Nghị quyết về việc đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ và ngân sách Nhà nước năm 1996

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
65
lượt xem
3
download

Nghị quyết về việc đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ và ngân sách Nhà nước năm 1996

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ và ngân sách Nhà nước năm 1996

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ và ngân sách Nhà nước năm 1996

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ  quy Õt c ñ a Q u è c  h é i n íc c é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m  n g µ y 20 th¸ng  3 n¨ m  1996  Ò  ® È y  m ¹ n h  vi Ö c  ù c hi Ö n   V th n hi Ö m  v ô  v µ  N g © n  s¸ch  h µ  n íc n¨ m  1996 N Q u è c h éi  N íc c é ng ho µ  x∙ h éi  ch ñ ngh Ü a  Vi Öt  a m N   C¨n  vµo  Òu  cña  Õn  cø  §i 84  Hi ph¸p  íc Céng  µ    éi chñ  n  ho x∙ h   nghÜa   ViÖtNam     n¨m 1992. C¨n  vµo    cø  c¸c NghÞ   Õt  ña  èc  éi t¹  ú  äp  quy c Qu h   i h thø    k 8, th¸ng 10     n¨m 1995. Sau    khixem   Ðt B¸o    ña  Ýnh  Ò   ¸nh      x  c¸o c Ch v® gi¸bæ sung  ×nh  t h×nh  ùc  Ön  Öm   ô  µ  ©n  th hi nhi v v ng s¸ch  µ   íc n¨m  Nh n   1995, tr Ón khaithùc   i     hiÖn  Öm   ô  µ  ©n   nhi v v Ng s¸ch Nhµ   íc n¨m    n  1996  µ    Õn  ña    ibiÓu  v ý ki c c¸c ®¹   Quèc  éi; h Q uy Õ t ngh Þ 1. T¸n  µnh  ¸nh        th ® gi¸bæ sung  Ò   ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Ö m   ô    vt h th   nhi v n¨m 1995  µ  ÷ng  ñ  ¬ng, gi¶iph¸p  íntrong  v nh ch tr    l  b¸o c¸o  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph nh»m   thùc hiÖn  ¾ng  înhiÖ m  ô  µ  ©n    th l  i v v Ng s¸ch Nhµ   ícn¨m    n  1996. 2. Kh ¼ ng  nh  ÷ng  µnh  ùu    ®Þ nh th t quan  äng m µ   ©n  ©n  ®∙  t tr   nh d ra  ®¹   ® îctrong sù      nghiÖp    iÓnkinh tÕ      éi,gi÷v÷ng  èc  ph¸ttr     ­ x∙h     qu phßng,an    ninh,   m ë   éng  îp t¸cquèc  Õ  r h   t trong n¨m    1995;ghinhËn  ÷ng  è  ¾ng     nh cg trong viÖc    chØ  o,®iÒu  µnh  ña  Ýnh  ñ,nhÊt lµvµo  ÷ng  ®¹   h c Ch ph      nh th¸ng cuèin¨m      1995  vµ  u   ®Ç n¨m  1996  i  íiviÖc    iÓn kinh tÕ  µ  Óm   Õ   ¹m  ®è v   ph¸ttr     v ki ch l ph¸t. Æt    M kh¸c,Quèc  éi l ý  Ýnh  ñ  Ò   ÷ng  Õu  ãt trong  iÒu  µnh  ©n    h  u  Ch ph v nh thi s   ® h ng s¸ch,cô  Ó  µ:thu ng©n    th l      s¸ch Nhµ   íc®¹tthÊp  víi Õ   ¹ch;béiching©n     n    so    ho k     s¸ch tiÕp  ôc t¨ng;chicho  u    ©y  ùng  ¬    t     ®Ç t x d c b¶n  t thÊp;nî x©y  ùng  ¬  ®¹      d c b¶n  cßn  ín;tiªucùc  µ    Ý   l    v l∙ngph trong thu,ching©n       s¸ch cßn  nghiªm  äng. tr   ChÝnh  ñ  Çn  Õp  ôc lµm  â  ph c ti t   r nguyªn  ©n,  nh tr¸chnhiÖ m   µ  ã  Ön    v c bi ph¸p  gi¶i  Õt tètvÊn    µy. quy     ®Ò n 3. Huy  ng  äi  ån  ùcvµ    ®é m ngu l   søc  ¹nh  µn  ©n  ùc hiÖn  ¾ng  î m to d th   th l  i c¸cchØ    Ö m   ô  µ     tiªu,nhi v m NghÞ   Õt  ña  èc  éivÒ   Öm   ô  quy c Qu h   nhi v n¨m 1996  vµ NghÞ   Õt vÒ   ù    ©n    µ   ícn¨m  quy   d to¸nng s¸cNh n   1996  ∙    ® ®Ò ra. VíitinhthÇn  ,  èc  éinhÊn  ¹nh  ét  è  éidung  íi®©y      ®ã Qu h  m m sn  d  nh»m   thùc hiÖn  ¾ng  înhiÖ m  ô  µ  ©n    th l i v v ng s¸ch Nhµ   ícn¨m    n  1996. 1.Huy  ng  äi  ån  ùc,duy  ×tèc      ®é m ngu l  tr   ®é ph¸ttriÓn  µ    v t¨ng  ëng  tr kinh  Õ. t Tõng  íckh ¾c  ôc  ×nh  ¹ngc¨ng  ¼ng  Ò   èn;m ë   éng  Öc    b  ph t tr   th vv   r vi huy ®éng    ån  èn  c¸c ngu v trong  íc,ph¸ttr Ón thÞ  êng  èn. H×nh  µnh  µ  a  n   i   tr v  th v® vµo  ö  ông  ü   ç  î u      iÓn.Ph¸ttr Ón c¸c h×nh  sd Qu h tr  ®Ç tph¸ttr    i     thøc ®Ç u    µ    t"Nh níc vµ  ©n  ©n  ïng  µm".b¶o  ¶m     Êt vèn    nh d c l   ® l∙ su   i huy  ng  îp  ý;gi¶m    ®é h l  l∙i
  2. 2 suÊt cho    vay    ¬  ë  Õ  trªnc s thu doanh    thu,gi¶m    Ý  Þch  ô  µ  îtøc cña  chiph d v v l   i ho¹t®éng  ©n  µng      ng h nh NghÞ   Õt cña  èc  éi®∙    quy   Qu h   ®Ò ra. Qu¶n  ý chÆt  Ï vèn, tµis¶n, chÕ     µichÝnh  l  ch        ®é t   trong  c¸c doanh  nghiÖp  µ   íc.X¸c  nh  â doanh  Nh n   ®Þ r  nghiÖp  µ   íccã  Öm  ô  Nh n   nhi v kinh doanh    thu lînhuËn      ông     i ®Ó ¸p d quy  Õ   ù chñ,tù chÞu  ch t      tr¸chnhiÖ m,  ù t×m  ån    t  ngu vèn  u    ë   éng  ®Ç tm r s¶n  Êt,kinh doanh. xu     TiÕp  ôc th¸o gì nh÷ng  ã  t     kh kh¨n,víng  ¾ c     iÓn khai s©u  éng    m ®Ó tr     r viÖc  ùc hiÖn  Ët khuyÕn  Ých  u    th   Lu   kh ®Ç ttrong níc.Dµnh  ûlÖ  Ých  ¸ng  î    t   th ® l  i nhuËn  sau  Õ    u      iÓn.Ph¸ttr Ón c¸c h×nh  thu ®Ó ®Ç tph¸ttr    i     thøc kinh tÕ  îp t¸c     h   theo LuËt hîp t¸cx∙.        C¶i  Ön  thi m«i  êng  u    ®Ó   tr ®Ç t thu  ót vèn  µ  h  v c«ng nghÖ   íc ngoµi; n    kh ¾c  ôc    ë ng¹ivÒ   ñ  ôc,vÒ   ö  ông  t  ai  µ    ãng  Æt   ph c¸c tr     th t   s d ®Ê ® v gi¶iph m b»ng  ¹o®iÒu  Ön  Ën  î cho  Öc  iÓn khainhanh    ù  ®Ç u     íc t  ki thu l   i vi tr     c¸c d ¸n  tn   ngoµi®∙  îccÊp  Êy phÐp.  ®  gi   M ë   éng  Þ  êng  r th tr trong níc;t¨ngcêng  Öc    Þ  µ  ×m  Õm      vi tiªpth v t ki thªm  thÞ  êng  Êt khÈu.TÝch  ùc    tr xu     c thu mua,  Õ   Õn,xuÊt khÈu ¬ng  ùc hµng  ch bi     l th   ho¸,c¸c n«ng     s¶n  È m.  ¹n  Õ   Ëp  Èu    Æt   µng  ph H ch nh kh c¸c m h trong  íc s¶n  n  xuÊt ® îc,c¸c m Æt   µng    ïng       h tiªud cao  Êp, æn   nh  Ýnh  c   ®Þ ch s¸ch nhËp  Èu,   kh   gi¶m  Ëp  nh siªu. 2.Thùc  Ön  ètk Õ   ¹ch  hi t   ho thu    © n   chi ng s¸ch  µ   íc. Nh n   a.V Ò        thu : TriÖt ®Ó     khai th¸c c¸c kh¶      n¨ng  µ    ån  v c¸c ngu thu  ©n  ng s¸ch.§èi víi      nh÷ng  kho¶n    a  ÷ng  ¾c  thu ch v ch ph¶icã    Ön    c¸c bi ph¸p  chØ  o, ®iÒu  µnh  ®¹   h s¸tsao    t ® îc chØ    ∙      dông    Ön    ®Ó ®¹     tiªu® ®Ó ra,¸p  c¸c bi ph¸p    Õt    kiªnquy ®Ó kh ¾c  ôc  ×nh  ¹ng nî thuÕ, trèn lËu  Õ, kinh doanh    ph t tr         thu     tr¸ ph¸p  Ët.B¶o  i lu   ®¶m   ù  ©n  ñ  s thu th nghiªm  ngÆt  c¸c    nh   ña  qui ®Þ c ph¸p  Önh  Ò   Õ   l v k to¸n,   thèng    kª trong c¸clo¹ h×nh    i   doanh  nghiÖp.§Èy    nhanh  Öc    vi c¶ic¸ch h Ö   èng    th thuÕ.  Òu  §i chØnh  Þp  êim ét  è  Õ   Êt  k th   s thu su trong  c¸c khung  Õ   Ön  thu hi hµnh. cã  Ön    bi ph¸p  ¶m   ® b¶o nguån  thu  õ  Öc  t vi giao  t, chuyÓn  îng ®Ê   nh   quyÒn  ö  ông  t, nhÊt  µ ë    µnh  è, khu  sd ®Ê   l   c¸c th ph   c«ng  nghiÖp; ng¨n    chÆn   thÞ  êng  Ç m   Ò   t    Ön  ang  Ôn    Êtphæ   Õn. Thùc  Ön  èt tr ng v ®Ê ë hi ® di ra  r   bi   hi t   viÖc  b¸n  µ    c¸c tæ  nh ë do    chøc  µ   íc qu¶n  ý díinh÷ng  ×nh  Nh n   l    h thøc  Ých  th hîp,®ång  êiquan  ©m   ç  îc¸c ®èi  îng  éc  Ön  Ýnh    th   t h tr    t thu di ch s¸ch,cã      thu nhËp  Êp.TÞch    Êtc¶  µng  th   thu t   h bu«n  Ëu  a  µo  ån    ña  ©n  l ® v ngu thu c ng s¸ch  Nhµ   íc. n b.V Ò        chi: Chi ph¶i    ¬  ë         trªnc s thu,thu kh«ng   ®ñ ph¶igi¶m   ¬ng    chit øng   Çn  ã  ;c c ph¬ng    ô  Ó    ¸n c th ®Ó gi¶m    chitrong tr ng  îp thu kh«ng  .   ê h     ®ñ Kiªn quyÕt  ö  ý   x l  viÖc      chi tiªukh«ng  ng  Õ   .  ®ó ch ®é B¶o  ¶m   ® c¸c kho¶n    chi cho  c¸c  ¬ng  ch tr×nh v¨n ho¸,gi¸odôc,khoa  äc            h ­ c«ng  Ö,  tÕ,quèc  ngh y    phßng    ninh vµ  ­ an    c¸c  ¬ng  ×nh m ôc    èc     ch tr   tiªuqu giatrong kÕ   ¹ch.   ho B¶o  ¶m     èn  ® ®ñ v cho    c¸cc«ng  ×nh x©y  ùng  ¬  tr   d c b¶n  äng ®iÓ m   ña  tr   c Nhµ   íc.Gi¶iquyÕt    iÓ m   ×nh  ¹ngnî ®äng  èn  ©y  ùng  ¬  n    døt ® t tr     vxd c b¶n    n¨m 1995,tiÕn tíchÊ m     Öc       i døt vi chuyÓn  îx©y  ùng  ¬  n  d c b¶n sang    c¸cn¨m sau. TriÖt®Ó   ÕtkiÖm       ti   chi:qu¶n  ýchÆt  Ïvµ  ¹n chÕ   Öc    l  ch   h   vi chicho  nghi   lÔ,héihäp,mua  ¾ m        s trang thiÕtbÞ  t  Òn.     ®¾ ti
  3. 3 Söa  æi  ¬  Õ   Ých  î nhuËn, trÝch  ëng  ® c ch tr l  i   th trong  ét  è  ¹  ×nh  m s lo i h doanh nghiÖp  µ   íc®Ó   õa  Nh n   v khuyÕn  Ých  kh s¶n  Êt,kinh doanh  õa  ¶m   xu     v® b¶o c«ng  b»ng    éi.KiÓ m     µ  öa  x∙h   trav s ngay  ÷ng  ç  Êt hîp lýtrong viÖc  nh ch b         tr¶l ng  µ     ¬ v c¸ckho¶n    Ëp  thu nh kh¸ct¹ m ét  è  µnh  µ    i s ng v doanh  nghiÖp  µ   ­ Nh n íc.KiÓ m     Óm       tra,ki to¸tchÆt  ÏviÖc  Êp  µnh    Õ   ,  Ýnh  ch   ch h c¸c ch ®é ch s¸ch tµi    chÝnh  µ   íc. Nh n Khèng  Õ   û  Ö  éi chi theo  ch t l b     møc   èc  éi cho  Ðp.  Ên   u   Qu h  ph Ph ®Ê kiÒm  Õ   ¹m    íi ch l ph¸td   møc  t® îccña  ®¹     n¨m 1995. TËp trung chØ  o,phèihîp chÆt  Ïho¹t®éng  ña    ¬    ®¹      ch     c c¸c c quan  µ   Nh níc vµ    oµn  Ó  ©n  ©n    c¸c ® th nh d trong  Öc  u   vi ®Ê tranh  èng  ch tham   òng, nh   chèng bu«n  Ëu,coi®ã   µ m ét  l     l  trong nh÷ng  Ön    bi ph¸p  quan  äng nhÊt ®¶m   tr     b¶o  Öc  ùc hiÖn  Ö m  ô      ©n  vi th   nhi v thu,ching s¸ch Nhµ   íc,   n. 3.§Èy  ¹nh      m c¶ic¸ch  µnh  Ýnh h ch TiÕp  ôc söa  æi    ñ  ôc hµnh  Ýnh, nhÊt lµ trong c¸c lÜnh  ùc  t  ® c¸c th t   ch         v nhµ  t  «   Þ  µnh  Ëp  ®Ê ® th th l doanh  nghiÖp  µ  ¨ng  ý  v® k kinh doanh, x©y  ùng      d c¬ b¶n, c«ng    chøng  µ   íc,gi¶iquyÕt  n    Õu  è cña  Nh n     ®¬ th khi t   c«ng  ©n.  ím   d S ban  µnh  h ph¸p lÖnh  Ò     v c«ng  chøc  µ    Õ   µm  Öc  ña  v quich l vi c c«ng  chøc. KhÈn  ¬ng  óc  Õn  ch x ti c«ng  Öc  Èn  Þ     Öc    Õt    ô  vi chu b ®Ó vi gi¶iquy c¸c v ¸n hµnh  Ýnh  îctiÕn hµnh  õ1    ch ®    t   th¸ng7    n¨m  1996 G ¾n     c¶i c¸ch  µnh  Ýnh  íic¶i c¸ch  h ch v    kinh  Õ   t trong  äi  ¬  Õ,  m c ch chÝnh s¸ch cña  µ   íc.tiÕp tôcchÊn    Nh n      chØnh  chøc,bé  tæ    m¸y  ña  µnh  µi c ng t  chÝnh. 4. TriÓn    khai  ¬ng   ×nh  ©y   ùng   ch tr x d ph¸p  Ët  µ   lu v b¶o   ¶m     ® thi hµnh  ph¸p  Ët: lu   B¶o  ¶m   ng  Õn    Öc  ©y  ùng  µ  ® ®ó ti ®é vi x d v ban  µnh      h c¸c v¨n b¶n ph¸p  luËt®∙  îc ® a  µo  ¬ng  ×nh,tr c h Õt  µ c¸c v¨n    ®   v ch tr   í  l    b¶n  ªnquan  n   Öc  li   ®Õ vi thùc hiÖn  Ö m   ô  ching©n    nhi v thu    s¸ch,trong ®ã   ã      c ph¸p  Önh  öa  æi, bæ   l s®   xung  sè  iÒu  ña  1  ® c ph¸p lÖnh  Ò   Òn  µ  Üa  ô  ña    chøc    v quy v ngh v c c¸ctæ  trong  níc ® îc Nhµ   íc giao  t, cho     n  ®Ê   thuª ®Êt, Ph¸p  Önh  Ý   µ  Ö  Ý       l ph v l ph giao    cho Uû   ban  êng  ô  èc  éiban  µnh  th v Qu h   h ph¸p lÖnh  Õ  µinguyªn.(söa ® æi).   thu t       ThiÕt lËp  Ëttù kû  ¬ng    tr     c trong viÖc    ban  µnh    h v¨n b¶n. Ban  µnh  Þp    h k thêic¸c v¨n      b¶n  íiluËt.KhÈn  ¬ng  µ  d    tr r so¸t, öa  æi, bæ    s®   xung    v¨n    c¸c   b¶n ph¸p qui.   TiÕp  ôc tr Ón khaithùc hiÖn  èt  Ët®Êt  ai.KhÊn  ¬ng  iÓn khai t  i       t   lu   ®  tr tr     thùc hiÖn    o  Ët®∙  îcQuèc  éith«ng    c¸c ®¹ lu   ®   h  qua, ® Æc   Ötlµ Bé   Ëtd©n     bi     lu   sù, LuËt  ©n    ng s¸ch  µ   íc,luËtkho¸ng  Nh n     s¶n, luËthîp      Ých  ùc     t¸cx∙.T c chØ   ®¹o    ím  ®Ó s ban  µnh    iÒu  Ö  É u   îp    h c¸c® lm H t¸cx∙. 5.Tæ     chøc  ùc  Ön  th hi nghÞ   quy Õt  ña  èc  éi : c qu h   Giao  cho  Ýnh  ñ   û   Ch ph ,U ban  êng  ô  èc  éi,c¸c c¬  th v qu h     quan  µ   íc Nh n   h÷u quan    bæ sung  Õ   ¹ch ho¹t®éng  k ho     n¨m  1996,tæ    chøc  iÓn khaivµ  tr     chØ   ®¹o  ùc hiÖn  Þ  Õt nµy  th   ngh quy   theo chøc    n¨ng  Ö m  ô  ña  ×nh. nhi vc m Uû   ban  êng  ô  èc  éi,Héi ®ång  ©n  écc¸cuû  th v qu h     d t     ban  ña  èc  éi, c Qu h   c¸c®oµn  ibiÓu  èc  éivµ  õng ®¹ibiÓu  èc  éit¨ngcêng    ®¹   Qu h   t     Qu h     gi¸m    Öc  s¸tvi thùc hiÖn  Þ  Õt  ña  èc  éivÒ   Öm   ô    ngh quy c Qu h   nhi v n¨m 1996  µ  Þ  Õt v ngh quy   vÒ   ù    ©n  d to¸nng s¸ch Nhµ   ícn¨m    n  1996
  4. 4 M Æt   Ën tæ  èc  Öt Nam   µ    chøc  µnh    ña  Æt   Ën  tr   qu Vi   v c¸c tæ  th viªnc m tr hîp    t¸cchÆt  Ï víic¸c c¬  ch       quan  µ   íc,®éng      Çng  ípnh©n  ©n  Nh n   viªn c¸c t l  d tham    ùc hiÖn  ¾ng  îc¸cnghÞ  Õt cña  èc  éi. giath   th l    i quy   Qu h Quèc  éikªu gäi®ång  µo,chiÕn  Ü  nícnªu  h      b  s c¶    cao    Çn  ùlùctù tinhth t       cêng, cÇn  Öm   ©y  ùng  t  íc,ph¸thuy  µin¨ng  µ    ki x d ®Ê n     t  v søc  s¸ng  ¹o,thùc t    hiÖn  ¾ng  î nhiÖ m   ô  th l i v n¨m 1996, thiÕtthùc lËp  µnh  Ých  µo  õng  ¹i       th t ch m §  héi®¹ibiÓu  µn  èc  Çn thø    ña     to qu l   VIII c §¶ng  éng  c s¶n  ÖtNam. Vi          ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­        ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ NghÞ  quyÕt  µy  îc Quèc  éi níc Céng  µ  héi chñ  n ®  h    ho X∙    nghÜa  Öt Vi   Nam   kho¸IX,kú  äp  9      h thø  th«ng  qua  µy  th¸ng3  ng 20    n¨m  1996.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản