Nghị quyết về thực hành tiết kiệm

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
128
lượt xem
5
download

Nghị quyết về thực hành tiết kiệm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về thực hành tiết kiệm

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 1993 NGHN QUY T V CÔNG TÁC XÂY D NG PHÁP LU T NĂM 1994 QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 84 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, i u 62 và i u 63 c a Lu t t ch c Qu c h i; Sau khi nghe T trình c a U ban thương v Qu c h i v d ki n Chương trình xây d ng pháp lu t năm 1994 và ý ki n c a i bi u Qu c h i. QUY T NGHN I. Thông qua Chương trình xây d ng pháp lu t năm 1994 g m các d án lu t, pháp l nh sau ây: A. CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH TH C: a. Các d án lu t: 1. B lu t lao ng 2. B lu t dân s 3. Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân (s a i) 4. Lu t b u c i bi u H i ng nhân dân (s a i) 5. Lu t khuy n khích u tư trong nư c 6. Lu t thu chuy n quy n s d ng t 7. Lu t doanh nghi p Nhà nư c 8. Lu t ngân sách Nhà nư c 9. Lu t nghĩa v quân s (s a i). b. Qu c h i giao cho U ban thư ng0 v Qu c h i ban hành các pháp l nh:
  2. 1. Pháp l nh v ngư i có công 2. Pháp l ng v công ch c 3. Pháp l nh v công nh n và thi hành t i Vi t Nam các quy t nh c a Tr ng tài nư c ngoài. 4. Pháp l nh th t c gi i quy t các v án kinh t 5. Pháp l nh thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao (s a i) 6. Pháp l nh thu nhà t (s a i) 7. Pháp l nh v quy n và nghĩa v c a t ch c trong nư c s d ng t (c th hoá i u 3 Lu t t ai). 8. Pháp l nh v quy n và nghĩa v c a các t ch c và cá nhân nư c ngoài s d ng t t i Vi t Nam (c th hoá i u 80 Lu t t ai). 9. Pháp l nh v thu i v i h s d ng t nông nghi p vư t quá m c di n tích quy nh (c th hoá i u 10 Lu t thu s d ng t nông nghi p). 10. Pháp l nh v phí và l phí 11. Pháp l nh x ph t vi ph m hành chính (s a i) 12. Pháp l nh b o h quy n l i ngư i tiêu dùng 13. Pháp l nh b o h quy n tác gi 14. Pháp l nh v nhà v ng ch 15. Pháp l nh v qu n lý, khai thác và b o v công trình thu l i 16. Pháp l nh b o v công trình giao thông và an toàn giao thông 17. Pháp l nh b o v công trình qu c phòng và khu v c quân s 18. Pháp l nh v phòng ch ng SIDA. B. CHƯƠNG TRÌNH D BN: a. Các d án lu t: 1. Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t hình s 2. Lu t t ch c Toà án hành chính 3. Lu t h p tác xã
  3. 4.Lu t Công ty (s a i) 5. Lu t hàng không dân d ng Vi t Nam (s a i) 6. Lu t biên gi i qu c gia 7. Lu t phòng, ch ng ma tuý. b. Các d án pháp l nh: 1. Pháp l nh b o v công trình khí tư ng thu văn 2. Pháp l nh v hàm ngo i giao 3. Pháp l nh v khen thư ng. II. Giao cho U ban thư ng v Qu c h i l p k ho ch phân công so n th o và thNm tra các d án lu t, pháp l nh; ch o và giám sát ch t ch vi c th c hi n chương trình theo úng ti n ã ra; quy t nh danh m c các d án lu t, pháp l nh c n nghiên c u chuNn b trong năm 1994, ng th i d ki n Chương trình xây d ng pháp lu t t năm 1995 n h t nhi m kỳ trình Qu c h i quy t nh. III. Giao cho Chính ph và các cơ quan h u quan, trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình và s phân công c a U ban thư ng v Qu c h i, có k ho ch c th và ph i h p ch t ch trong quá trình tri n khai xây d ng các d án,b o m ti n ã ra. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá IX, kỳ h p th tư thông qua ngày 30 tháng 12 năm 1993. Nông c M nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản