intTypePromotion=1

Nghiên cứu khả năng xử lý chất hoạt động bề mặt của bùn hoạt tính trong bể Aerotank

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
21
lượt xem
2
download

Nghiên cứu khả năng xử lý chất hoạt động bề mặt của bùn hoạt tính trong bể Aerotank

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ĐỒ ÁN TỔNG HỢP..-1-..Đề Tài:..Nghiên cứu khả năng xử lý chất hoạt động.bề mặt của bùn hoạt tính trong bể Aerotank.Giáo viên hƣớng dẫn: Phạm Phú Song Toàn.Sinh viên thực hiện: Vƣơng Ngọc Tuấn.Lớp: 08MT..SVTH: Vƣơng Ngọc Tuấn-Lớp:08MT..GVHD: Phạm Phú Song Toàn...ĐỒ ÁN TỔNG HỢP..-2-..MỤC LỤC.LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………….7.Mục tiêu đề tài................................................................................................. 8.Nhiệm vụ ......................................................................................................... 8.Ý nghĩa thực tế và các vấn đề liên quan ........................................................... 8.CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT.1.1 Giới thiệu chất hoạt động bề mặt……………………………………………9.1.1.1 Định nghĩa ............................................................................................... 9.1.1.2 Đặc điểm ................................................................................................. 9.1.2 Sơ lƣợc về lịch sử chất hoạt động bề mặt .................................................... 10.1.3 Phân loại chất hoạt động bề mặt.................................................................. 10.1.3.1 CHĐBM Anionic ..................................................................................... 10.1.3.2 CHĐBM Cationic .................................................................................... 11.1.3.3 CHĐBM Non-ionic ................................................................................. 12.1.3.4 CHĐBM Amphoteric ............................................................................... 12.1.3.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến tính chất của chất hoạt động bề mặt ................ 15.1.3.6 Ứng dụng ................................................................................................. 16.1.4 Tính chất cơ bản của chất hoạt động bề mặt ................................................ 16.1.4.1 Tính thầm ƣớt .......................................................................................... 16.1.4.2 Khả năng tạo bọt ...................................................................................... 17.1.4.3 Khả năng hòa tan ..................................................................................... 17.1.4.4 Khả năng hoạt động bề mặt ...................................................................... 17.1.4.5 Khả năng nhũ hóa .................................................................................... 18.1.4.6 Điểm Kraft – điểm đục ............................................................................ 18.1.4.7 HLB (tính ƣa nƣớc – tính ƣa dầu – cân bằng) .......................................... 18.1.5 Ảnh hƣởng của chất hoạt động bề mặt tới sức khoẻ và môi trƣờng ............. 18..SVTH: Vƣơng Ngọc Tuấn-Lớp:08MT..GVHD: Phạm Phú Song Toàn...ĐỒ ÁN TỔNG HỢP..-3-..1.5.1 SLES ....................................................................................................... 19.1.5.2 LAS ......................................................................................................... 19.1.5.3 ALS ......................................................................................................... 20.1.5.4 Xà Phòng ................................................................................................. 20.1.6 Các phƣơng pháp xử lý chất hoạt động bề.mặt........................................................................................................................21.CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ BÙN HOẠT TÍNH.2.1 Bùn hoạt tính...................................................................................................22.2.2 Các sinh vật trong bùn hoạt tính.................................................................. 22.2.3 Cách hình thành bùn hoạt tính .................................................................... 22.2.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến quá trình xử lý nƣớc thải bằng bùn hoạt tính ..... 23.2.5 Hoạt động của vi sinh vật trong nƣớc thải .....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu khả năng xử lý chất hoạt động bề mặt của bùn hoạt tính trong bể Aerotank

ĐỒ ÁN TỔNG HỢP<br /> <br /> -1-<br /> <br /> Đề Tài:<br /> <br /> Nghiên cứu khả năng xử lý chất hoạt động<br /> bề mặt của bùn hoạt tính trong bể Aerotank<br /> Giáo viên hƣớng dẫn: Phạm Phú Song Toàn<br /> Sinh viên thực hiện: Vƣơng Ngọc Tuấn<br /> Lớp: 08MT<br /> <br /> SVTH: Vƣơng Ngọc Tuấn-Lớp:08MT<br /> <br /> GVHD: Phạm Phú Song Toàn<br /> <br /> ĐỒ ÁN TỔNG HỢP<br /> <br /> -2-<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………….7<br /> Mục tiêu đề tài................................................................................................. 8<br /> Nhiệm vụ ......................................................................................................... 8<br /> Ý nghĩa thực tế và các vấn đề liên quan ........................................................... 8<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT<br /> 1.1 Giới thiệu chất hoạt động bề mặt……………………………………………9<br /> 1.1.1 Định nghĩa ............................................................................................... 9<br /> 1.1.2 Đặc điểm ................................................................................................. 9<br /> 1.2 Sơ lƣợc về lịch sử chất hoạt động bề mặt .................................................... 10<br /> 1.3 Phân loại chất hoạt động bề mặt.................................................................. 10<br /> 1.3.1 CHĐBM Anionic ..................................................................................... 10<br /> 1.3.2 CHĐBM Cationic .................................................................................... 11<br /> 1.3.3 CHĐBM Non-ionic ................................................................................. 12<br /> 1.3.4 CHĐBM Amphoteric ............................................................................... 12<br /> 1.3.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến tính chất của chất hoạt động bề mặt ................ 15<br /> 1.3.6 Ứng dụng ................................................................................................. 16<br /> 1.4 Tính chất cơ bản của chất hoạt động bề mặt ................................................ 16<br /> 1.4.1 Tính thầm ƣớt .......................................................................................... 16<br /> 1.4.2 Khả năng tạo bọt ...................................................................................... 17<br /> 1.4.3 Khả năng hòa tan ..................................................................................... 17<br /> 1.4.4 Khả năng hoạt động bề mặt ...................................................................... 17<br /> 1.4.5 Khả năng nhũ hóa .................................................................................... 18<br /> 1.4.6 Điểm Kraft – điểm đục ............................................................................ 18<br /> 1.4.7 HLB (tính ƣa nƣớc – tính ƣa dầu – cân bằng) .......................................... 18<br /> 1.5 Ảnh hƣởng của chất hoạt động bề mặt tới sức khoẻ và môi trƣờng ............. 18<br /> <br /> SVTH: Vƣơng Ngọc Tuấn-Lớp:08MT<br /> <br /> GVHD: Phạm Phú Song Toàn<br /> <br /> ĐỒ ÁN TỔNG HỢP<br /> <br /> -3-<br /> <br /> 1.5.1 SLES ....................................................................................................... 19<br /> 1.5.2 LAS ......................................................................................................... 19<br /> 1.5.3 ALS ......................................................................................................... 20<br /> 1.5.4 Xà Phòng ................................................................................................. 20<br /> 1.6 Các phƣơng pháp xử lý chất hoạt động bề<br /> mặt........................................................................................................................21<br /> CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ BÙN HOẠT TÍNH<br /> 2.1 Bùn hoạt tính...................................................................................................22<br /> 2.2 Các sinh vật trong bùn hoạt tính.................................................................. 22<br /> 2.3 Cách hình thành bùn hoạt tính .................................................................... 22<br /> 2.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến quá trình xử lý nƣớc thải bằng bùn hoạt tính ..... 23<br /> 2.5 Hoạt động của vi sinh vật trong nƣớc thải ................................................... 23<br /> 2.6 Động học sinh trƣởng của vi sinh vật .......................................................... 