Nghiên cứu thực trạng sản xuất lúa lai thương phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Chia sẻ: Dothithu Ha | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

0
170
lượt xem
30
download

Nghiên cứu thực trạng sản xuất lúa lai thương phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thực trạng: Diện tích SX chiếm 6% diện tích SX lúa, sản lượng chiếm 9% tổn sản lượng lúa. - Hạn chế: Quy hoạch với diện tích là bao nhiêu, ở vùng nào, hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường,cần có chính sách hỗ trợ gì chưa làm rõ được

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu thực trạng sản xuất lúa lai thương phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

 1. GVHD: Phạm Văn Hùng SVTH: Nhóm I
 2. Đề tài: “Nghiên cứu thực trạng sản xuất lúa lai thương phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”
 3. I - ĐẶT VẤN ĐỀ SX hàng hóa Add Your Text Add Your Text VNĐ Giải pháp nào? Chênh lệch thu nhập Add Your của Tâm lý “ì” Text nông dân Add Your Text
 4. 2. Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu thực trạng SX giống lúa lai Tìm hiểu thực Tìm hiểu hững nhân tố ảnh hưởng tới trạng, quyết định sản xuất đề xuất giải pháp Đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh sản xuất lúa lai  
 5. 3. Một số nghiên cứu trước đây Nguyễn Khắc Quỳnh và Ngô Thị Thuận, 2005, Sản xuất lúa lai thương phẩm ở Việt Nam. - Thực trạng: Diện tích SX chiếm 6% diện tích SX lúa, sản lượng chiếm 9% tổn sản lượng lúa. - Hạn chế: Quy hoạch với diện tích là bao nhiêu, ở vùng nào, hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường,cần có chính sách hỗ trợ gì  chưa làm rõ được
 6. Câu hỏi nghiên cứu Nguyên nhân? Thực trạng như thế nào? Giải pháp nào?
 7. Giả thuyết và giả thiết nghiên cứu Sản lượng SX lúa Tình hình tăng hàng là hoạt SX năm động chủ yếu Đầu tư Hiệu quả Hiệu quả như nhau. kinh tế cao Vấn đề Giả thuyết Giả thiết
 8. Khung phân tích Nội dung nghiên cứu Cơ sở lý luận Thực tiễn vấn đề nghiên cứu Thực trạng sản Thực trạng sản Đánh giá hoạt Đề xuất giải xuất lúa nói xuất lúa lai động sản xuất pháp chung lúa lai Diện Năng Sả n Giá trị Thuân Khó Đối Đối tích suất lượng sản lợi khăn với với sản lúa lúa lượng trong trong chính người xuất hàng hàng lúa quá quá quyền sản năm năm hàng trình trình xuất năm SX SX Nguyên nhân của thực trạng
 9. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1 Tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội ở địa bàn Thanh Hóa. 2 Tình hình SX lúa nói chung và lúa lai thương phẩm trên địa bàn Thanh Hóa. 3 Các nhân tố tác động đến quyết định sản xuất lúa lai 4 Giải pháp thúc đẩy sản xuất lúa lai thương phẩm đã thực hiện 5 Đề xuất các giải pháp thích hợp nhằm đẩy mạnh sản xuất lúa lai thương phẩm
 10. 8. Phương pháp nghiên cứu • Phương pháp chọn mẫu • Phương pháp thu thập số liệu • Phương pháp xử lý số liệu • Phương pháp phân tích số liệu
 11. Kết quả dự kiến Năng suất Sản lượng Báo cáo Diện tích Thực trạng sản t6 xuất lúa lai thương phẩm Nguyên trên địa bàn nhân tỉnh Thanh Hóa
 12. 10. Tài liệu tham khảo 1) Nguyễn Trí Hoàn , 2005, Nghiên cứu ứng dụng một số giải pháp khoa học và công nghệ để phát triển lúa lai ở Hải Dương. 2) Nguyễn Khắc Quỳnh và Ngô Thị Thuận, 2005, Sản xuất lúa lai thương phẩm ở Việt Nam. 3) Cục Nông nghiệp, 2005, Báo cáo sản xuất lúa lai 2001-2005 và phương hướng, kế hoạch phát triển 2006-2010. Tuyển tập báo cáo tổng kết chỉ đạo sản xuất 2003-2005. NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
 13. 11. Kế hoạch nghiên cứu Nội dung Thời gian thực hiện Dự kiến kết quả - Bước 1: Chọn đề tài và xây 01/12/2010 – 30/12/2010 Bản đề cương chi dựng đề cương nghiên cứu. tiết - Bước 2: Xây dựng bảng câu 01/01/2011 – 31/01/2011 Hoàn chỉnh bảng câu hỏi. hỏi. - Bước 3: Tiến hành điều tra các 01/02/2011 – 31/03/2011 Thu thập thông tin số hộ nông dân, trên địa bàn tỉnh liệu sơ cấp. Thanh Hóa - Bước 4: Tổng hợp phiếu điều 01/04/2011 – 31/05/2011 Tổng kết số liệu. tra, xử lý số liệu. - Bước 5: Phân tích số liệu, thảo 01/06/2011 – 30/09/2011 Tổng quan về thực luận đánh giá chung về thực trạng SX lúa lai trạng SX lúa lai TP. thương phẩm - Bước 7: Viết báo cáo 01/10/2011 – 31/12/2011 Bài báo cáo hoàn chỉnh.
 14. Bảng 1: Tình hình sản xuất lúa lai thương phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Diễn Đơ n vị Năm Năm Năm 2009/2008 2010/2009 giải 2008 2009 2010 Giá Tỷ lệ Giá Tỷ lệ trị (%) trị (%) Diện ha tích Năng Tạ/ha suất Sản Tấn lượng Giá Ngh.đ/kg
 15. Bảng 2: Ảnh hưởng của các nhân tố đến quyết định sản xuất Nhân tố Rất quan Quan trọng Bình thường Không quan trọng trọng Giá giống Năng suất Giá bán Chi phí đầu tư …

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản