Phân tích tình hình doanh thu bán hàng

Chia sẻ: Nguyen Hai Ninh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:39

0
984
lượt xem
304
download

Phân tích tình hình doanh thu bán hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích phân tích: nhận thức và đánh giá một cách đúng đắn, toàn diện và khách quan tình hình thực hiện các chỉ tiêu doanh thu bán hàng của doanh nghiệp. Qua đó thấy được mức độ hoàn thành của chỉ tiêu kế hoạch doanh thu bán hàng của doanh nghiệp. Tìm hiểu nguyên nhân chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến kết quả thực hiện doanh thu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích tình hình doanh thu bán hàng

 1. CHƯƠNG II: PHÂN TICH TINH HINH DOANH ́ ̀ ̀ ́ ̀ THU BAN HANG I. Muc đich và nguôn tai liêu phân tich ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ́ II. Phân tich doanh thu trong nước ́ III. ́ ́ Phân tich doanh thu xuât khâủ 1
 2. I. Muc đich và nguôn tai liêu phân tich ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̣ 1.Khai niêm  Doanh  thu  lµ  tæng  gi¸  trÞ  cña  c¸c  lîi  Ých  kinh  tÕ  doanh  nghiÖp  ®∙  thu  ®­îc  hoÆc  sÏ  thu  ®­îc  trong  kú  kÕ  to¸n  gãp  phÇn  lµm tăng vèn chñ së h­u.  Doanh  thu  b¸n  hµng  vµ  cung  cÊp  dÞch  vô  lµ  tæng  gi¸  trÞ  cña  viÖc  b¸n  hµng  vµ  cung  cÊp  dÞch  vô  mµ  doanh  nghiÖp  ®∙  thu  ®­îc  2
 3. 2. Ý nghia cua viêc tăng doanh thu ̃ ̉ ̣ * Đôi với xã hôi: ́ ̣ - Gop phân thoa man tôt hơn nhu câu cua người tiêu dung ́ ̀ ̉ ̃ ́ ̀ ̉ ̀ - ́ ̉ ̉ ́ ́ ̉ Thuc đây san xuât phat triên - Đam bao cân đôi cung câu, ôn đinh giá cả thị trường. ̉ ̉ ́ ̀ ̉ ̣ - Mở rông giao lưu kinh tế giữa cac vung miên ̣ ́ ̀ ̀ 3
 4. 2. Ý nghĩa của việc tăng doanh thu *Đôi với doanh nghiêp ́ ̣ - Là điêu kiên để DN thực hiên chức năng kinh doanh ̀ ̣ ̣ - Là điêu kiên để DN thu hôi vôn nhanh, bù đăp chi phí ̀ ̣ ̀ ́ ́ phat sinh trong quá trinh kinh doanh. ́ ̀ - Là điêu kiên để doanh nghiêp mở rông kinh doanh, tao ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ công ăn viêc lam và nâng cao đời sông người lao đông ̣ ̀ ́ ̣ - Là điêu kiên để DN thực hiên nghia vụ với ngân sach ̀ ̣ ̣ ̃ ́ nhà nước. 4
 5. ̣ ́ ́ 3. Muc đich phân tich - Nhân thức và đanh giá môt cach đung đăn, toan ̣ ́ ̣ ́ ́ ́ ̀ diên và khach quan tinh hinh thực hiên cac chỉ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ́ tiêu doanh thu ban hang cua doanh nghiêp. Qua đó ́ ̀ ̉ ̣ thây được mức độ hoan thanh cua chỉ tiêu kế ́ ̀ ̀ ̉ ̣ ́ hoach doanh thu ban hang cua doanh nghiêp.̀ ̉ ̣ - Tim hiêu nguyên nhân chủ quan và khach quan ̀ ̉ ́ anh hưởng đên kêt quả thực hiên doanh thu ̉ ́ ́ ̣ - Đề ra biên phap thich hợp nhăm đây manh ban ̣ ́ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ̀ hang, tăng doanh thu. 5