24<br /> 2.7 Các thông số cần quan tâm trong quá trình xử lý nƣớc thải bằng bùn<br /> hoạt tính ........................................................................................................... 25<br /> CHƢƠNG 3: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> 3.1 Nội dung nghiên cứu ................................................................................. 26<br /> 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu ............................................................................ 26<br /> 3.2.1 Phƣơng pháp thu thập tài liệu................................................................... 26<br /> 3.2.2 Phƣơng pháp thực nghiệm ....................................................................... 26<br /> 3.2.3 Mô hình thí nghiệm ................................................................................. 27<br /> 3.2.4 Tiến trình thí nghiệm ............................................................................... 27<br /> 3.2.4.1 Xây dựng đƣờng chuẩn ......................................................................... 27<br /> 3.2.4.2 Cách tiến hành .................................................................................... 28<br /> 3.2.5 Các thí nghiệm......................................................................................... 29<br /> 3.3 Phƣơng pháp phân tích ............................................................................... 29<br /> <br /> SVTH: Vƣơng Ngọc Tuấn-Lớp:08MT<br /> <br /> GVHD: Phạm Phú Song Toàn<br /> <br /> ĐỒ ÁN TỔNG HỢP<br /> <br /> -4-<br /> <br /> CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN<br /> 4.1 Xác định hàm lƣợng chất hoạt động bề mặt trong các sản phẩm Omo, Surf ,Nƣớc<br /> rửa chén Mỹ Hảo .............................................................................................. 30<br /> 4.2 Thí nghiệm ................................................................................................. 31<br /> 4.2.1 Thí nghiệm với mẫu nƣớc thải sinh hoạt .................................................. 31<br /> 4.2.2 Thí nghiệm với mẫu nƣớc thải công nghiệp ............................................. 32<br /> 4.3 Kết quả sau xử lý bằng bùn hoạt tính .......................................................... 33<br /> 4.3.1 Nƣớc thải sinh hoạt .................................................................................. 33<br /> 4.3.2 Nƣớc thải công nghiệp ............................................................................. 33<br /> CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ<br /> Kết luận ........................................................................................................... 35<br /> Kiến nghị .......................................................................................................... 35<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 36<br /> PHỤ LỤC<br /> Phụ lục 1 .......................................................................................................... 37<br /> Phụ lục 2 .......................................................................................................... 38<br /> Phụ lục 3 .......................................................................................................... 39<br /> Phụ lục 4 .......................................................................................................... 40<br /> Phụ lục 5 .......................................................................................................... 41<br /> Phụ lục 6 .......................................................................................................... 42<br /> <br /> SVTH: Vƣơng Ngọc Tuấn-Lớp:08MT<br /> <br /> GVHD: Phạm Phú Song Toàn<br /> <br /> ĐỒ ÁN TỔNG HỢP<br /> <br /> -5-<br /> <br /> DANH MỤC ĐỒ THỊ<br /> <br /> Bảng 4.1: Biểu đồ thể hiện hàm lƣợng LAS có trong Omo, Surf, Nƣớc rửa chén Mỹ<br /> Hảo<br /> Bảng 4.2: Biểu đồ thể hiện hàm lƣợng LAS trƣớc xử lý của nguồn nƣớc thải sinh hoạt<br /> so với tiêu chuẩn.<br /> Bảng 4.3: Biểu đồ thể hiện hàm lƣợng LAS trƣớc xử lý của các nguồn nƣớc thải công<br /> nghiệp so với tiêu chuẩn.<br /> Bảng 4.4: Biểu đồ thể hiện hàm lƣợng LAS sau xử lý của các nguồn nƣớc thải sinh<br /> hoạt so với tiêu chuẩn.<br /> Bảng 4.5: Biểu đồ thể hiện hàm lƣợng LAS sau xử lý của các nguồn nƣớc thải công<br /> nghiệp so với tiêu chuẩn.<br /> Bảng 4.6: Biểu đồ thể hiện hàm lƣợng LAS trƣớc và sau xử lý của các nguồn nƣớc thải<br /> sinh hoạt<br /> Bảng 4.7: Biểu đồ thể hiện hàm lƣợng LAS trƣớc và sau xử lý của các nguồn nƣớc thải<br /> công nghiệp<br /> <br /> SVTH: Vƣơng Ngọc Tuấn-Lớp:08MT<br /> <br /> GVHD: Phạm Phú Song Toàn<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản