intTypePromotion=1

Phân tích thiết kế hướng đối tượng (phần 3)

Chia sẻ: Nguyen Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
348
lượt xem
172
download

Phân tích thiết kế hướng đối tượng (phần 3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phân tích thiết kế hướng đối tượng (phần 3)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích thiết kế hướng đối tượng (phần 3)

  1. Created by Trang H ng Sơn ---------------------------------- OOAD 1. T ng quan: 1.1. ð nh nghĩa: - Analysis: + Nh m tr l i cho câu h i “what”. Xác ñ nh các ñ c trưng mà h th ng c n ph i xây d ng là gì, ch ra các khái ni m liên quan và ñưa ra hư ng gi i quy t bài toán. - Design: + Nh m tr l i cho câu h i “how”. Xác ñ nh h th ng s ñư c xây d ng như th nào d a trên k t qu c a vi c phân tích, ñưa ra các ph n t h tr giúp t o nên m t h th ng ho t ñ ng th c s . 1.2. Các phương pháp phân tích thi t k : - SOAD: + Phân rã (breaks down) bài toán thành các bài toán nh hơn, r i ti p t c phân rã các bài toán con cho ñ n khi nh n ñư c các bài toán có th cài ñ t ñư c. + Ưu ñi m: . Tư duy phân tích thi t k rõ ràng. . Chương trình sáng s a d hi u. + Khuy t ñi m: . Không h tr vi c s d ng l i. . Không phù h p cho phát tri n các ph n m m l n. - OOAD: + Ánh x các thành ph n trong bài toán vào các ñ i tư ng ngoài ñ i th c. + H th ng ñư c chia thành các thành ph n nh g i là các ñ i tư ng, m i ñ i tư ng bao g m ñ y ñ c d li u và hành ñ ng liên quan ñ n ñ i tư ng ñó. + Các ñ i tư ng trong m t h th ng tương ñ i ñ c l p v i nhau và ph n m m s ñư c xây d ng b ng cách k t h p các ñ i tư ng ñó l i v i nhau thông qua các m i quan h và tương tác gi a chúng. + Ưu ñi m: . H tr s d ng l i mã ngu n. . Phù h p v i các h th ng l n. -1-
  2. Created by Trang H ng Sơn ---------------------------------- - Case study: + Bài toán: . GV t ch c bu i seminar cho SV tham d . . Bu i seminar k t thúc thì SV ph i tr v l p h c c a mình. . SV ko bi t ñư c v trí c a l p h c c a mình ñâu. . GV ph i ch cho SV bi t cách tr v l p h c c a t ng SV. + Cách gi i quy t 1 (SOAD): . GV l y danh sách SV tham d bu i seminar. . ð i v i m i SV, GV làm các bư c sau: - H i SV l p nào. - Tìm v trí c a l p ñó. - Tìm ñư ng ñi ñ n l p ñó. - Ch cách cho SV ñ n l p ñó. Trách nhi m GV. + Cách gi i quy t 2 (OOAD): . Dán sơ ñ l p h c cu i phòng và thông báo v i SV ñ SV xem sơ ñ l p h c. . SV t tìm cách ñ tr v l p h c c a mình. Trách nhi m GV và SV. + Yêu c u m r ng thêm: ñ i tư ng SV tham d bao g m SV ñang h c và c u SV. . Cách gi i quy t 1: - ð i v i m i SV, GV ph i ki m tra là SV ñang h c hay là c u SV. - N u SV ñang h c thì làm theo bư c trên. - N u là c u SV thì hư ng d n SV ra kh i trư ng. . Cách gi i quy t 2: - Thêm sơ ñ ra kh i trư ng. Cách gi i quy t 2 s hi u qu hơn. 1.3. Các qui trình phát tri n ph n m m (Software Development Process): - Waterfall (thác nư c): + Các pha liên ti p t phân tích yêu c u, thi t k h th ng, phát tri n h th ng ñ n th nghi m và tri n khai h th ng. + Pha sau ch ñư c b t ñ u khi pha trư c ñã hoàn thành. - Iterative and Evolutionary (l p và tăng d n): + ði qua các bư c phân tích, thi t k , phát tri n, ki m tra và tri n khai ph n m m theo t ng bư c nh nhi u l n. -2-
  3. Created by Trang H ng Sơn ---------------------------------- + M i chu kỳ l p là m t vòng ñ i thác nư c nh , vòng l p sau ñư c hình thành trên cơ s ti n hóa c a vòng l p trư c ñó Như v y, các pha truy n th ng ñư c l p ñi l p l i và tăng d n. - Phương pháp Agile: + http://www.openandfree.org/blog/?p=80 + http://www.openandfree.org/blog/?p=82 2. Các bư c OOAD: 2.1. Use Case: - Các trư ng h p s d ng (các k ch b n) liên quan ñ n vi c s d ng h th ng theo m t cách th c nào ñó. - Ví d : Trò chơi ñ 2 xí ng u có k ch b n như sau: ngư i chơi l c 2 xí ng u, n u t ng ñi m > 7 thì th ng, ngư c l i thì thua. 2.2. Domain Model: - Các ñ i tư ng quan tr ng bao g m các thông tin và các m i quan h gi a chúng. - Ví d : 2.3. Interaction Diagrams: - Các sơ ñ bi u th lu ng thông ñi p trao ñ i gi a các ñ i tư ng. - Ví d : -3-
  4. Created by Trang H ng Sơn ---------------------------------- 2.4. Class Diagrams: - Sơ ñ bi u th t t c các thông tin và hành vi c a ñ i tư ng và m i quan h gi a chúng. - Ví d : -4-
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2