intTypePromotion=1

Nội dung đặc trưng của rủi ro

Chia sẻ: Minh Hien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
392
lượt xem
51
download

Nội dung đặc trưng của rủi ro

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Rủi ro trong dự án Rủi ro trong dự án là tập hợp các yếu tố ngẫu nhiên có thể đo lường bằng xác suất. Đó là những rủi ro gây nên bất trắc và thiệt hại cho dự án. Theo định nghĩa này rủi ro hoàn toàn có thể đo lường. Các nhà quản lý dự án tiến hành lập kế hoạch phòng trừ rủi ro cho dự án của mình nhằm hạn chế những thiệt hại do yếu tố rủi ro gây ra.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nội dung đặc trưng của rủi ro

  1. Khái niệm rủi ro và rủi ro trong dự án I. Khái niệm rủi ro 1. Rủi ro gắn với khă năng xảy ra một biến cố không lường trước, biến cố mà ta hoàn toàn không biết chắc. Rủi ro ứng với sai lệch giữa dự kiến và thực tế hoặc là rủi ro là sự không th ể đoán tr ước đ ược nguyên nhân dẫn đến kết quả thực khác với kết quả dự đoán. Rủi ro trong dự án 2. Rủi ro trong dự án là tập hợp các yếu tố ngẫu nhiên có th ể đo l ường b ằng xác su ất. Đó là những rủi ro gây nên bất trắc và thiệt hại cho dự án. Theo định nghĩa này rủi ro hoàn toàn có thể đo lường. Các nhà quản lý dự án tiến hành lập kế hoạch phòng trừ rủi ro cho d ự án c ủa mình nhằm hạn chế những thiệt hại do yếu tố rủi ro gây ra. Đặc trưng của rủi ro. II. Khi đã xác định được các vấn đề tiềm ẩn đáng kể và hiển nhiên chúng ta không đ ủ tài nguyên để ứng phó với mọi vấn đề tiềm ẩn này. Vì vậy cần xác định được nh ững v ấn đ ề nào là lớn nhất có khả năng đe doạ dự án lớn nhất. Có nhi ều ph ương pháp song có m ột phương pháp được sử dụng phổ biến và cũng là đơn giản nhất đó là đưa ra các phán đoán chủ quan về 2 đặc tính của vấn đề tiềm ẩn là tần số và biên độ. Tần số: đồng nghĩa với việc thích rủi ro nhiều hay thích rủi ro ít. Đ ược th ể hi ện b ằng - xác suất hoặc khả năng xuất hiện của biến cố. Biên độ: mồi lần xảy ra có lớn hay không? Lớn bao nhiêu? Được th ể hiện bằng giá trị - của các biến cố hoặc tác động của các biến cố. Đối với các nhà quản trị rủi ro họ chú trọng tần suất lớn, biên độ lớn của rủi ro. Vì Rủi ro = Tần suất * biên độ. Với những loại rủi ro này luôn được các nhà đầu tư để ý đến để có các biện pháp đề phòng rủi ro một cách có hiệu quả nhất. Rủi ro trong tiến trình dự án: III. Rủi ro trong dự án đầu tư có thể bao gồm rủi ro tốt và rủi ro x ấu. Đ ối v ới các d ự án đ ầu t ư, rủi ro có thể bao gồm rủi ro ở pha lập dự án ( rủi ro bên trong và rủi ro bên ngoài), r ủi ro liên quan đến dự báo sử dụng nguồn lực, rủi ro liên quan đến triển khai thực hiện dự án.
  2. 1. Rủi ro trong giai đoạn lập dự án:Vào thời điểm bắt đầu dự án, ta còn hi ểu ít v ề d ự án, và lúc đó tính bất định sẽ rất cao, chúng ta cần thận trọng nh ận di ện các r ủi ro ở giai đo ạn này đ ể có biện pháp phòng tránh và đối phó với rủi ro khi bắt đầu thực hiện dự án vì các rủi ro này có thể ảnh hưởng đến dự án và làm nản lòng chúng ta khi nó xảy xa mà không có biện pháp phòng trừ. Rủi ro bên trong dự án: đó là: a) - Công việc chưa được xác định chính xác: trong quá trình nghiên cứu sơ bộ để lập dự án không phỉa bao giờ cũng thu được thông tin đầy đủ và chính xác về khối lượng công việc, th ời gian thực hiện, mức tiêu hao các yếu tố đầu vào, tiêu chuẩn kỹ thuật,… Mục tiêu và phương tiện không tương thích: thông thường vì muốn được xét duyệt dự án - thuận lợi nên nhà lập dự án thường rất lạc quan khi đưa ra các s ố li ệu v ề th ời gian hoàn thành sớm, chi phí ít, tiêu chuẩn chất lượng bảo đảm,… nhưng thực tế không phải nh ư vậy. Ở đây chính những người lập dự án đã tự lừa dối mình. - Rủi ro kỹ thuật và rủi ro công nghiệp hóa + Rủi ro kỹ thuật: là khả năng không thể chế tạo ra được sản phẩm với công nghệ đã cho và bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật. + Rủi ro công nghiệp hóa: là khả năng không thể chuyển từ sản xuất thử sang sản xuất hàng loạt nếu không có những thay đổi lớn và ngoài dự kiến về nguồn lực huy động. - Chưa nắm vững được quá trình phát triển và theo dõi dự án: hình th ức dự án, quy trình l ập d ự án, phương thức kiểm soát… b) Rủi ro bên ngoài dự án - Sự lạc hậu thương mại: đó là + Sai lầm trong đánh giá nhu cầu thị trường. + Nhu cầu thị trường biến động nhanh do cạnh tranh hoặc do chính sách v ề giá c ả nguyên v ật liệu. - Rủi ro pháp chế: + Ngày bắt đầu có hiệu lực của một văn bản pháp chế chưa được công bố chính sách. + Nội dung văn bản không rõ. c) Rủi ro liên quan đến dự báo sử dụng nguồn lực Xác định nguồn lực cần huy động, khả năng thực tế của các nguồn lực đó. - Xác định nguồn lực đòi hỏi cần phải hết sức chú ý vì nó liên quan đến:
  3. +Vấn đề sử dụng lao động: thời gian, các quy ước tập thể, chăm sóc sức khỏe… +Vấn đề sử dụng trang thiết bị: các quy ước về bảo hộ, ô nhiễm môi trường + Thiếu hiểu biết về trang thiết bị và con người, về khả năng sử dụng và hoàn thành công việc. + Không có sự tương thích giữa các nguồn lực huy động. - Khă năng thực tế của các nguồn lực: + Công suất của máy móc thiết bị + Năng suất lao động của công nhân. 2. Rủi ro trong triển khai thực hiện dự án. - Phát hiện vấn đề quá muộn do: + Không có thông tin tốt hoặc xử lý thông tin không đúng, không kịp thời. + Cơ cấu tổ chức: ưu thế thống trị của một quan điểm nào đó hoặc ngược lại là sự phân tán trách nhiệm. + Họp hành, giấy tờ báo cáo quá phức tạp, thủ tục rườm rà… - Nhận thức sai vấn đề: quá trình phân tích thông tin không ph ải bao gi ờ cũng d ẫn đ ến m ột đoán nhận đúng vì: + Cùng một kết quả có thể có nhiều nguyên nhân nh ưng nguyên nhân mà ta ch ọn đ ể phân tích xử lý chưa chắc đã là đúng. + Có thể ta mới chỉ dừng lại ở nguyên nhân bên ngoài mà chưa tìm các nguyên nhân sâu xa ở bên trong. + Sự trình bày chủ quan đối với một hiện th ực khách quan có th ể d ẫn đ ến nh ững gi ả thi ết sai về mối quan hệ nhân quả. Do đó kéo theo những đoán nhận sai về nguồn gốc hay hiệu quả của vấn đề. Và một điều hiển nhiên là nhận thức sai vấn đề thì đ ề xu ất gi ải pháp cũng r ất có kh ả năng sai nhưng nhận thức đúng vấn đề chưa hẳn có nghĩa là giải pháp đề xuất sẽ đúng. - Giải pháp đề xuất không phù hợp do dựa trên những quan đi ểm không xu ất phát t ừ cái chung của cả dự án, hoặc né tránh không muốn thay đổi, sợ thay đổi sẽ bất lợi cho mình. ⇒ Các rủi ro ở giai đoạn này xảy ra phần lớn là những rủi ro có mức đ ộ nghiêm tr ọng nhưng nó đã được dự đoán trước trong giai đoạn lập dự án nên ít ảnh h ưởng đ ến dự ánf do có những biện pháp phòng tránh. Tuy nhiên cần phải khắc ph ục nh ững rủi ro
  4. này để dự án được tiếp tục thực hiện mà không làm cản trở các giai đoạn khác của dự án. 3. Rủi ro khi kết thúc dự án Vào lúc dự án chấm dứt hoạt động tác động của rủi ro vẫn còn rất quan trọng. Có ít rủi ro ở giai đoạn kết thúc hơn ở các giai đoạn khác nh ưng thời gian ở giai đo ạn này th ường ít và ngân sách cũng không còn nhiều chẳng hạn như chưa thanh toán hết nợ, chưa hoàn thành xong s ản phẩm giao khác hàng…. Mặc dù rủi ro trong giai đoạn này không nghiêm trọng bằng rủi ro ở các giai đoạn khác, nhưng vì thời gian ngắn và ngân sách ít s ẽ làm cho vi ệc x ử lý r ủi ro tr ở nên phức tạp hơn nhiều. IV. Tác động của rủi ro trong một dự án đầu tư. Một dự án đầu tư có thể gặp rất nhiều rủi ro khác nhau. N ếu li ệt kê thì l ượng r ủi ro mà d ự án có thể gặp phải là vô tận. Việc thực hiện dự án có thể gặp những vấn đề như: - Thời gian thực hiện dự án lâu hơn dự kiến( do chậm gi ải phóng m ặt b ằng, do không huy động đủ vốn, do mua thiết bị không đúng chủng loại, tiến độ đấu thầu bị kéo dài…) - Xảy ra khó khăn không cần thiết( ví dụ dịch SARS bùng nổ làm lượng khách du l ịch đ ến Vi ệt Nam giảm đáng kể. Rất nhiều chương trình làm việc của các doanh nghiệp bị phá vỡ do đối tác nước ngoài không đến, các dự án hoạt động khó khăn). - Xảy ra các dự kiện bất ngờ: Một trận hỏa hoạn đã xảy ra và làm cháy một thiết bị quan trọng và khó kiếm. Do đó, tất cả các hoạt động của dự án liên quan đến thiết bị này đ ều ph ải h ủy bỏ). - Xảy ra những biến động ngắn hạn và áp lực cạnh tranh sẽ gây xáo trộn hoạt động chung ( dự án sản xuất quần áo thời trang đang chuẩn bị tung ra m ột m ầu qu ần áo m ới cho gi ới thanh thiếu niên. Đột nhiên có một ngôi sao bóng đá đến du lịch tại Việt Nam. Và thế là nổi lên phong trào mặc quần áo có in hình ngôi sao này. Điều này làm ảnh h ưởng đến k ế ho ạch gi ới thi ệu sản phẩm của dự án). 1. Rủi ro chính trị Rủi ro này bao gồm bất ổn tài chính và bất ổn chính trị - Rủi ro thuế: Sự thay đổi về thuế đã làm cho dòng ti ền h ằng năm c ủa d ự án b ị thay đ ổi t ừ đó NPV và IRR của dự án bị thay đổi theo.
  5. - Hạn nghạch, thuế quan hoặc các giới hạn thương mại khác: làm giảm sản lượng hoặc tăng chi phí của các dự án. - Chính sách tuyển dụng lao động: những thay đổi về quản lý và tuy ển d ụng lao đ ộng nh ư thay đổi quy định về mức lương tối thiểu. chính sách với lao động n ữ, h ạn ch ế lao đ ộng n ước ngoài… đều ảnh hưởng đến hiệu quả của các dự án. - Kiểm soát ngoại hối: hạn chế chuyển tiền ra nước ngoài ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng hoặc tiêu thụ sản phẩm của dự án cũng như quyền lợi của các nhà đầu tư. - Lãi suất: khi chính phủ đưa ra các chính sách lãi suất để kiểm soát lạm phát có th ể làm cho hoạt động đầu tư tăng lên hoặc giảm đi. - Độc quyền: sự độc quyền kinh doanh của Nhà nước ở một số lĩnh vực có thể làm h ạn ch ế đầu tư cho các bộ phận khác trong xã hội và thường dẫn đến sự kém hiệu quả cảu đầu tư. - Môi trường, sức khỏe và an toàn: những quy định liên quan đ ến ki ểm soát ch ất th ải, quy trình sản xuất để bảo vệ sức khỏe cộng đồng có thể làm hạn chế nhiều dự án cũng như làm tăng chi phí của dự án. - Quốc hữu hóa. 2. Rủi ro xây dựng, hoàn thành công trình. - Chi phí xây dựng vượt quá dự toán. - Công trình xây dựng không đảm bảo các yêu cầu của dự án. - Hoàn thành không đúng thời hạn. - Không giải tỏa được dân, phỉa thu hẹp hoặc hủy bỏ dự án. 3. Rủi ro về thị trường, thu nhập, thanh toán. - Cầu không đủ: Q < công suất của dự án - Giá bán thấp. … Dẫn đến việc không có khả năng trả nợ 4. Rủi ro về cung cấp đầu vào - Đầu vào của dự án: nguyên vật liệu, vốn, lao động, máy móc thiết bị… + Không đảm bảo được các đầu vào quan trọng theo số lượng, giá cả, chất lượng đã dự kiến gây khó khăn trong việc vận hành, thanh toán các khoản nợ. 5. Rủi ro về kỹ thuật và vận hành
  6. Khi các tiện ích( dây chuyền, công nghệ, thiết bị, h ệ th ống đi ều hành…) c ủa d ự án không th ể vận hành và bảo dưỡng ở mức độ phù hợp với thiết kế ban đầu. 6. Rủi ro về môi trường xã hội Môi trường: bao gồm những nhân tố ảnh hưởng đến kết quả nh ưng không b ị chi ph ối b ởi người ra quyết định. Rủi ro về những tác động tiêu cực của dự án đối với môi trường và người dân xung quanh. 7. Rủi ro kinh tế vĩ mô Bao gồm: Tỷ giá hối đoái, lạm phát, lãi suất. IV. ví dụ Công ty du lịch Miền Trung đang tiến hành triển khai xây dụng khu du lịch sinh thái và vui chơi giải trí … Với các dịch vụ kinh doanh chính thu lợi nhuận như: dịch vụ lưu trú, ngỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo; các hoạt động vui chơi giải trí hiện đại, dịch vụ du lịch sinh thái, tổ chức các hoạt động lễ hội văn hóa truyền thống… Tổng mức đầu tư dự kiến là 120 tỷ đồng. dự án được xây dựng trong vòng 5 năm.. dự án được băt đầu xây dựng năm 2012, và đưa vào khai thác năm 2017.Doanh thu dự kiến mỗi năm đạt khoảng 300 triệu. Trong quá trình thực hiện dự án có thể gặp phải những rủi ro sau: • Rủi ro về chính trị: lãi suất dự kiến của dự án là 18%, nhưng do biến động của nền kinh tế , - lạm phát cao khiến lãi suất tăng lên 24%. Trong quá trình xây dựng dự án đã gây ra ô nhiễm môi trường nên chính - quyền địa phương gây khó khăn làm chậm tiến độ thi công và làm tăng chi phi của dự án. • Rủi ro trong quá trình xây dựng dự án: vấn đề giải phóng mặt bằng gặp phải khó khăn do một số hộ gia đình - không chịu di dời, dẫn đến chậm tiến độ thi công. Sự bất ổn về thời tiết khiến cho dự án hoàn thành không đúng thời hạn. - • Rủi ro vế cung cấp yếu tố đầu vào: lạm phát cao, dẫn đến giá của các vật liệu xây dựng tăng cao, chi phí cho - xây dụng cơ bản cao.
  7. Sự không đảm bảo về số lượng và chất lượng đầu vào của thiết bị phục - vụ cho các chương trình vui chơi giải trí. Do các đối thủ cạnh tranh nên nhà cung cấp gây khó khăn trong việc cung - cấp các nguyên liệu đầu vào. • Rủi ro về kỹ thuật: các máy móc, thiết bị mà công ty sử dụng đã quá lỗi thời. - trong quá trình vận hành một số máy sử dụng công nghệ hiện đại, nhưng - không được bảo dưỡng thường xuyên.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2