Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 1995

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
2
download

Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 1995 do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 1995

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 20 tháng 4 năm 1995 NGH QUY T V VI C TI P T C TH C HI N NHI M V NĂM 1995 QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 84 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c vào các Ngh quy t v nhi m v năm 1995, d toán ngân sách Nhà nư c năm 1995, công tác xây d ng pháp lu t năm 1995 và Ngh quy t v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, ch ng tham nhũng, ch ng buôn l u; Sau khi xem xét các báo cáo c a Chính ph , các báo cáo ho t ng c a U ban thư ng v Qu c h i, Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, báo cáo t ng h p ý ki n c tri và ý ki n th o lu n c a i bi u Qu c h i; QUY T NGHN: 1- Tán thành nh ng ch trương, gi i pháp l n nh m th c hi n th ng l i Ngh quy t c a Qu c h i v nhi m v năm 1995 ư c nêu trong Báo cáo c a Chính ph v "M t s v n l n trong ch o th c hi n nhi m v năm 1995 theo Ngh quy t c a Qu c h i". 2- Kh ng nh nh ng thành t u ã t ư c trong năm 1994 và nh ng tháng u năm 1995. Nh n m nh s c n thi t ph i kh c ph c nh ng thi u sót và vư t qua khó khăn th c hi n th ng l i các nhi m v và ch tiêu mà Qu c h i ã ra. Qu c h i yêu c u th c hi n m t s nhi m v c p thi t sau ây: 1) V kinh t - xã h i: Trên cơ s n m ch c tình hình, Chính ph , các ngành, các c p ti p t c tri n khai th c hi n các nhi m v ư c giao; hư ng d n thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c, t o i u ki n thu n l i cho các thành ph n kinh t m r ng s n xu t kinh doanh, góp ph n b i dư ng và tăng cư ng ngu n thu ngân sách. T p trung ch o các ngành, các c p th c hi n t t nhi m v thu ngân sách theo Ngh quy t Qu c h i; ch ng th t thu và kh c ph c tình tr ng t n ng thu , nh t là i v i khu v c kinh t ngoài qu c doanh, xu t nh p khNu và i v i các kho n thu liên quan n nhà, t. M i kho n thu ph i ư c qu n lý ch t ch , th hi n y qua ngân sách.
  2. Chi ph i trên cơ s thu, thu ngân sách không thì ph i gi m chi tương ng. Tri t ti t ki m, rà soát l i các yêu c u chi c t gi m nh ng kho n chi chưa th t c n thi t, nh t là các cu c h i h p không mang l i k t qu thi t th c. Ch ng b nh phô trương, hình th c, t tiêu xài lãng phí. Qu n lý ch t ch và s d ng có hi u qu v n u tư xây d ng cơ b n, b o m c p k p th i v n u tư ã ư c cân i cho các công trình tr ng i m; c t gi m các công trình chưa có nhu c u b c thi t, nh t là trong khu v c hành chính ; ch ng lãng phí, tham ô, bãi b nh ng chi phí không h p lý. Ny m nh xu t khNu, h n ch nh p khNu nh ng m t hàng trong nư c ã s n xu t ư c; không nh p siêu tiêu dùng. X lý các v buôn l u. n nh giá c , nh t là giá lương th c, th c phNm ; b o m an toàn lương th c trong m i tình hu ng; gi m i tương quan h p lý gi a giá lương th c và giá v t tư nông nghi p. Bám sát di n bi n c a th trư ng có bi n pháp k p th i ki m ch l m phát. B o m y và k p th i ngân sách ã ư c Qu c h i phân b cho s nghi p giáo d c, không t ti n gi m ho c s d ng sai m c ích. Có các hình th c phù h p nh m huy ng s óng góp c a toàn xã h i chăm lo cho s nghi p giáo d c; t o i u ki n thu n l i tr em nghèo ư c t i trư ng. Tăng cư ng qu n lý Nhà nư c i v i lĩnh v c văn hoá, thông tin, xu t b n, báo chí. i v i các chương trình qu c gia liên quan n các v n xã h i, nh t là Chương trình 327, nh canh, nh cư, xoá ói gi m nghèo, khuy n nông, gi i quy t vi c làm và phòng ch ng các t n n xã h i ph i chi úng m c tiêu, úng i tư ng và n t n cơ s 2- V vi c tri n khai thi hành pháp lu t t ai: Ti p t c ban hành các văn b n pháp lu t hư ng d n thi hành Lu t t ai ; rà soát các văn b n hi n hành có nh ng s a i và b sung c n thi t ; k p th i gi i thích Lu t và Pháp l nh v t ai. Ki n toàn cơ quan qu n lý nhà nư c v t ai t trung ương n cơ s , tăng cư ng ki m tra, giám sát vi c thi hành pháp lu t t ai. L p l i k cương trong qu n lý t ai, ch ng l n chi m t ai. Ny m nh công tác l p quy ho ch và k ho ch s d ng t. H n ch n m c th p nh t vi c s d ng t tr ng lúa vào m c ích khác. 3- V c i cách hành chính: T p trung vào c i cách th t c hành chính nh m lo i b nh ng th t c phi n hà. i u ch nh h p lý b máy hành chính nhà nư c ngay trong năm 1995. L p l i tr t t k cương trong qu n lý hành chính, c bi t là qu n lý ô th , và tr t t an toàn giao thông. Tuy n ch n, b i dư ng, ào t o cán b , công ch c hành chính, tăng cư ng xây d ng chính quy n cơ s . K t h p c i cách hành chính v i vi c Ny m nh cu c u tranh ch ng tham nhũng, ch ng buôn l u, ch ng lãng phí và vi c gi i quy t k p th i các khi u n i, t cáo c a công dân. 4- V vi c thành l p Toà án hành chính:
  3. KhNn trương chuNn b các i u ki n c n thi t thành l p Toà án hành chính n m trong h th ng Toà án nhân dân. K p th i xây d ng Pháp l nh v th t c gi i quy t các v ki n hành chính. Ti n hành ngay vi c ào t o i ngũ cán b Toà án hành chính. 5- V tri n khai th c hi n chương trình xây d ng pháp lu t năm 1995: Giao U ban thư ng v Qu c h i t p trung ch o xây d ng các d án Lu t n m trong chương trình trình Qu c h i xem xét thông qua t i kỳ h p th 8. Xem xét, thông qua các d án Pháp l nh ư c Qu c h i giao, trư c h t là các d án pháp l nh liên quan n các lu t ã và s ư c thông qua trong năm 1995. Giao Ban so n th o các d án B lu t dân s , Lu t khoáng s n, Lu t ngân sách Nhà nư c, các Lu t s a i, b sung các Lu t thu , Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ch c Toà án nhân dân quy nh v Toà án hành chính cùng v i các cơ quan h u quan ti p t c nghiên c u, ch nh lý các d án nói trên trình Qu c h i. i v i d án B lu t dân s c n ti p t c t ch c t t vi c l y ý ki n nhân dân. KhNn trương xây d ng các văn b n dư i lu t có liên quan. Qu c h i yêu c u các cơ quan c a Qu c h i, Chính ph , Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, M t tr n T qu c Vi t Nam, các oàn th nhân dân, các c p, các ngành và các i bi u Qu c h i trên cơ s ch c năng nhi m v c a mình ng viên các t ng l p nhân dân và t ch c th c hi n có hi u qu Ngh quy t c a Qu c h i. Qu c h i kêu g i ng bào, chi n sĩ c nư c phát huy tinh th n t l c t cư ng, lao ng c n cù, sáng t o, th c hi n th ng l i nhi m v năm 1995 thi t th c k ni m nh ng ngày l l n c a dân t c và t o ti n th c hi n th ng l i k ho ch 5 năm 1996 - 2000. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i khoá IX, kỳ h p th 7 thông qua ngày 20 tháng 4 năm 1995. Nông c M nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản