Nghị quyết về việc đẩy mạnh ngân sách Nhà nước năm 1996

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
57
lượt xem
3
download

Nghị quyết về việc đẩy mạnh ngân sách Nhà nước năm 1996

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị quyết về việc đẩy mạnh ngân sách nhà nước năm 1996', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc đẩy mạnh ngân sách Nhà nước năm 1996

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 20 tháng 3 năm 1996 NGHN QUY T V Y M NH VI C TH C HI N NHI M V VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 1996 QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 84 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992. Căn c vào các Ngh quy t c a Qu c h i t i kỳ h p th 8, tháng 10 năm 1995. Sau khi xem xét Báo cáo c a Chính v ánh giá b sung tình hình th c hi n nhi m v và ngân sách Nhà nư c năm 1995, tri n khai th c hi n nhi m v và Ngân sách Nhà nư c năm 1996 và ý ki n c a các i bi u Qu c h i; QUY T NGHN 1. Tán thành ánh giá b sung v tình hình th c hi n nhi m v năm 1995 và nh ng ch trương, gi i pháp l n trong báo cáo c a Chính ph nh m th c hi n th ng l i nhi m v và Ngân sách Nhà nư c năm 1996. 2. Kh ng nh nh ng thành t u quan tr ng mà nhân dân ra ã t ư c trong s nghi p phát tri n kinh t - xã h i, gi v ng qu c phòng, an ninh, m r ng h p tác qu c t trong năm 1995; ghi nh n nh ng c g ng trong vi c ch o, i u hành c a Chính ph , nh t là vào nh ng tháng cu i năm 1995 và u năm 1996 i v i vi c phát tri n kinh t và ki m ch l m phát. M t khác, Qu c h i lưu ý Chính ph v nh ng thi u sót trong i u hành ngân sách, c th là : thu ngân sách Nhà nư c t th p so v i k ho ch; b i chi ngân sách ti p t c tăng; chi cho u tư xây d ng cơ b n t th p; n xây d ng cơ b n còn l n; tiêu c c và lãng phí trong thu, chi ngân sách còn nghiêm tr ng. Chính ph c n ti p t c làm rõ nguyên nhân, trách nhi m và có bi n pháp gi i quy t t t v n này. 3. Huy ng m i ngu n l c và s c m nh toàn dân th c hi n th ng l i các ch tiêu, nhi m v mà Ngh quy t c a Qu c h i v nhi m v năm 1996 và Ngh quy t v d toán ngân sác Nhà nư c năm 1996 ã ra. V i tinh th n ó, Qu c h i nh n m nh m t s n i dung dư i ây nh m th c hi n th ng l i nhi m v và ngân sách Nhà nư c năm 1996. I. HUY NG M I NGU N L C, DUY TRÌ T C PHÁT TRI N VÀ TĂNG TRƯ NG KINH T .
  2. T ng bư c kh c ph c tình tr ng căng th ng v v n; m r ng vi c huy ng các ngu n v n trong nư c, phát tri n th trư ng v n. Hình thành và ưa vào s d ng Qu h tr u tư phát tri n. Phát tri n các hình th c u tư "Nhà nư c và nhân dân cùng làm". b o m lãi su t v n huy ng h p lý; gi m lãi su t cho vay trên cơ s thu doanh thu, gi m chi phí d ch v và l i t c c a ho t ng ngân hàng như Ngh quy t c a Qu c h i ã ra. Qu n lý ch t ch v n, tài s n, ch tài chính trong các doanh nghi p Nhà nư c. Xác nh rõ doanh nghi p Nhà nư c có nhi m v kinh doanh thu l i nhu n áp d ng quy ch t ch , t ch u trách nhi m, t tìm ngu n v n u tư m r ng s n xu t, kinh doanh. Ti p t c tháo g nh ng khó khăn, vư ng m c tri n khai sâu r ng vi c th c hi n Lu t khuy n khích u tư trong nư c. Dành t l thích áng l i nhu n sau thu u tư phát tri n. Phát tri n các hình th c kinh t h p tác theo Lu t h p tác xã. C i thi n môi trư ng u tư thu hút v n và công ngh nư c ngoài; kh c ph c các tr ng i v th t c, v s d ng t ai và gi i phóng m t b ng t o i u ki n thu n l i cho vi c tri n khai nhanh các d án u tư nư c ngoài ã ư c c p gi y phép. M r ng th trư ng trong nư c; tăng cư ng vi c tiêp th và tìm ki m thêm th trư ng xu t khNu. Tích c c thu mua, ch bi n, xu t khNu lương th c hàng hoá, các nông s n phNm. H n ch nh p khNu các m t hàng trong nư c s n xu t ư c, các m t hàng tiêu dùng cao c p, n nh chính sách nh p khNu, gi m nh p siêu. II. TH C HI N T T K HO CH THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C. a. V thu : Tri t khai thác các kh năng và các ngu n thu ngân sách. i v i nh ng kho n thu chưa v ng ch c ph i có các bi n pháp ch o, i u hành sát sao t ư c ch tiêu ã ra, áp d ng các bi n pháp kiên quy t kh c ph c tình tr ng n thu , tr n l u thu , kinh doanh trái pháp lu t. B o m s thuân th nghiêm ng t các qui nh c a pháp l nh v k toán, th ng kê trong các lo i hình doanh nghi p. Ny nhanh vi c c i cách h th ng thu . i u ch nh k p th i m t s thu su t trong các khung thu hi n hành. có bi n pháp m b o ngu n thu t vi c giao t, chuy n như ng quy n s d ng t, nh t là các thành ph , khu công nghi p; ngăn ch n th trư ng ng m v t hi n ang di n ra r t ph bi n. Th c hi n t t vi c bán nhà do các t ch c Nhà nư c qu n lý dư i nh ng hình th c thích h p, ng th i quan tâm h tr các i tư ng thu c di n chính sách, có thu nh p th p. T ch thu t t c hàng buôn l u ưa vào ngu n thu c a ngân sách Nhà nư c. b. V chi : Chi ph i trên cơ s thu, thu không ph i gi m chi tương ng ; c n có phương án c th gi m chi trong trư ng h p thu không . Kiên quy t x lý vi c chi tiêu không úng ch . B o m các kho n chi cho các chương trình văn hoá, giáo d c, khoa h c - công ngh , y t , qu c phòng - an ninh và các chương trình m c tiêu qu c gia trong k ho ch.
  3. B o m v n cho các công trình xây d ng cơ b n tr ng i m c a Nhà nư c. Gi i quy t d t i m tình tr ng n ng v n xây d ng cơ b n năm 1995, ti n t i ch m d t vi c chuy n n xây d ng cơ b n sang các năm sau. Tri t ti t ki m chi : qu n lý ch t ch và h n ch vi c chi cho nghi l , h i h p, mua s m trang thi t b t ti n. S a i cơ ch trích l i nhu n, trích thư ng trong m t s lo i hình doanh nghi p Nhà nư c v a khuy n khích s n xu t, kinh doanh v a m b o công b ng xã h i. Ki m tra và s a ngay nh ng ch b t h p lý trong vi c tr lương và các kho n thu nh p khác t i m t s ngành và doanh nghi p Nhà nư c. Ki m tra, ki m toát ch t ch vi c ch p hành các ch , chính sách tài chính Nhà nư c. Kh ng ch t l b i chi theo m c Qu c h i cho phép. Ph n u ki m ch l m phát dư i m c t ư c c a năm 1995. T p trung ch o, ph i h p ch t ch ho t ng c a các cơ quan Nhà nư c và các oàn th nhân dân trong vi c u tranh ch ng tham nhũng, ch ng buôn l u, coi ó là m t trong nh ng bi n pháp quan tr ng nh t m b o vi c th c hi n nhi m v thu, chi ngân sách Nhà nư c,. III. Y M NH C I CÁCH HÀNH CHÍNH Ti p t c s a i các th t c hành chính, nh t là trong các lĩnh v c nhà t ô th thành l p doanh nghi p và ăng ký kinh doanh, xây d ng cơ b n, công ch ng Nhà nư c, gi i quy t ơn thư khi u t c a công dân. S m ban hành pháp l nh v công ch c và qui ch làm vi c c a công ch c. KhNn chương xúc ti n công vi c chuNn b vi c gi i quy t các v án hành chính ư c ti n hành t 1 tháng 7 năm 1996 G n c i cách hành chính v i c i cách kinh t trong m i cơ ch , chính sách c a Nhà nư c. ti p t c ch n ch nh t ch c, b máy c a ngành tài chính. IV. TRI N KHAI CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG PHÁP LU T VÀ B O M THI HÀNH PHÁP LU T B o m úng ti n vi c xây d ng và ban hành các văn b n pháp lu t ã ư c ưa vào chương trình, trư c h t là các văn b n liên quan n vi c th c hi n nhi m v thu chi ngân sách, trong ó có pháp l nh s a i, b xung 1 s i u c a pháp l nh v quy n và nghĩa v c a các t ch c trong nư c ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t, Pháp l nh phí và l phí giao cho U ban thư ng v Qu c h i ban hành pháp l nh thu tài nguyên. (s a i). Thi t l p tr t t k cương trong vi c ban hành văn b n. Ban hành k p th i các văn b n dư i lu t. KhNn trương rà soát, s a i, b xung các văn b n pháp qui. Ti p t c tri n khai th c hi n t t lu t t ai. Kh n trương tri n khai th c hi n các o lu t ã ư c Qu c h i thông qua, c bi t là B lu t dân s , Lu t ngân sách Nhà
  4. nư c, lu t khoáng s n, lu t h p tác xã. Tích c c ch o s m ban hành các i u l m u H p tác xã. V. T CH C TH C HI N NGHN QUY T C A QU C H I : Giao cho Chính ph , U ban thư ng v qu c h i, các cơ quan Nhà nư c h u quan b sung k ho ch ho t ng năm 1996, t ch c tri n khai và ch o th c hi n ngh quy t này theo ch c năng nhi m v c a mình. U ban thư ng v qu c h i, H i ng dân t c các u ban c a Qu c h i, các oàn i bi u Qu c h i và t ng i bi u Qu c h i tăng cư ng giám sát vi c th c hi n ngh quy t c a Qu c h i v nhi m v năm 1996 và ngh quy t v d toán ngân sách Nhà nư c năm 1996 M t tr n t qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên c a m t tr n h p tác ch t ch v i các cơ quan Nhà nư c, ng viên các t ng l p nhân dân tham gia th c hi n th ng l i các ngh quy t c a Qu c h i. Qu c h i kêu g i ng bào, chi n sĩ c nư c nêu cao tinh th n t l c t cư ng, c n ki m xây d ng t nư c, phát huy tài năng và s c sáng t o, th c hi n th ng l i nhi m v năm 1996, thi t th c l p thành tích chào m ng i h i i bi u toàn qu c l n th VIII c a ng c ng s n Vi t Nam. Ngh quy t này ư c Qu c h i nư c C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá IX, kỳ h p th 9 thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996. Nông c M nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản