NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
120
lượt xem
14
download

NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Học sinh hiểu : Trẻ em có quyền có quốc tịch . Quốc kỳ VN là cờ đỏ , ở giữa có ngôi sao vàng 5 cánh Quốc kỳ là tượng trưng cho đất nước , cần phải trân trọng . - Học sinh biết tự hào mình là người VN , biết tôn kính quốc kỳ và yêu quý tổ quốc Việt Nam. - Học sinh có kỹ năng nhận biết được cờ Tổ quốc , phân biệt được tư thế đứng chào cờ đúng với tư thế sai . Biết nghiêm trang trong các giờ chào cờ đầu tuần . ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ

  1. O C NGHIÊM TRANG KHI CHÀO C I . M C TIÊU : - H c sinh hi u : Tr em có quy n có qu c t ch . Qu c kỳ VN là c , gi a có ngôi sao vàng 5 cánh Qu c kỳ là tư ng trưng cho t nư c , c n ph i trân tr ng . - H c sinh bi t t hào mình là ngư i VN , bi t tôn kính qu c kỳ và yêu quý t qu c Vi t Nam. - H c sinh có k năng nh n bi t ư c c T qu c , phân bi t ư c tư th ng chào c úng v i tư th sai . Bi t nghiêm trang trong các gi chào c u tu n . II DÙNG D Y H C : - V BT 1 , lá c VN - Bài hát “ Lá c VN ”, Bút màu , gi y v . III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. n nh : hát , chu n b v BT . 2.Ki m tra bài cũ :
  2. - Em ph i cư x v i anh ch như th nào ? - Khi có chơi p , em có như ng cho em c a em không ? - Em ã i x v i em c a em như th nào ? - Anh em s ng hoà thu n thì cha m th y th nào ? - Nh n xét bài cũ . KTCBBM. 3.Bài m i : HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A G H C SINH TI T : 1 Ho t ng 1 : Quan sát tranh Mt : H c sinh n m tên bài h c . Làm - H c sinh quan Bài t p 1: sát tranh tr l i . - Cho h c sinh quan sát tranh BT1 - ang gi i , Giáo viên h i : thi u , làm quen v i nhau . + Các b n nh trong tranh ang làm gì ? - Các b n là + Các b n ó là ngư i nư c nào ? Vì ngư i nư c TQ , Nh t , sao em bi t ? VN , Lào. Em bi t qua l i gi i thi u c a các
  3. * Giáo viên k t lu n : b n. - Các b n nh trong tranh ang gi i - H c sinh l ng thi u làm quen v i nhau . M i b n mang m t nghe , ghi nh . qu c t ch riêng : VN , Lào , Trung Qu c , Nh t . Tr em có quy n có qu c t ch . Qu c t ch c a chúng ta là Vi t Nam . Ho t ng 2 : àm tho i Mt : H c sinh hi u qu c kỳ tư ng trưng - H c sinh quan cho t nư c . Qu c kỳ VN là c có ngôi sát tranh tr l i sao vàng . + Nh ng ngư i - Giáo viên h i : Nh ng ngư i trong trong tranh ang chào c . tranh ang làm gì ? + Tư th ng chào - Tư th ng chào c c a h như th c nghiêm trang , m t nào ? Vì sao h ng nghiêm trang khi chào hư ng nhìn lá c t lòng c ( /v tranh 1,2 ) kính tr ng T qu c mình . + Th hi n lòng kính tr ng , yêu quý qu c kỳ , - Vì sao h sung sư ng cùng nhau nâng linh h n c a T qu c VN . lá c t qu c ( tranh 3) - H c sinh l ng * Giáo viên k t lu n : nghe , ghi nh . - Qu c kỳ tư ng trưng cho m t nư c . Qu c kỳ VN màu có ngôi sao vàng 5 cánh (
  4. GV gi i thi u lá c VN ) - Qu c ca là bài hát chính th c c a m t nư c , dùng khi chào c . Khi chào c c n ph i : b mũ nón , s a sang l i u tóc , qu n áo cho ch nh t . ng nghiêm , m t hư ng - H c sinh nh n ra nhìn qu c kỳ . nh ng b n chưa nghiêm túc trong gi chào c . ( trong - Ph i nghiêm trang khi chào c bày tranh ) t lòng tôn kính lá qu c kỳ , th hi n tình yêu i v i T qu c . Ho t ng 3 : Mt : H c sinh th c hành làm BT3 . * K t lu n : - Khi chào c ph i ng nghiêm trang , không quay ngang , quay ng a , nói chuy n riêng . 4.C ng c d n dò : - D n H c sinh th c hi n úng nh ng i u ã h c trong gi chào c u tu n .
  5. - Chu n b bút màu , vàng v lá qu c kỳ VN . 5. Rút kinh nghi m - B sung : - - -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản