng c các trư ng ph thông qu c l p, khuy n khích m các trư ng bán công, dân l p. s p x p h th ng các trư ng i h c và trung h c chuyên nghi p; xây d ng các trung tâm ào t o ch t lư ng cao, b i dư ng tài năng tr , có chính sách t o i u ki n g i sinh viên, cán b i h c nư c ngoài, t ng bư c nâng cao ch t lư ng i ngũ giáo viên b ng vi c b i dư ng và ào t o l i, có chính sách ãi ng tho áng i v i giáo viên gi i, giáo viên vùng cao, vùng sâu,, vùng xa; chú tr ng s nghi p giáo d c các vùng dân t c thi u s và mi n núi nh t là các trư ng dân t c n i trú; tích c c ào t o giáo viên ngư i dân t c. mb oc p và k p th i ngân sách cho giáo d c và văn hoá t i cơ s . b. Gi gìn và phát huy b n s c văn hoá dân t c, xây d ng n p s ng văn minh, gia ình văn hoá; chăm lo i ngũ sáng t o văn hoá ngh thu t, Ny m nh các ho t ng văn hoá, văn ngh , thông tin, th d c th thao, nh t là cơ s nâng d n m c hư ng th văn hoá c a nhân dân. Ch n ch nh công tác qu n lý xu t b n, xu t nh p khNu văn hoá phNm, u tranh có hi u qu ch ng văn hoá c h i, l i s ng không lành m nh; các h t c mê tín d oan; v n ng ti t ki m trong ho t ng các l h i, trong vi c hi u h ; b o v các di s n văn hoá dân t c, tôn t o các di tích l ch s và cách m ng, ngăn ch n tình tr ng các di tích b l n chi m và phá ho i.
  5. c. Kiên quy t ngăn ch n và Ny lùi các t n n xã h i, trư c h t là cá t n n nghi n hút, tiêm chích ma tuý, c b c và m i dâm, nh t là các ô th và thành ph l n. th c hi n nghiêm ch nh các hình ph t do lu t nh i v i k ph m t i, m t khác tích c c giáo d c k t h p v i d y ngh và t ch c lao ng s n xu t; có các bi n pháp phòng và ch ng ngăn ch n t i a s lây nhi m vi rút HIV, dành kinh phí c n thi t cho vi c gi i quy t các t n n này. d. Quan tâm công tác chăm sóc s c kho ban u cho nhân dân, nh t là cho bà m , tr em nông thôn, mi n núi; Ny m nh tiêm ch ng phòng d ch, gi m t l tr em suy dinh dư ng. Ny m nh công tác dân s và k ho ch hoá gia ình. C ng c và phát tri n m nh tr m y t cơ s , nh t là mi n núi, vùng sâu, vùng xa; tích c c ào t o cán b y t ngư i dân t c, s m ban hành chính sách ãi ng cán b y t cơ s . m b o kinh phí cho vi c ch a b nh s t rét và b nh phong; cung c p mu i i t n t n cơ s i u tr b nh bư u c , giao cho các t nh xem xét c p không mu i i t cho ng bào vùng cao có nhi u khó khăn. B o m cho ngư i nghèo khám ch a b nh mi n phí. Tăng cư ng công tác qu n lý, ch ng xu ng c p các b nh vi n, xúc ti n t ch c hai trung tâm y t có trình cao t i Hà N i và Thành ph H Chí Minh; phát huy o c "Lương y như t m u". e. Có chính sách bi n pháp h u hi u t o thêm vi c làm cho ngư i trong tu i lao ng nh t là thanh niên ã ư c ào t o và b i xu t ngũ;b ng nhi u ngu n v n m mang các ho t ng s n xu t kinh doanh, d ch v các thành th và nông thôn thu hút và s d ng lao ng. Ti p t c th c hi n có hi u qu chương trình xóa ói gi m nghèo, chú ý các vùng thư ng x y ra thiên tai, vùng cao, vùng sâu, vùng căn c kháng chi n cũ. B o m và nâng cao i s ng các i tư ng thu c chính sách xã h i; ban hành s m pháp l nh ngư i có công, t ch c th c hi n t t chính sách ti n lương m i, chú ý i u ch nh nh ng b t h p lý trong quá trình th c hi n. 4.V qu c phòng an ninh: ng viên toàn dân, toàn quân Ny m nh xây d ng n n qu c phòng toàn dân và an ninh nhân dân ngày càng v ng m nh, góp ph n t o môi trư ng thu n l i cho phát tri n kinh t xã h i. Các ngành, các c p cùng toàn th nhân dân và l c lư ng vũ trang c nươc thư ng xuyên cao c nh giác phòng ch ng âm mưu di n bi n hoà bình. Tri n khai và có k ho ch c th tăng cư ng b o v ch quy n an ninh trên toàn lãnh th qu c gia, nh t là các a bàn tr ng i m. Xây d ng các khu v c phòng th a bàn t nh, thành ph , qu n, huy n và các cơ s v ng m nh. K t h p ch t ch kinh t xã h i v i qu c phòng an ninh, qu c phòng an ninh v i kinh t . Ph i h p gi a l c lư ng vũ trang v i phong trào qu n chúng t o chuy n bi n tích c c v gi gìn tr t t , an toàn xã h i, b o v các công trình qu c phòng nh t là nh ng vùng tr ng i m. Ra s c nâng cao ch t lư ng xây d ng l c lư ng vũ trang v ng m nh, trong s ch có trình chi n u cao, nghi p v thành th o, có n p s ng chính quy và k lu t ch t ch . Tích c c lao ng s n xu t, th c hi n ti t ki m . Tham gia u tranh ch ng tham nhũng, buôn l u và các t n n xã h i khác .Nâng cao ch t lư ng tuy n ch n thanh niên nh p ngũ, quan tâm xây d ng l c lư ng d b ng viên , tăng cư ng công tác b o m trang b k thu t, u tư úng m c cho k ho ch xây d ng công nghi p qu c phòng năm 1994 và nh ng năm sau. C i thi n m t bư c các i u ki n sinh ho t v t ch t tinh th n c a l c lư ng vũ trang. Th c hi n t t chính sách h u phương quân i.
  6. 5. V i ngo i: Phát huy nh ng thành t u t ư c, ti p t c Ny m nh vi c th c hi n ư ng l i i ngo i c l p, t ch , a d ng hoá và a phương hoá quan h , tăng cư ng quan h h u ngh và h p tác nhi u m t v i các nư c láng gi ng và các nư c ông Nam á, các nư c Châu á, Thái Bình Bình Dương, các nư c khác và các t ch c qu c t , t o môi trư ng qu c t thu n l i hơn n a cho s nghi p xây d ng và b o v t qu c. IV. C I TI NCÔNG TÁC CH O, I U HÀNH NÂNG CAO HI U QU CÔNG TÁC GIÁM SÁT, CÔNG TÁC XÉT X VÀ KI M SOÁT: S d ng ng b công c pháp lu t, k ho ch tài chính ti n t và các công c khác, nâng cao hi u qu c a công tác qu n lý vĩ mô n n kinh t . Xác nh rõ nhi m v và quy n h n c a chính quy n các c p nh m v a m b o s i u hành t p trung c a chính ph , v a phát huy tính năng ng, sáng t o c a các a phương. Kh c ph c tình tr ng phân tán, c c b . Ti n hành c i cách hành chính, xây d ng Lu t hành chính, thành l p các cơ quan tài phán hành chính, tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra, ki m toán. C ng c các cơ quan b o v pháp lu t; s p x p l i b máy Nhà nư c theo hư ng g n nh có hi u l c, xác nh l i vai trò b ch qu n, tách ch c năng qu n lý Nhà nư c và ch c năg qu n lý kinh doanh. ào t o l i i ngũ cán b , Xúc ti n vi c xây d ng quy ch công ch c, ch trách nhi m công v c a viên ch c trong b máy Nhà nư c. Ny m nh và nâng cao hi u qu giám sát c a Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i, H i ng dân t c và các U ban c a Qu c h i, i bi u Qu c h i và oàn i bi u Qu c h i; phát huy m nh m hi u l c công tác xét x c a Toà án nhân dân và công tác ki m sát c a Vi n ki m sát nhân dân i v i vi c th c hi n các nhi m v và bi n pháp ã ư c Qu c h i thông qua. Qu c h i kêu g i ng bào, chi n sĩ c nư c và ki u bào ta nư c ngoài, phát huy truy n th ng oàn k t, nêu cao tinh th n t l c , t cư ng, n l c vư t b c, n m b t th i cơ, phát huy m i ti m năng c a t nư c, quy t tâm th c hi n th ng l i nhi m v năm 1994 vì m c tiêu "dân giàu, nư c m nh, xã h i công b ng và văn minh". Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá IX kỳ h p th tư thông qua ngày 30 tháng 12 năm 1993. Nông c M nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản