intTypePromotion=1

Phân bón hóa học

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

5
3.183
lượt xem
695
download

Phân bón hóa học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân bón hóa học là những hóa chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng, được bón cho cây nhằm nâng cao năng suất mùa màng. ơ hPhân bón hóa học có vai trò quan trọng trong nông nghiệp vì vậy chúng ta cần phải biết. Phânđạm cung cấp notơ hóa hợp cho cây dưới dạng ion nitrat và ion amoni

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân bón hóa học

 1. Phaân boùn hoaù hoïc coù vai troø quan troïng trong noâng nghieäp, vì vaäy chuùng ta caàn phaûi bieát: Nguoàn dinh döôõng thieát yeáu cuûa caây troàng laø gì ? Boùn nhöõnh loaïi phaân naøo? Caùch duøng vaø öùng duïng cuûa chuùng?
 2. A/ KHAÙI NIEÄM: Phaân boùn hoaù hoïc laø nhöõng hoaù chaát coù chöùa caùc nguyeân toá dinh döôõng , ñöôïc boùn cho caây nhaèm naâng cao naêng suaát muøa maøng.
 3. PHAÂN BOÙN COÙ 3 LOAÏI KALI ÑAÏM LAÂN
 4. I/ PHAÂN ÑAÏM: Cung caáp nitô hoaù hôïp cho caây döôùi daïng ion nitraùt NO-3vaø ion amoni NH4+. Coù taùc duïng kich thích caùc quaù trình sinh tröôûng , laøm taêng tæ leä cuûa protein thöïc vaät. Giuùp cho caây troàng phaùt trieån nhanh, maïnh, caønh laù xanh töôi cho nhieàu haït , nhieàu cuû vaø quaû.
 5. Coù 3 loaïi Phaân ñaïm amoni: Ñoù laø caùc muoái amoni: NH4CL, (NH4)2SO4, NH4NO3, … Caùc muoái naøy ñöôïc ñieàu cheá töø amoniac vaø axit töông öùng. 2NH3 + H2SO4 (NH4)2SO4 Muoái amoni coù khaû naêng laøm cho ñaát chua theâm (coù pH
 6. Phaân ñaïm nitrat: Ñoù laù caùc muoái nitrat: NaNO3 , Ca(NO3)2,…. Caùc muoái naøy ñöôïc ñieàu cheá töø axit nitic vaø cacbonat kim loaïi töông öùng. CaCO3 + 2HNO3 Ca(NO3)2 + CO2 + H2O Phaân ñaïm nitrat duøng thích hôïp cho nhöõng vuøng ñaát chua vaø maën.
 7. Ureâ : Ure,(NH2)2CO laø chaát raén maøu traéng, tan toát trong nöôùc. Laø loaïi phaân ñaïm toát nhaát hieän nay, coù tæ leä % raát cao (46%) khoâng laøm thay ñoåi ñoä axít – bazô cuûa chaát do ñoù thích hôïp vôùi nhieàu loaïi ñaát troàng. Duøng boùn loùt, thuùc hoaëc phun treân laù.
 8. ôû nöôùc ta hieän nay, Ureâ ñöôïc saûn xuaát taïi nhaø maùy phaân ñaïm Baéc Giang, vaø nhaø maùy phaân ñam Phuù Myõ.
 9. II/PHAÂN LAÂN Vai troø: Kích thích söï phaùt trieån cuûa boä reã, choáng ñoå ngaõ, vaø chòu haïn toát. Giuùp caây ñeû nhieàu choài nhaùnh vaø ra hoa keát quaû sôùm.
 10. Phaân laân cung caáp Phoát pho cho caây döôùi daïng ion photphat. Loaïi phaân boùn naøy caàn cho caây ôû thôøi kì sinh tröôûng. Thuùc ñaåy caùc quaù trình sinh hoaù. Trao ñoåi chaát vaø trao ñoåi naêng löôïng trong caây. Coù hai loaïi phaân laân: • Supephotphat Phaân laân nung chaûy
 11. 1.Supephotphat: Coù 2 loaïi chính: (Supepphophat ñôn & Supephophat keùp) a) Supephotphat ñôn: Chöùa 14-20% P2O5, ñöôïc saûn xuaát baèng caùch cho boät quaëng photphorit hoaëc apatit taùc duïng vôùi axit ñaëc. Ca3(PO4)2 + 2H2SO4(ñaëc) -> Ca(H2PO4)2 +2CaSO4
 12. • ÔÛ nöôùc ta hieän nay, Supephotphat ñôn ñöôïc saûn xuaát taïi nhaø maùy Supephotphat vaø Hoaù Chaát Laâm Thao, Phuù Thoï.
 13. • b) Supephoâtphat keùp: Chöùa haøm löôïng P2O5 cao hôn (40-45%).Quaù trình saûn xuaát suppephoâtphaùt keùp xaûy ra Goàm 2 giai ñoaïn: • +ñieàu cheá axit phoátphoric • Ca3(PO4)2 +3H2SO4 2H3PO4 +3CaSO4 • +cho axit photphoric taùc duïng vôùi phoâtphorit hoaëc apatit • Ca3(PO)2 + 4H3PO4 3Ca(H2PO4)2
 14. 2.Phaân laân nung chaûy • Thaønh phaàn chính cuûa phaân laân nung chaûy laø hoãn hôïp phoátphat vaø silicat cuûa canxi vaø Magie. Quy trình saûn xuaát: +Nung hoãn hôïp quaëng apatit, ñaù xaø vaân vaø than coác ôû nhieät ñoä treân 10000C Saûn phaåm noùng chaûy töø loø ra ñöôïc laøm nguoäi laïnh nhanh baèng nöôùc , roài saáy khoâ vaø nghieàn thaøng boät.
 15. • III/ PHAÂN KALI Cung caáp cho caây troàng nguyeân toá kali döôùi daïng ion K+. Thuùc ñaåy nhanh quaù trình taïo ra caùc chaát ñöôøng, boät , chaát xô, chaát daàu. Taêng cöôøng söùc choáng reùt , choáng saâu beänh vaø chòu haïn cuûa caây.
 16. TAÙC DUÏNG Taêng khaû naêng Ñoàng hoaù vaät choáng choïi chaát cuûa caây cuûa caây troàng troàng Taêng phaåm chaát noâng saûn taêng naêng suaát caây troàng
 17. Khaùi nieäm: Laø loaïi phaân boùn chöùa ñoàng thôøi moät soá nguyeân toá dinh döôõng cô baûn.
 18. a/ Phaân hoãn hôïp Laø saûn phaåm troän laãn caùc loaïi phaän ñôn tyû leä N: P:K khaùc nhau,tuyø theo loaïi ñaát vaø caây troàng. Phaân hoãn hôïp chöùa Nitô, Photpho, Kali, ñöôïc goïi chung laø NPK.
 19. b/ phaân phöùc hôïp Laø hoãn hôïp caùc chaát ñöôïc taïo ra ñoàng thôøi baèng töông taùc hoaù hoïc cuûa caùc chaát.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2