Ôn thi môn kinh tế chính trị

Chia sẻ: Trần Thùy Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
64
lượt xem
16
download

Ôn thi môn kinh tế chính trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kinh tế thị trường định hướng XHCN thực chất là: "Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn thi môn kinh tế chính trị

  1. C©u 1: Néi dung, xu híng vËn ®éng vµ thùc tr¹ng  cña kinh tÕ thÞ trêng? Tr¶ lêi: Kinh   tÕ  thÞ  trêng   ®Þnh   híng   XHCN   thùc  chÊt   lµ:  "Ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, vËn  ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng, cã sù qu¶n lý cña Nhµ  níc theo ®Þnh híng XHCN" Néi dung vµ xu híng vËn ®éng cña kinh tÕ  thÞ tr­ êng ë níc ta ®îc thÓ hiÖn ë nh÷ng ®Æc trng sau:  VÒ môc tiªu ph¸t triÓn cña kinh tÕ thÞ trêng: - NÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN ë níc ta nh»m  gi¶i phãng vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn søc s¶n xuÊt,  n©ng   cao   ®êi   sèng   cña   nh©n   d©n   =>   thùc   hiÖn   môc  tiªu d©n giµu, níc m¹nh, x∙ héi c«ng b»ng d©n chñ  v¨n minh.  NÒn kinh tÕ thÞ trêng níc ta dùa trªn c¬ së tån  t¹i nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ, trong ®ã kinh tÕ Nhµ  níc gi÷ vai trß chñ ®¹o: - Kh«ng thÓ x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng  nÕu thiÕu sù tån t¹i c¸c h×nh thøc sö h÷u kh¸c nhau  vÒ t liÖu s¶n xuÊt. - Theo v¨n kiÖn ®¹i héi X ë níc ta hiÖn nay tån t¹i  nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ, trong ®ã: Kinh tÕ Nhµ níc  gi÷ vai trß chñ ®¹o; Kinh tÕ Nhµ níc vµ kinh tÕ tËp  thÓ lµm nÒn t¶ng cña kinh tÕ Quèc d©n. - ë níc ta, c¬ cÊu ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u  vÒ t liÖu s¶n xuÊt ®∙ vµ ®ang ®îc h×nh thµnh, do ®ã  ®ang ph¸t triÓn c¬ cÊu kinh tÕ gåm nhiÒu thµnh phÇn  kinh tÕ mang tÝnh ®a d¹ng vµ ®an kÕt víi nhau =>  Kh«i phôc vµ t¨ng cêng c¬ së kinh tÕ cho sù ph¸t  triÓn kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta.  NÒn kinh tÕ thÞ trêng níc ta thùc hiÖn nhiÒu h×nh  thøc   ph©n   phèi   thu   nhËp,   trong   ®ã   ph©n   phèi   theo  lao ®éng lµ chñ yÕu: - NÒn kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta hiÖn nay dùa trªn  c¬ së sù ®a d¹ng ho¸ vÒ quan hÖ së h÷u, do ®ã ph¶i  ®a d¹ng ho¸ vÒ quan hÖ ph©n phèi, thùc hiÖn nhiÒu  h×nh thøc ph©n phèi thu nhËp nh: PP theo lao ®éng; 
  2. PP theo vèn, TS ®ong gãp; PP theo gi¸ trÞ søc lao ®éng; PP ngoµi th ï lao . ­Trong c¸c h×nh thøc ph©n phèi thu nhËp t rªn , th× PP theo lao ®éng ® îc thùc hiÖn ®èi ví i thµnh phÇn kinh tÕ dùa tr ªn chÕ ®é c«ng h÷u vÒ t l iÖu SX, ® Æc biÖt lµ ®èi ví i thµnh phÇn kinh tÕ Nhµ níc ; h×nh thøc PP nµy thÓ hiÖn sù c«ng b»ng vµ b×nh ® ¼ng t rong ph©n phèi , thÓ hiÖn tÝnh u viÖt vÒ b¶n chÊt cña chñ nghÜa x· héi , cña nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng XHCN. V× vËy, PP theo lao ®éng ph¶i ® îc x¸c ®Þnh lµ h×nh thøc PP thu nhËp chñ yÕu trong thêi kú qu¸ ®é l ªn chñ nghÜa x· héi ë níc ta.  NÒn kinh tÕ thÞ t r êng níc ta ph¸t t r iÓn theo c¬ cÊu kinh tÕ "më cöa" ví i bªn ngoµi : ­NÒn kinh tÕ thÞ t r êng ph¸t tr iÓn theo c¬ cÊu "më cöa" thÝch øng bí i chiÕn l îc thÞ t r êng híng ngo¹ i . Th«ng qua chiÕn l îc xuÊt - nhËp khÈu biÕt dùa vµo l î i thÕ so s¸nh gi÷a níc ta ví i c¸c níc , biÕt n¾m nh÷ng ngµnh vµ mÆt hµng mòi nhän cã t ¬ng la i ví i c«ng nghÖ míi , cã mÉu m· míi , c¬ cÊu phong phó, chÊt l îng cao ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh t ranh cña hµng ho¸ t rªn thÞ tr êng, nhÊt lµ thÞ tr êng Quèc tÕ, lµ yªu cÇu næi bËt cña ® t r ng nµy ë níc ta. Æc  NÒn kinh tÕ thÞ t r êng níc ta ph¸t tr iÓn theo ®Þnh híng XHCN ® b¶o ®¶m b»ng vai t rß chñ ®¹o cña kinh îc tÕ Nhµ níc vµ vai trß qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ níc : ­TÝnh chÊt vµ vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ Nhµ níc ví i t c¸ch lµ ®¹i diÖn cña x· héi , ®¹i diÖn cña së h÷u toµn d©n, n¾m gi÷ nh÷ng ngµnh vµ lÜnh vùc kinh tÕ then chèt , nh÷ng khu vùc kinh tÕ t räng yÕu, nh÷ng mÆt hµng mòi nhän, tõ ®ã thùc hiÖn vai trß chñ ®¹o - vai trß ®iÒu t iÕt , chi phèi sù ho¹t ®éng cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nh»m ®¶m b¶o cho nÒn kinh tÕ ph¸t tr iÓn theo ®óng ®Þnh híng XHCN. ­Nhµ níc ViÖt Nam th«ng qua c¸c c«ng cô qu¶n lý vÜ m« nh: ph¸p luËt , kÕ ho¹ch, chÝnh s¸ch vµ c¸c c«ng cô kh¸c, t¹o m«i tr êng t ¬ng ®èi æn ®Þnh vµ hµnh lang cÇn th iÕt cho viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ níc vÒ mÆt kinh tÕ, qua ®ã dÉn d¾t
  3. c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ho¹t ®éng ph¸t tr iÓn nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®Þnh híng vÒ kinh tÕ - x· héi ® x¸c ®Þnh trong tõng thêi kú. îc Tãm l¹ i , n¨m ® tr ng nãi trªn cã mèi quan hÖ h÷u Æc c¬ ví i nhau hîp thµnh néi dung vµ xu híng vËn ®éng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng XHCN ë níc ta trong thêi kú qu¸ ®é. Thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta hiÖn nay:  Nãi chung nÒn KTTT ë níc ta cßn ë tr×nh ®é thÊp kÐm, thÓ hiÖn nh sau: - NÒn kinh tÕ thÞ tr êng ë níc ta cßn ë tr×nh ®é s¬ khai + Tr×nh ®é c¬ së vËt chÊt - kü thuËt trong c¸c DN cßn thÊp kÐm, l¹c hËu; + KÕt cÊu h¹ tÇng vËt chÊt vµ x· héi thÊp kÐm, kh«ng ®¸p øng ® nhu cÇu ph¸t tr iÓn kinh tÕ hµng îc ho¸ trong níc; + Cha x©y dùng ® ®éi ngò nh÷ng nhµ qu¶n lý kinh îc tÕ; + Thu nhËp quèc d©n tÝnh theo ®Çu ngêi thÊp. - HÖ thèng thÞ tr êng trong níc ®ang h×nh thµnh cha ®ång bé; - Trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, thêng chóng ta cßn hay bÞ thua thiÖt; - Qu¶n lý Nhµ níc vÒ kinh tÕ - x· héi cßn yÕu. ­ End ­
  4. C©u 2: §iÒu kiÖn, kh¶ n¨ng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn  KTTT ®Þnh híng XHCN: Tr¶ lêi: §iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta: §Ó   ph¸t  tri n   nhanh,  m ¹ Ó nh  nÒ n  ki   t   thÞ   tr êng  nh Õ ® Þnh hí  XHCN ë ní  ta  cÇn cã  c¸c  ® i u ki n  ti n   ng c Ò Ö Ò ®Ò  sau: ­Ph¶i cã sù ph© n  c«ng l  ® éng x∙ héi t¬ ng ® èi ao  ph¸t  tri n ; Ó ­NÒ n ki  t  tån  t¹i  nhi u h× nh thøc  së  h÷ u, nhi u  nh Õ Ò Ò thµnh phÇn ki  t ; nh Õ ­C¬ së h¹ tÇ ng ph¸t tri n ; Ó ­ThÞ tr êng ph¶i ®î  h× nh thµnh  vµ ph¸t tri n  ® ång  c Ó bé, th«ng  suèt,  kh«ng bi t l  gi a c¸c  vï , l∙nh   Ö Ëp ÷ ng thæ  trong  ní  vµ gi a thÞ  tr êng ní  ta  víi  c¸c  thÞ   c ÷ c tr êng khu vùc vµ quèc t ; Õ ­Cã m «i  tr êng ki  t , chÝnh trÞ ,  x∙ héi æ n Þnh, nh Õ  ®   hÖ thèng l t ph¸p ® ång bé; uË ­Cã  ® éi  ngò  c¸c   nhµ   qu¶n   l   ki   t ,  ki   doanh  ý nh Õ nh gi i c¶ ë tÇm  vÜ m « á  vµ vi m «; ­K i  t  ® èi nh Õ  ngo¹i ph¶i ®î  m ë c  réng , ph¸t tri n  víi   Ó hi u qu¶ ngµy cµng cao. Ö Kh¶ n¨ng ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta: ­Níc ta cã d©n sè ®«ng => thÞ trêng tiªu thô hµng  ho¸ réng lín mÆt kh¸c nã còng lµ thÞ trêng cung cÊp  nh©n c«ng rΠ=> kÝch thÝch s¶n xuÊt kinh doanh më  réng,   do   ®ã   thóc   ®Èy   nÒn   kinh   tÕ   thÞ   trêng   ph¸t  triÓn nhanh. ­D©n sè vµ lao ®éng níc ta hiÖn nay thuéc lo¹i trÎ,  cã tr×nh ®é v¨n ho¸ nªn cã kh¶ n¨ng nhËn thøc vµ  thÝch nghi nhanh víi nh÷ng c«ng nghÖ míi hiÖn ®¹i,  cÇn cï, n¨ng ®éng, t duy, s¸ng t¹o. ­Tµi nguyªn thiªn nhiªn t¬ng ®èi phong phó, ®a d¹ng  víi tr÷ lîng ®¸ng kÓ. ­§∙ cã mét sè c¬ së vËt chÊt nhÊt vÒ thuû ®iÖn, dÇu  khÝ, xi m¨ng, giao th«ng vËn t¶i,... ­VÒ vÞ trÝ ®Þa lý, níc ta n»m trong vïng kinh tÕ  n¨ng ®éng
  5. - §¶ng vµ Nhµ ní  ® ang ti p  tôc  ti n  hµnh c«ng cuéc  c Õ Õ ® æ i í ,  ®a ra  nhi u quan ® i  m i Ò Óm ® óng ® ¾ n  cã lîi  cho  sù  ph¸t tri n  ki  t  thÞ  tr êng hi n  nay vµ trong   Ó nh Õ Ö t¬ ng l i. a  Nh÷ng gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng ë níc  ta: - Mét lµ: Ph¸t triÓn chÝnh s¸ch kinh tÕ nhiÒu thµnh  phÇn; - Hai   lµ:   §Èy   m¹nh   viÖc   nghiªn   cøu   øng   dông   nh÷ng  thµnh tùu khoa häc, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµo s¶n xuÊt  kinh doanh; - Ba lµ: Më réng vµ ph¸t triÓn sù ph©n c«ng lao ®éng  x∙ héi; - Bån lµ: H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ®ång bé hÖ thèng  chÝnh trÞ; - N¨m lµ: TiÕp tôc ®æi míi vµ n©ng cao vai trß qu¶n  lý vÜ m« cña Nhµ níc ®èi víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng; - S¸u   lµ:   Thùc   hiÖn   chÝnh   s¸ch   ph¸t   triÓn   kinh   tÕ  ®èi ngo¹i cã hiÖu qu¶. Tãm l¹i, c¸c gi¶i ph¸p nãi trªn cã mèi quan hÖ h÷u  c¬ víi nhau. Thùc hiÖn tèt c¸c gi¶i ph¸p ®ã sÏ gãp  phÇn x©y dùng níc ta c¬ b¶n trë thµnh mét níc c«ng  nghiÖp theo híng hiÖn ®¹i vµo n¨m 2020 cña thÕ kû  XXI. ­ End ­ C©u 3: Kh¸i niÖm c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµ  quan ®iÓm cña §¶ng ta vÒ c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i  ho¸: Tr¶ lêi:
Đồng bộ tài khoản