intTypePromotion=1

Nói Với Con và ngôn ngữ thơ Y Phương

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
26
lượt xem
0
download

Nói Với Con và ngôn ngữ thơ Y Phương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của bài viết là nhằm giới thiệu tác phẩm "Nói với con" và phân tích ngôn ngữ thơ của nhà văn Y Phương. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo nội dung bài viết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nói Với Con và ngôn ngữ thơ Y Phương

Sè 11<br /> <br /> (169)-2009<br /> <br /> ng«n ng÷ & ®êi sèng<br /> <br /> 31<br /> <br /> Ng«n ng÷ víi v¨n ch−¬ng<br /> <br /> "Nãi víi con" vµ ng«n ng÷ th¬ y ph−¬ng<br /> Lª thÞ huÖ<br /> (Cao häc 15 Ng«n ng÷, §¹i häc Vinh)<br /> <br /> 1. Y Phương gi i thi u quê hương mình<br /> có cái gió Th i m m/ D i ào ào/ Chén<br /> rư u v a rót ra/ ã l t i m t n a/ Chén trà<br /> v a rót ra/ ã ngu i tanh ngu i ng t (Gió<br /> Ph Trùng). Nhưng Cao B ng cũng là nơi<br /> nuôi dư ng tình yêu thương và ngh l c<br /> s ng, nuôi dư ng h n thơ Y Phương<br /> r i<br /> n lư t mình, nhà thơ l i “Nói v i con”<br /> b ng chính gi ng ngư i Tày nh ng l i gan<br /> ru t nh t.<br /> c thơ Y Phương, ngư i ta d b hút h n<br /> b i b n s c vùng cao r t riêng và m à.<br /> Nó làm cho lí trí ngư i c d quên i s<br /> t nh táo<br /> lí gi i, c t nghĩa v v<br /> p trong<br /> t ng câu ch . “Nói v i con” cũng là m t bài<br /> thơ như th . Bài thơ t nhiên, m áp như hơi<br /> th , như dòng máu ngư i Tày ch y trên u<br /> ng n bút. Ngư i c th y bài thơ nh xinh,<br /> h n h u vì tình yêu thương m nh m , vì ngh<br /> l c s ng ch t phác, bình d . Nh ng v n thơ<br /> như b t ra t vô th c, như không tìm th y<br /> d u v t c a s d ng công ngh thu t nào.<br /> Nhưng vì sao “Nói v i con” là m t bài thơ<br /> hay, không ch tiêu bi u cho nh ng bài thơ<br /> Y Phương vi t cho con mà bài thơ còn ư c<br /> ưa vào chương trình Ng văn 9 như m t<br /> m u m c v n i dung và ngh thu t? V i<br /> b n c, tìm ki m nh ng giá tr văn chương<br /> luôn i li n v i khát v ng lí gi i v nó.<br /> 2. “Nói v i con” trư c h t là l i c a nhà<br /> thơ nói v i ngư i con yêu d u. Có nhi u khi<br /> Y Phương ùa vui dí d m trong ni m h nh<br /> phúc làm cha: Th c d y i nào hòn t thó/<br /> Con hãy ái cho cha m t bãi th t to/<br /> cha<br /> <br /> bôi lem lên hàng râu r m… (Hòn t thó);<br /> Cái th ng/ êm ng ngáy/ Kho hơn b lò<br /> rèn/ C như v ng trăng méo/ Nh nh i nhô<br /> d n lên (G y gió), hay: Bây gi c khoai i<br /> h c xa/ êm êm nh c khoai mang thư ra<br /> c/ V a bóc v a thơm cư i khà khà (C<br /> khoai), … Nhưng “Nói v i con” l i là vi c Y<br /> Phương x p hành trang cho con lên ư ng<br /> bư c vào i. V y hành trang ó là nh ng gì<br /> và Y Phương ã th hi n s khéo léo như th<br /> nào?<br /> 2.1. Sách giáo khoa Ng văn 9, ph n c<br /> - hi u văn b n [1, 73] ã g i ý: Bài thơ có b<br /> c c hai ph n - nhà thơ g i v c i ngu n sinh<br /> dư ng m i con ngư i, g i v s c s ng m nh<br /> m , b n b c a quê hương. S phân tách b<br /> c c hai ph n như v y trư c h t có th d a<br /> vào d u hi u tr c quan ó là s cách dòng<br /> gi a hai o n thơ. Nhưng không ơn thu n<br /> như v y. S v n ng c a ý tư ng thơ b t<br /> u t s v n ng ng m n, kín áo và<br /> khéo léo bên trong ngôn t . ây là o n u<br /> c a bài thơ:<br /> Chân ph i bư c t i cha<br /> Chân trái bư c t i m<br /> M t bư c ch m ti ng nói<br /> Hai bư c t i ti ng cư i<br /> Ngư i ng mình yêu l m con ơi<br /> an l cài nan hoa<br /> Vách nhà ken câu hát<br /> R ng cho hoa<br /> Con ư ng cho nh ng t m lòng<br /> Cha m mãi nh v ngày cư i<br /> Ngày u tiên p nh t trên i.<br /> <br /> 32<br /> <br /> ng«n ng÷ & ®êi sèng<br /> <br /> Trên phương di n nghĩa bi u hi n, có th<br /> xem m i dòng trên là m t khung v t .<br /> Trong ó, v t trung tâm là nh ng ng t ,<br /> tính t ch ho t ng, tr ng thái, tính ch t<br /> d ng hoàn thành, hoàn thi n (ho c ang<br /> hư ng t i s hoàn thành, hoàn thi n): bư c,<br /> ch m, t i, cài, ken, cho, p.<br /> ng t ken có<br /> nghĩa làm cho th t kín b ng cách m thêm<br /> vào nh ng ch h , … ư c hi u như là an<br /> cài, k t [1, 73]. ó ch ng ph i là s hoàn<br /> thi n hoá sao?<br /> Xung quanh v t trung tâm là nh ng<br /> tham t v i các vai nghĩa. Nh ng tham t<br /> u và cu i m i khung v t thư ng u là<br /> nh ng danh t . Nh ng tham t<br /> v trí u<br /> thư ng óng vai trò là hành th (Chân ph i,<br /> Chân trái, R ng, Con ư ng, …). Tham t<br /> i m k t thúc thư ng óng vai trò là nh ng<br /> i th , ích th (cha, m , ti ng nói, ti ng<br /> cư i, nan hoa, câu hát, hoa, nh ng t m<br /> lòng, ngày cư i). Có th , nh ng t ng<br /> v<br /> trí này bi u th nh ng khái ni m khác nhau<br /> nhưng m t cách khái quát, chúng u thu c<br /> m t trư ng nghĩa do có chung m t nét nghĩa<br /> ch s<br /> p , tròn y, thiêng liêng, cao c .<br /> an l b ng nh ng nan tre vót tròn, b n thân<br /> nó ã có nét nghĩa gì ó ch s tròn tr a, tròn<br /> y. L i an b ng nan hoa thì còn gì p<br /> hơn n a. Ken là làm cho th t kín, l i là b ng<br /> câu hát thì còn gì m áp hơn th . Và v i m i<br /> khung v t ó còn có m t tham t tham gia<br /> vào c u trúc nghĩa bi u hi n m t cách ng m<br /> n. ó là tham t ngư i con v i vai nghĩa là<br /> ti p nh n th ón nh n nh ng gì m áp, p<br /> y. Có th nói, v i s s p x p các vai<br /> nghĩa, vi c t o l p ý nghĩa bi u trưng cho t<br /> ng , hình nh, Y Phương mu n nói r ng con<br /> là sinh linh bé nh ư c sinh ra và l n lên<br /> trong vòng tay y yêu thương, s ch che<br /> c a cha m , c a mái nhà, c a núi r ng và c<br /> quê hương. Con là s n ph m hoàn h o nh t<br /> c a cu c i và chính cu c i ban t ng cho<br /> <br /> sè 11<br /> <br /> (169)-2009<br /> <br /> con nh ng gì p<br /> nh t. Tính ch t ng m<br /> n cũng ng th i v i tính ch t phi m nh<br /> c a vai ti p nh n th . ó có th là Y<br /> Phương, là b t c ai may m n ư c sinh ra<br /> trên cu c i này. Vì v y, kh thơ u, Y<br /> Phương ã g i v c i ngu n sinh dư ng và<br /> nh c nh lòng bi t ơn c n có<br /> m i con<br /> ngư i.<br /> Lòng bi t ơn i li n v i hành ng. ó là<br /> s d n d t ý tư ng t<br /> o n thơ u sang<br /> o n thơ cu i. S s p x p ngôn t<br /> o n<br /> cu i hoàn toàn khác:<br /> Ngư i ng mình thương l m con ơi<br /> Cao o n i bu n<br /> Xa nuôi chí l n<br /> D u làm sao thì cha v n mu n<br /> S ng trên á không chê á g p ngh nh<br /> S ng trong thung không chê thung nghèo<br /> ói<br /> S ng như sông như su i<br /> Lên thác xu ng gh nh<br /> Không lo c c nh c<br /> Ngư i ng mình thô sơ da th t<br /> Ch ng m y ai nh bé âu con<br /> Ngư i ng mình t<br /> c á kê cao quê<br /> hương<br /> Còn quê hương thì làm phong t c<br /> Con ơi tuy thô sơ da th t<br /> Lên ư ng<br /> Không bao gi nh bé ư c<br /> Nghe con.<br /> o n này, chi m i a s và gi v trí<br /> c ph n u và ph n cu i c a khung v t<br /> l i là nh ng ng t , tính t (không ph i là<br /> nh ng danh t như<br /> o n<br /> u). Nh ng<br /> ng t<br /> ph n u c a khung v t ( i m<br /> xu t phát c a phát ngôn, thu c ph n<br /> ) là<br /> nh ng ng t ch hành ng, không ph i<br /> nh ng ho t ng v t ch t c th mà là s<br /> bi u trưng cho nh ng ng x thu c v l i<br /> s ng. Chúng thư ng ch nh ng ho t ng<br /> <br /> Sè 11<br /> <br /> (169)-2009<br /> <br /> ng«n ng÷ & ®êi sèng<br /> <br /> d ng chưa hoàn thành, chưa t i ích, còn d<br /> dang, còn có m t quá trình ti p di n lâu dài<br /> trong không gian và th i gian, c n n ý chí<br /> và ngh l c c a con ngư i: s ng (trên á),<br /> s ng (trong thung), s ng (như su i), lên<br /> (thác), xu ng (gh nh), lên ( ư ng). Nh ng<br /> tính t<br /> ph n k t thúc c a khung v t<br /> (thu c ph n Thuy t c a phát ngôn) thư ng<br /> là nh ng tính t ch tình tr ng, tính ch t n i<br /> t i c a s v t: g p gh nh, nghèo ói, c c<br /> nh c, thô sơ, nh bé. Chúng cùng thu c<br /> trư ng nghĩa ch tình tr ng khó khăn, chông<br /> chênh, khó vư t qua, khó chi n th ng.<br /> Chúng g n v i á, v i thung lũng, v i thác,<br /> gh nh, v i con ư ng chông gai nên ó là<br /> tình tr ng nghèo khó c a quê hương, c a<br /> cu c s ng vùng cao, d làm nh t ý chí c a<br /> con ngư i. ó là nh ng gì hoàn toàn i l p<br /> v i chi c nôi êm th i u thơ, v i căn nhà<br /> m áp ng p tràn hương hoa và ti ng hát, …<br /> ó chính là nh ng th thách c a cu c i.<br /> Và nh ng ng t xu t phát c a phát ngôn là<br /> hành trình c a ý chí. M t i u r t thú v là<br /> o n thơ này, ph n l n nh ng câu thơ u<br /> ư c l p thành hai m nh . M nh<br /> trư c<br /> (ph ) luôn luôn ph<br /> nh m nh<br /> sau<br /> (chính) b ng nh ng t ph<br /> nh th hi n thái<br /> m nh m , d t khoát,<br /> y quy t tâm:<br /> không (chê), không (lo), ch ng m y ai,<br /> không bao gi . Ng pháp truy n th ng g i<br /> ó là nh ng câu ghép chính ph v i ý nghĩa<br /> như ng b - tăng ti n. Nhưng câu ghép<br /> chính ph c a Y Phương v ng ch ng , v ng<br /> c quan h t như m t s không c n thi t.<br /> i u ó càng làm cho câu thơ tr nên ch c<br /> ch n, g n, r n r i: S ng trên á không chê<br /> á g p gh nh/ S ng trong thung không chê<br /> thung nghèo ói… Lên thác xu ng gh nh<br /> không lo c c nh c/ Ngư i ng mình thô sơ<br /> <br /> 33<br /> <br /> da th t/ Ch ng m y ai nh bé âu con… Tuy<br /> thô sơ da th t/ Lên ư ng/ Không bao gi<br /> nh bé ư c…”.<br /> Cũng như<br /> o n 1, m t cách ng m n,<br /> ch ng c a câu là ngư i con trong vai trò là<br /> ti p nh n th thì n o n 2 này ngư i con<br /> l i trong vai trò là hành th trên hành trình<br /> chinh ph c th thách. Hành trình y lâu dài<br /> và gian kh , d làm cho con buông xuôi, bé<br /> nh . Nhưng ngư i ng mình luôn xu t hi n<br /> úng lúc làm giá<br /> kho kho n, làm i m<br /> t a hiên ngang và kiêu hãnh cho con: Ngư i<br /> ng mình t<br /> c á kê cao quê hương/ Còn<br /> quê hương thì làm phong t c. So v i câu thơ<br /> Con ơi/ Cha mu n gi n i bu n này l i/ R i<br /> th cái khát khao ra cùng v i gió tr i (Tay<br /> trái) thì Cao o n i bu n/ Xa nuôi chí l n<br /> m nh m hơn. B i n i bu n cũng ư c o<br /> b ng<br /> cao v i phương th ng<br /> ng và<br /> chi u hư ng lên trên! Truy n th ng quý báu<br /> v ý chí và ngh l c s ng c a ngư i ng<br /> mình như dòng máu ch y trong con. Y<br /> Phương th t khéo léo khi chuy n hoá ngư i<br /> ng mình vào con. B i th t khó phân nh<br /> Cao o n i bu n/ Xa nuôi chí l n là l i k<br /> v cái thương l m c a ngư i ng mình hay<br /> là l i răn d y, thúc gi c c a cha i v i con.<br /> Có câu Ngư i<br /> ng mình thô sơ da th t/<br /> Ch ng m y ai bé nh âu con thì n cu i<br /> bài thơ, Y Phương nh n g i Con ơi tuy thô<br /> sơ da th t/ Lên ư ng/ không bao gi nh bé<br /> ư c… như gi a con và quê hương là s g n<br /> bó máu th t, t t y u và thiêng liêng như ng<br /> nào! Gìn gi và phát huy truy n th ng quý<br /> báu c a ngư i ng mình là trách nhi m và<br /> cũng là ni m hãnh di n, t hào c a con!<br /> Trên phương di n ng âm,<br /> o n 1,<br /> nh ng âm ti t k t thúc m i dòng thơ là<br /> nh ng âm ti t m (cha, m , hoa), n a m<br /> (nói, cư i, ơi, cư i,<br /> i), n a khép (lòng)<br /> (duy nh t m t âm ti t khép hát nhưng l i<br /> <br /> 34<br /> <br /> ng«n ng÷ & ®êi sèng<br /> <br /> mang thanh s c là thanh tr c - cao) t o cho<br /> o n thơ âm i u nh nhàng, phù h p v i<br /> gi ng tr n thu t và di n t nh ng gì êm m,<br /> nên thơ.<br /> n o n 2, k t thúc dòng thơ<br /> không còn nh ng âm ti t m , thay vào ó là<br /> nh ng âm ti t khép, v i âm cu i là nh ng<br /> âm t c vô thanh và mang thanh n ng là<br /> thanh tr c - th p: c c nh c, th t da, t c, th t,<br /> ư c. B i l i thơ là l i c u khi n, l i nh n<br /> nh thúc gi c c a Y Phương i v i con<br /> (hay là v i chính lòng mình!) nên nó mang<br /> gi ng i u r n r i, m nh m , kho kho n<br /> như s c vóc, như tâm h n ngư i vùng cao!<br /> Nhưng l i thơ không thô c ng. S có m t<br /> c a nhi u y u t tình thái ã làm m m câu<br /> thơ: t cách xưng hô c a Y Phương i v i<br /> con n nh ng câu c m thán (Ngư i ng<br /> mình yêu l m con ơi, Ngư i<br /> ng mình<br /> thương l m con ơi). Ngay trong l i tr n<br /> thu t cũng<br /> y ni m t hào, kiêu hãnh:<br /> Ngư i ng mình thô sơ da th t/ Ch ng m y<br /> ai bé nh<br /> âu con. Và l i nh n g i còn<br /> mang bi t bao ni m yêu, ni m thương, s kì<br /> v ng: Con ơi tuy thô sơ da th t/ Lên ư ng/<br /> Không bao gi nh bé ư c/ Nghe con. i u<br /> ó nói lên r ng, dù là tr n thu t hay c u<br /> khi n, bao trùm bài thơ v n là gi ng i u<br /> c m thán, b c l m t t m lòng thi t tha g n<br /> bó, bi t ơn ngu n c i c a nhà thơ.<br /> ng<br /> th i, ó là tình c m r t m c yêu thương c a<br /> ngư i cha dành cho con. Tình c m ó là cái<br /> vu t ve âu y m d u dàng, v a như m t bàn<br /> tay ch c kho s n sàng nâng con d y khi con<br /> ngã trên ư ng i.<br /> Như v y, t o n 1 sang o n 2, bài thơ<br /> ã có s v n ng v ngôn t . ó là s v n<br /> ng t trư ng nghĩa c a nh ng gì tròn y,<br /> p<br /> nh t sang trư ng nghĩa c a nh ng gì<br /> khó khăn, gian kh , c c nh c. ó là s v n<br /> ng t nh ng ho t ng, tr ng thái, tính<br /> ch t d ng hoàn thành, t i ích n nh ng<br /> ho t ng d ng ti p di n trong quá trình.<br /> <br /> sè 11<br /> <br /> (169)-2009<br /> <br /> ó là s v n ng v vai nghĩa c a ngư i<br /> con t ti p nh n th sang hành th . ó cũng<br /> là s v n ng c a gi ng i u thơ t tr n<br /> thu t sang c u khi n… T t c nh m làm n i<br /> b t lên s v n<br /> ng trong ý tư ng thơ:<br /> ngu n c i sinh dư ng và hành trình s ng c a<br /> m i con ngư i, nh n và cho, hư ng th và<br /> c ng hi n. Con ư ng cho con nh ng t m<br /> lòng thì con Lên ư ng/ Không bao gi nh<br /> bé ư c…. Ý thơ làm sáng lên o lí U ng<br /> nư c nh ngu n ngàn i c a dân t c.<br /> 2.2. Tư tư ng l n lao y ư c gói g n<br /> trong m t bài thơ xinh x n. Là s n ph m tư<br /> duy c a ngư i mi n núi, l i mư n l i ngư i<br /> cha nói v i con, bài thơ bình d , m c m c,<br /> h n nhiên và r t giàu hình nh.<br /> Có th khái quát lên xu hư ng s d ng t<br /> ng trong thơ Y Phương (ngoài vi c s d ng<br /> nh ng t ng mang m s c thái vùng cao)<br /> ó là s k t h p gi a nh ng khái ni m v t<br /> ch t c th và nh ng khái ni m tinh th n<br /> tr u tư ng nh m v t ch t hoá, c th hoá cái<br /> tr u tư ng. M t khác, ó là s l p ghép m t<br /> cách phi lôgic nh ng t ng v n không cùng<br /> miêu t v m t i tư ng trong m t c u<br /> trúc ng pháp. S k t h p t theo xu hư ng<br /> trên di n ra nhi u c p . C p<br /> c mt<br /> có tr i khó nh c, Nh ng s ph n vá ch ng<br /> vá p, Rư u cùn, … (c m danh t ), d m<br /> chân trong i nghèo, ng n i bu n, (c m<br /> ng t ). c p<br /> câu, Y Phương có nh ng<br /> câu thơ th t l : Chi c c m b nh m t th i<br /> khinh b c, Da th t b t m m bách th o(Chín<br /> tháng), … ây là nét c s c trong thi pháp<br /> thơ Y Phương. B n c nh tu i th y thích<br /> thú v i cách dùng t ng này:<br /> bư c t i<br /> bư c t i<br /> ch m<br /> t i<br /> an l cài<br /> Vách nhà ken<br /> <br /> cha<br /> m<br /> ti ng nói<br /> ti ng cư i<br /> nan hoa<br /> câu hát<br /> <br /> Sè 11<br /> <br /> (169)-2009<br /> <br /> Con<br /> ư ng<br /> cho<br /> Cao do<br /> Xa nuôi<br /> thô sơ<br /> c á kê cao<br /> làm<br /> <br /> ng«n ng÷ & ®êi sèng<br /> <br /> nh ng t m lòng<br /> n i bu n<br /> chí l n<br /> da th t<br /> quê hương<br /> phong t c<br /> <br /> Thú v b i s k t h p t ng gi ng như<br /> vi c Y Phương th nh ng cánh di u. Ph n<br /> ch khái ni m v t ch t, c th như u s i<br /> dây ư c gi ch t cho phía bên kia nh ng<br /> khái ni m tr u tư ng như cánh di u tho s c<br /> bay b ng. Mà t<br /> u dây n cánh di u là<br /> kho ng không vô cùng c a trí tư ng tư ng<br /> và s liên tư ng. Mư n cái h u h n<br /> làm<br /> i m t a cho cái vô h n, thi t nghĩ ó là<br /> cách l a ch n thông minh. Nó v a phù h p<br /> v i tâm lí ngư i c v a bi u t sâu r ng ý<br /> tư ng, c m xúc c a nhà thơ. Quy lu t c a<br /> nh n th c bao gi cũng t tr c quan sinh<br /> ng n tư duy tr u tư ng. Cách k t h p t<br /> ng này không h t o tính ch t khiên cư ng<br /> i v i s ti p nh n c a ngư i<br /> c mà<br /> ngư c l i, nó như m t phép l t t d n<br /> ngư i c sang th gi i c a tư tư ng, tình<br /> c m v n khó n m b t. Xét trên phương di n<br /> chu n m c ng pháp và logic khách quan,<br /> ó là ki u k t h p ch ch chu n, b t quy t c.<br /> Nhưng t góc<br /> ngh thu t, nó l i t o cho<br /> câu thơ v<br /> p phóng khoáng, m i l , g i<br /> nhi u chi u liên tư ng. ó cũng là c trưng<br /> và hi u qu th m mĩ c a tư duy ngh thu t.<br /> Tư duy ngh thu t c a Y Phương cũng là<br /> m t l i tư duy b ng hình nh. Có th nói,<br /> hình nh là phương th c ch<br /> o trong<br /> chi m lĩnh và tái hi n i s ng c a thơ Y<br /> Phương. Theo ó, các bi n pháp tu t như<br /> hoán d , n d , so sánh, nhân hoá, i p và<br /> i, …là nh ng phương ti n t o hình, t o<br /> nghĩa r t hi u qu . (Kh o sát 114 bài thơ<br /> trong “Thơ Y Phương ” [5] có t i 144 phép<br /> so sánh tu t , 145 bi n pháp nhân hoá,…).<br /> <br /> 35<br /> <br /> “Nói v i con” cũng s d ng linh ho t các<br /> bi n pháp tu t khi n cho bài thơ r t giàu<br /> hình nh.<br /> o n u bài thơ, phép n d ,<br /> hoán d , nhân hoá ã v nên b c tranh gia<br /> ình th t m cúng:<br /> Chân ph i bư c t i cha<br /> Chân trái bư c t i m<br /> M t bư c ch m ti ng nói<br /> Hai bư c t i ti ng cư i<br /> Trung tâm c a b c tranh là em bé ang<br /> ch p ch ng nh ng bư c i u tiên trong<br /> i, trong ni m h nh phúc và tình yêu<br /> thương c a cha m . Và bao quanh b c tranh<br /> y là khung c nh ngôi nhà và cánh r ng v i<br /> nh ng con ư ng luôn ng p tràn hoa thơm<br /> cùng ti ng hát. Ta nghe như th y ti ng nói,<br /> ti ng cư i, th y bư c chân i, th y hoa ngan<br /> ngát và c ti ng hát r n ràng, m áp.<br /> il p<br /> v i khung c nh tươi sáng, m m ó,<br /> o n 2, v i l i nói n d và so sánh, Y<br /> Phương l i v nên b c tranh vùng cao quê<br /> hương ông v i thiên nhiên kh c nghi t, v i<br /> thung lũng và á, v i thác gh nh,… và<br /> nh ng con ngư i v t v c c nh c nhưng<br /> luôn ng ng cao u. Hình nh á ư c nh c<br /> l i hai l n trong bài thơ và r t nhi u l n<br /> trong sáng tác c a Y Phương như m t ám<br /> nh không nguôi. á là m t v t th ph bi n<br /> quê hương nhà thơ nhưng nó còn là n i<br /> ni m trăn tr au áu c a nhà thơ v cu c<br /> s ng áo cơm nghèo khó trên quê mình: i t<br /> mùa khô/ n h t mùa mưa/ Ch th y á/ á<br /> l m ch m/ á thu lu/ á hun hút (Nh ng<br /> ngư i th p bé); Nh ng hòn á héo/ D m<br /> chân su i reo/ Như anh/ D m chân trong i<br /> nghèo (Nh ng hòn á héo). Và D u em qua<br /> m t vùng toàn á/ á lô nhô như sóng tri u<br /> dâng/ Em có bu n? Sao em bâng khuâng/<br /> Quê hương mãi nghèo th (Ti ng hát tháng<br /> giêng). Nhưng g p gh nh cũng là á, c ng<br /> c i, r n r i cũng là á,<br /> Ngư i ng mình<br /> t<br /> c á kê cao quê hương b ng ôi Bàn<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2