 6. 4. Nguôn thông tin sử dung ̀ ̣ - Cac chỉ tiêu kế hoach doanh thu ban hang cua doanh ́ ̣ ́ ̀ ̉ nghiêp trong kỳ ̣ - Cac số liêu kế toan doanh thu ban hang bao gôm cả kế ́ ̣ ́ ́ ̀ ̀ toan tông hợp và kế toan chi tiêt cac hợp đông ban ́ ̉ ́ ́ ́ ̀ ́ hang và cac đơn đăt hang ̀ ́ ̣ ̀ - Cac thông tin kinh tế thị trường, sự biên đông vê giá cả ́ ́ ̣ cac măt hang mà doanh nghiêp kinh doanh ́ ̣ ̀ ̣ - Chế độ chinh sach về thương mai, chinh sach tai chinh ́ ́ ̣ ́ ́ ̀ ́ – tin dung và cac chinh sach khac có liên quan đên hoat ́ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ̣ ̣ đông kinh doanh cua doanh nghiêp ̉ ̣ 6
 7. II. Phân tich doanh thu trong nước ́ 1. Phân tich tinh thinh thực hiên doanh thu qua ́ ̀ ̀ ̣ nhiêu kỳ ̀ 2. Phân tich doanh thu theo tông mức và kêt câu ́ ̉ ́ ́ 3. Phân tich cac nhân tố anh hưởng đên doanh ́ ́ ̉ ́ thu trong nước. 7
 8. 1. Phân tich tinh hinh thực hiên doanh thu ́ ̀ ̀ ̣ qua nhiêu kỳ ̀ ̣ ́ Muc đich phân tich ́ - Nhăm đanh giá tinh hinh thực hiên doanh ̀ ́ ̀ ̀ ̣ thu qua nhiêu kỳ qua đó thây được xu ̀ ́ hướng biên đông và quy luât phat triên cua ́ ̣ ̣ ́ ̉ ̉ chỉ tiêu doanh thu. - Lam căn cứ xây dựng kế hoach doanh thu ̀ ̣ cho cac kỳ tới  ́ 8
 9. Phương phap phân tich ́ ́ - Tôc độ phat triên đinh gôc ́ ́ ̉ ̣ ́ Yi Toi = x100 Yo - Tôc độ phat triên liên hoan ́ ́ ̉ ̀ Yi Ti = x100 Y(i −1) 9
 10. Ví dụ bai tâp số ̀ ̣ Cac chỉ tiêu ́ Năm N Năm Năm Năm Năm N+1 N+2 N+3 N+4 1.Doanh thu chung thitrường 51008 77625 95800 115143 145667 2.Doanh thu cua DN ̉ 5100.8 6210 7185 8060 8740 3.Tôc độ phat triên ĐG ́ ́ ̉ 100 121,75 140,86 158,01 171,34 4. Tôc độ phat triên LH ́ ́ ̉ - 121,75 115,70 112,18 108,44 5. Khả năng chiêm linh TT ́ ̃ 10 8 7,5 7 6 Chỉ số giá binh quân so ̀ 1,0 1,15 1,17 1,05 1,02 ́ sanhLH 10
 11.  Cycle Diagram You can briefly add outline of this slide page in this text box. Theo  Theo  ph­¬ng  ®¬n vÞ  thøc  trùc  b¸n thuéc Theo  c¸c  KÕt cÊu DThu nhãm  mÆt  hµng Theo  nghiÖp  Theo  vô  hình th­ kinh  c thanh  doanh to¸n www.themegallery.co m
 12. ́ ́ ̀ Phân tich doanh thu ban hang & CCDV theo tông mức và kêt câu ̉ ́ ́  Nghiệp vụ kinh doanh: bán hàng hóa, sản phẩm, cung cấp dịch vụ  Nhóm, mặt hàng: nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3  Phương thức bán: bán buôn, bán lẻ, bán đại lý  Phương thức thanh toán: trả ngay, trả chậm  Đơn vị trực thuộc: đơn vị A, đơn vị B, Đơn vị C  Theo tháng, quý : quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 12
 13. Phương phap phân tich ́ ́ Cac chỉ tiêu ́ Kỳ gôc ́ Kỳ bao ́ ́ So sanh KBC/ caó KG ST TT ST TT ST TL TT ̉ Tông doanh thu ́ Trong đo: - - 13
 14. Phân tich cac nhân tố anh hưởng đên ́ ́ ̉ ́ ́ ̀ doanh thu ban hang & CCDV  Nhân tố đinh lượng ̣  Nhân tố đinh tinh ̣ ́ 14
 15. Phân tich anh hưởng cua số lượng hang ́ ̉ ̉ ̀ ban và giá ban đên doanh thu M = Q.P ́ ́ ́ M0 = 0P Q 0 M1 = 1P Q 1 ∆ =M 1 − o M M ∆M TL ↑ ↓= 100 M0 Anh hưởng cua Q đên M: ̉ ̉ ́ ST = Q1 P0 − Q0 P0 = ∆ M (Q) ∆ M (Q) TL = 100 M0 Anh hưởng cua P đên M ̉ ̉ ́ ST = Q1 P1 − Q1 P0 = ∆ M ( P) ∆ M ( P) TL = 100 M0 15
 16. Biêu phân tich anh hưởng cua Q,P đên doanh ̉ ́ ̉ ̉ ́ thu Chỉ tiêu M0 M1(P0) M1 ↑↓ chung M ̉ T giam M doQ ̉ T giam M do P ST TL ST TL ST TL ́ Nhom A Nhom B́ ̉ Tông 16
 17. Phân tich anh hưởng cua số lượng lao đông ́ ̉ ̉ ̣ (T), NSLĐBQ (W) TH1: Nêu đk cho biêt M, T thì ta có M=T.W; (W= M/T) ́ ́ Anh hưởng cua T đên M ̉ ̉ ́ ST = T1Wo − T0W0 = ∆M (T ) ∆M (T ) TL = 100 M0 Anh hưởng cua W đên M ̉ ̉ ́ ST = T1W1 − T1W0 = ∆M (W ) ∆M (W ) TL = 100 M0 Tông anh hưởng ̉ ̉ ∑ ST = ∆M (T ) + ∆M (W ) ∆M (T ) + ∆M (W ) ∑ TL = 100 M0 17
 18. Phân tich anh hưởng cua số lượng lao đông ́ ̉ ̉ ̣ (T), NSLĐBQ (W) TH2: Nêu đk cho biêt: tông doanh thu (M), tông lao đông (T), ngay ́ ́ ̉ ̉ ̣ ̀ ̀ ̣ lam viêc BQ (S); M = T.S.W; W= M/T.S Anh hưởng cua T đên M: ̉ ̉ ́ ST = T1 S 0W0 − T0 S 0W0 = ∆M (T ) ∆M (T ) TL = 100 M0 Anh hưởng cua S đên M: ̉ ̉ ́ ST = T1 S1W0 − T1 S 0W0 = ∆M ( S ) ∆M ( S ) TL = 100 M0 Anh hưởng cua W đên M: ̉ ̉ ́ ST = T1 S1W1 − T1 S1W0 = ∆M (W ) ∆M (W ) TL = 100 M0 Tông anh hưởng: ̉ ̉ ∑ ST = ∆ M (T ) + ∆ M ( S ) + ∆ M (W ) ∆ M (T ) + ∆ M ( S ) + ∆ M (W ) ∑ TL = 100 M0 18
 19. Chú y: ́ Nêu trong trường hợp doanh thu có sự biên đông cua giá thì ́ ́ ̣ ̉ NSLĐ binh quân kỳ phân tich phai tinh theo giá kỳ gôc theo ̀ ́ ̉ ́ ́ công thức                 −         hoăc M 1 ( P0 ) ̣ − M 1 ( P0 ) W1 ( P0 ) = ; W1 ( P0 ) = T1 T1 S1 Khi đó anh hưởng cua W đên M được xac đinh băng công thức ̉ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ST = T1W1 ( P0 ) − T1W0 = ∆ M (W ) ST = T1 S1W1 ( P0 ) − T1 S1W0 = ∆ M (W ) 19
 20. Chú y: ́ Anh hưởng cua Q, P: nhom 1 ̉ ̉ ́ Anh hưởng cua T, W: nhom 2 ̉ ̉ ́ Tông anh hưởng cua nhom 2 luôn luôn băng anh hưởng cua ̉ ̉ ̉ ́ ̀ ̉ ̉ Q đên biên đông doanh thu.Tức la: ́ ́ ̣ ̀ ∆M (T ) + ∆M (W ) = ∆M (Q) ∆M (T ) + ∆M ( S ) + ∆M (W ) = ∆M (Q) 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản