NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN CHÍNH TRỊ

Chia sẻ: Bui Duc Tinh Duc Tinh | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:4

0
206
lượt xem
48
download

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN CHÍNH TRỊ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN CHÍNH TRỊ

  1. NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN CHÍNH TRỊ ( Dùng trong kỳ thi tốt nghiệp khóa 2 hệ trung cấp ) 1/ Bài 1: Chủ nghĩa duy vật khoa học a/ Phạm trù vật chất - Quan niệm triết học Mac – Lênin về vật chất - Định nghĩa vật chất của Lênin (nội dung, ý nghĩa) b/ Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức - Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức - Ý nghĩa rút ra từ sự nghiên cứu mối quan hệ đó 2/ Bài 2: Những nguyên lý và quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật a/ Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến - Nội dung và ý nghĩa b/ Quy luật những thay đổi dần dần về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại. - Nội dung và ý nghĩa quy luật 3/ Bài 3: Nhận thức luận khoa học a/ Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức - Phạm trù thực tiễn - Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức b/ Quan hệ giữa thực tiễn đối với nhận thức với đổi mới xã hội - Nội dung và phương hướng đổi mới 4/ Bài 5: Lĩnh vực kinh tế của đời sống xã hội. Những quy luật cơ bản của sự vận động và phát triển xã hội a/ Cấu trúc và vai trò của phương thức sản xuất. b/ Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất. - Nội dung và ý nghĩa của quy luật
  2. 5/ Bài 7: Con người, nhân cách, mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội a/ Nhân cách - Khái niệm và cấu trúc nhân cách - Quá trình hình thành nhân cách con người xã hội chủ nghĩa Việt Nam. b/ Mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội. 6/ Bài 8: Ý thức xã hội – Đời sống tinh thần của con người a/ Ý thức xã hội là gì?Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội b/ Bản chất của hình thái ý thức chính trị và ý thức pháp quyền 7/ Bài 10: Chủ nghĩa tư bản - Vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản 8/ Bài 11: Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội a/ Chủ nghĩa xã hội - Quan điểm của đảng ta về CNXH trong văn kiện đại hội Đảng lần thứ X (4/2006). b/ Thời kỳ quá độ lên CNXH - Tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên CNXH. - Đặc điểm cơ bản của thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta. 9/ Bài 13: Tư tưởng HCM a/ Nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.. b/ Tư tưởng HCM về đạo đức cách mạng. c / Ý nghĩa của việc nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh. 10/ Bài 18: Đảng cộng sản Việt Nam a/ Sự ra đời của đảng cộng sản Việt Nam là tất yếu lịch sử, là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam. b/ Vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam * Tài liệu ôn tập chính : giáo trình chính trị ( dùng trong các trường trung cấp chuyên nghiệp )- nhà xuất bản giáo dục –năm 2006
Đồng bộ tài khoản