Pháp lệnh số 11-L/CTN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
46
lượt xem
2
download

Pháp lệnh số 11-L/CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Pháp lệnh số 11-L/CTN về Tổ chức Toà án quân sự do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pháp lệnh số 11-L/CTN

  1. U BAN THƯ NG V QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11-L/CTN Hà N i, ngày 19 tháng 4 năm 1993 PHÁP L NH S 11-L/CTN NGÀY 19/04/1993 C A U BAN THƯ NG V QU C H I V T CH C TOÀ ÁN QUÂN S CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c c ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Căn c vào i u 78 c a lu t T ch c Qu c h i, NAY CÔNG B : Pháp l nh T ch c Toà án quân s ã ư c U ban thư ng v Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam (khoá IX) thông qua ngày 19 tháng 4 năm 1993. PHÁP L NH T CH C TOÀ ÁN QUÂN S Căn c vào i u 91 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Căn c vào Lu t T ch c Toà án nhân dân; Căn c vào nhi m v và t ch c c a Quân i nhân dân Vi t Nam. Pháp l nh này quy nh v t ch c và ho t ng c a các Toà án quân s . Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u1 Các Toà án quân s là nh ng cơ quan xét x c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, ư c t ch c trong quân i. Trong ph m vi ch c năng c a mình, các Toà án quân s có nhi m v b o v pháp ch xã h i ch nghĩa; b o v ch xã h i ch nghĩa và quy n làm ch c a nhân dân; b o v an ninh qu c phòng, k lu t quân i; b o v tài s n c a Nhà nư c, c a t p th ; b o v tính m ng, s c kho , tài s n, t do, danh d , nhân phNm c a quân nhân, công nhân, nhân viên qu c phòng và c a các công dân khác.
  2. B ng ho t ng c a mình, các Toà án quân s góp ph n giáo d c quân nhân và công nhân, nhân viên qu c phòng trung thành v i T qu c, ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t, i u l nh c a quân i, tôn tr ng nh ng quy t c c a cu c s ng xã h i, ý th c u tranh ch ng và phòng ng a t i ph m, các vi ph m pháp lu t khác. i u2 1- Các Toà án quân s g m có: - Toà án quân s trung ương; - Các Toà án quân s quân khu và tương ương; - Các Toà án quân s khu v c. 2- Căn c vào nhi m v và t ch c c a quân i, B trư ng B Tư pháp sau khi ã th ng nh t ý ki n v i B trư ng B qu c phòng và Chánh án Toà án nhân dân t i cao, quy t nh thành l p, gi i th Toà án quân s quân khu và tương ương, Toà án quân s khu v c. i u3 Các Toà án quân s có thNm quy n xét x nh ng v án hình s mà b cáo là: 1- Quân nhân t i ngũ, công nhân, nhân viên qu c phòng, quân nhân d b trong th i gian t p trung hu n luy n ho c ki m tra tình tr ng s n sàng chi n u, dân quân t v ph i thu c chi n u v i quân i và nh ng ngư i ư c trưng t p làm nhi m v quân s do các ơn v quân i tr c ti p qu n lý. 2- Nh ng ngư i không thu c các i tư ng quy nh t i kho n 1 i u này ph m t i có liên quan n bí m t quân s ho c gây thi t hai cho quân i. i u4 i v i nh ng ngư i không còn ph c v trong quân i mà phát hi n t i ph m c a h ư c th c hi n trong th i gian ph c v trong quân i ho c nh ng ngư i ang ph c v trong quân i mà phát hi n t i ph m c a h ư c th c hi n trư c khi vào quân i thì Toà án quân s xét x nh ng t i ph m có liên quan n bí m t quân s ho c gây thi t h i cho quân i; nh ng t i ph m khác do Toà án nhân dân xét x . i u5 Trong trư ng h p v án v a có b cáo ho c t i ph m thu c thNm quy n xét x c a Toà án quân s , v a có b cáo ho c t i ph m thu c thNm quy n xét x c a Toà án nhân dân thì Toà án quân s xét x toàn b v án. N u có th tách ra xét x riêng thì Toà án quân s xét x nh ng b cáo theo quy nh t i i u 3 và i u 4 c a Pháp l nh này; nh ng b cáo và t i ph m khác thu c thNm quy n xét x c a Toà án nhân dân. i u6
  3. Ch b nhi m ThNm phán, ch c H i thNm quân nhân ư c th c hi n iv i các Toà án quân s . i u7 Vi c xét x c a các Toà án quân s có H i thNm quân nhân tham gia theo quy nh c a pháp lu t t t ng. Khi xét x , H i thNm quân nhân ngang quy n v i ThNm phán. i u8 Khi xét x , ThNm phán và H i thNm quân nhân c l p và ch tuân theo pháp lu t. i u9 Toà án quân s xét x t p th và quy t nh theo a s . Thành ph n H i ng xét x m i c p xét x do pháp lu t t t ng quy nh. i u 10 Toà án quân s xét x công khai, tr trư ng h p c n xét x kín gi bí m t Nhà nư c, bí m t quân s ho c thu n phong m t c c a dân t c. i u 11 Toà án quân s b o m quy n bào ch a c a b cáo, quy n b o v quy n và l i ích h p pháp c a ương s . i u 12 Toà án quân s b o m cho nh ng ngư i tham gia t t ng quy n dùng ti ng nói, ch vi t c a dân t c mình trư c Toà án. i u 13 B n án, quy t nh c a Toà án quân s ã có hi u l c pháp lu t ph i ư c các ơn v vũ trang nhân dân, cơ quan Nhà nư c, t ch c kinh t , t ch c xã h i và m i ngư i tôn tr ng. Cá nhân, ơn v , cơ quan, t ch c có nghĩa v ch p hành b n án, quy t nh c a Toà án quân s ph i nghiêm ch nh ch p hành. Trong ph m vi ch c năng c a mình, các cơ quan, t ch c ư c giao nhi m v thi hành b n án, quy t nh c a Toà án quân s ph i nghiêm ch nh thi hành và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c th c hi n nhi m v ó. i u 14 Trong trư ng h p c n thi t, cùng v i vi c ra b n án, quy t nh,
  4. Toà án quân s ra ki n ngh yêu c u th trư ng ơn v vũ trang nhân dân, cơ quan, t ch c h u quan áp d ng bi n pháp kh c ph c nguyên nhân, i u ki n phát sinh t i ph m ho c vi ph m pháp lu t t i ơn v , cơ quan, t ch c ó. Th trư ng ơn v vũ trang nhân dân, cơ quan, t ch c nh n ư c ki n ngh , có trách nhi m nghiên c u th c hi n và trong th i h n ba mươi ngày, k t ngày nh n ư c ki n ngh ph i thông báo cho Toà án quân s v vi c ó. i u 15 Toà án quân s cùng v i Vi n Ki m sát quân s , cơ quan i u tra hình s trong quân i, cơ quan an ninh quân i và các cơ quan h u quan khác nghiên c u và th c hi n nh ng ch trương bi n pháp nh m phòng ng a và ch ng t i ph m, các vi ph m pháp lu t khác. i u 16 Vi c qu n lý các Toà án quân s quân khu và tương ương, các Toà án quân s khu v c v m t t ch c do B trư ng B Tư pháp m nhi m có s ph i h p ch t ch v i b trư ng B Qu c phòng và Chánh án Toà án nhân dân t i cao. Quy ch ph i h p gi a B trư ng B Tư pháp, B trư ng B Qu c phòng và Chánh án Toà án nhân dân t i cao trong vi c qu n lý các Toà án quân s quân khu và tương ương, các Toà án quân s khu v c v m t t ch c do U ban thư ng v Qu c h i quy nh. Chương 2: T CH C, NHI M V , QUY N H N C A TOÀ ÁN QUÂN S CÁC C P M c A: TOÀ ÁN QUÂN S TRUNG ƯƠNG i u 17 1- Toà án quân s trung ương thu c cơ c u t ch c c a Toà án nhân dân t i cao. 2- Toà án quân s trung ương có Chánh án, các Phó Chánh án, ThNm phán, H i thNm quân nhân, Thư ký Toà án. i u 18 1- Toà án quân s trung ương có thNm quy n: a) Sơ thNm ng th i chung thNm nh ng v án c bi t nghiêm tr ng, ph c t p; nh ng v án mà b cáo khi ph m t i ho c khi b kh i t có quân hàm c p tư ng ho c là ngư i có ch c v Ch huy trư ng sư oàn, C c trư ng và c p tương ương tr lên; nh ng v án thu c thNm quy n c a Toà án quân s quân khu và tương ương nhưng Toà án quân s trung ương l y lên xét x . b) Phúc thNm nh ng v án mà b n án, quy t nh chưa có hi u l c pháp lu t c a các Toà án quân s c p dư i tr c ti p b kháng cáo, kháng ngh ;
  5. c) Giám c thNm, tái thNm nh ng v án mà b n án, quy t nh ã có hi u l c pháp lu t c a các Toà án quân s c p dư i tr c ti p b kháng ngh . 2- Toà án quân s trung ương giám c vi c xét x c a các Toà án quân s c p dư i. i u 19 1- Toà án quân s trung ương có U ban ThNm phán. 2- U ban ThNm phán Toà án quân s trung ương g m có: - Chánh án, các Phó Chánh án Toà án quân s trung ương; - M t s ThNm phán Toà án quân s trung ương ư c Chánh án Toà án nhân dân t i cao c theo ngh c a Chánh án Toà án quân s trung ương. 3- U ban ThNm phán Toà án quân s trung ương có nhi m v , quy n h n sau ây: - Căn c vào ngh quy t c a H i ng ThNm phán, văn b n hư ng d n c a U ban ThNm phán Toà án nhân dân t i cao, hư ng d n c th vi c áp d ng th ng nh t pháp lu t t i các Toà án quân s ; - T ng k t kinh nghi m xét x c a các Toà án quân s ; - Thông qua báo cáo c a Chánh án Toà án quân s trung ương v công tác xét x c a các Toà án quân s báo cáo v i Chánh án Toà án nhân dân t i cao, B trư ng B Qu c phòng và B trư ng B Tư pháp. 4- Quy t nh c a U ban ThNm phán Toà án quân s trung ương ph i ư c quá n a t ng s thành viên bi u quy t tán thành. i u 20 1- Chánh án Toà án quân s trung ương có nhi m v , quy n h n sau ây: - T ch c công tác xét x ; - Ch to các phiên h p c a U ban ThNm phán Toà án quân s trung ương. - Kháng ngh theo th t c giám c thNm b n án, quy t nh ã có hi u l c pháp lu t c a các Toà án quân s c p dư i theo quy nh c a pháp lu t t t ng; - T ch c b i dư ng nghi p v cho ThNm phán, H i ng quân nhân và cán b Toà án c a các Toà án quân s ; - T ch c vi c ki m tra công tác xét x c a các Toà án quân s c p dư i; - Báo cáo công tác xét x c a các Toà án quân s v i Chánh án Toà án nhân dân t i cao, B trư ng B Qu c phòng và B trư ng B Tư pháp.
  6. 2- Phó Chánh án giúp Chánh án làm nhi m v theo s phân công c a Chánh án. M c B: TOÀ ÁN QUÂN S QUÂN KHU VÀ TƯƠNG ƯƠNG i u 21 Toà án quân s quân khu và tương ương có Chánh án, các Phó Chánh án, ThNm phán, H i thNm quân nhân, Thư ký Toà án. i u 22 Toà án quân s quân khu và tương ương có thNm quy n: 1- Sơ thNm nh ng v án không thu c thNm quy n c a các Toà án quân s khu v c và nh ng v án thu c thNm quy n c a các Toà án ó nhưng Toà án quân s quân khu và tương ương l y lên xét x ; 2- Phúc thNm nh ng v án mà b n án, quy t nh chưa có hi u l c pháp lu t c a Toà án quân s c p dư i b kháng cáo, kháng ngh ; 3- Giám c thNm, tái thNm nh ng v án mà b n án, quy t nh ã có hi u l c pháp lu t c a Toà án quân s c p dư i b kháng ngh . i u 23 1- Toà án quân s quân khu và tương ương có U ban thNm phán. 2- U ban ThNm phán Toà án quân s quân s quân khu và tương ương g m có: - Chánh án, các Phó chánh án Toà án quân s quân khu và tương ương; - M t s ThNm phán ư c Chánh án Toà án quân s trung ương c theo ngh c a Chán án Toà án quân s quân khu và tương ương. 3- U ban ThNm phán Toà án quân s quân khu và tương ương có nhi m v , quy n h n sau ây: - Giám c thNm, tái thNm nh ng v án mà b n án, quy t nh ã có hi u l c pháp lu t c a các Toà án quân s c p dư i b kháng ngh ; - B o m vi c áp d ng th ng nh t pháp lu t t i Toà án quân s c p mình và các Toà án quân s c p dư i; - T ng k t kinh nghi m xét x ; - Thông qua báo cáo c a Chánh án Toà án quân s quân khu và tương ương v công tác xét x c a các Toà án quân s trong quân khu và tương ương báo cáo v i Toà án quân s trung ương, Tư l nh quân khu và tương ương.
  7. 4- Quy t nh c a U ban ThNm phán Toà án quân s quân khu và tương ương ph i ư c quá n a t ng s thành viên bi u quy t tán thành. i u 24 1- Chánh án Toà án quân s quân khu và tương ương có nhi m v và quy n h n sau ây: - T ch c công tác xét x ; - Ch to các phiên h p c a U ban ThNm phán; - Kháng ngh theo th t c giám c thNm b n án và quy t nh ã có hi u l c pháp lu t c a các Toà án quân s c p dư i theo quy nh c a pháp lu t t t ng; - T ch c vi c ki m tra công tác xét x c a các Toà án quân s c p dư i; - T ch c b i dư ng nghi p v cho ThNm phán, H i thNm quân nhân và cán b Toà án quân s c p mình và Toà án quân s c p dư i; - Báo cáo công tác xét x c a Toà án quân s quân khu và tương ương v i Toà án quân s trung ương, Tư l nh quân khu và tương ương. 2- Phó Chánh án giúp Chánh án làm nhi m v theo s phân công c a Chánh án. M c C: TOÀ ÁN QUÂN S KHU V C i u 25 1- Toà án quân s khu v c có Chánh án, các Phó chánh án, ThNm phán, H i thNm quân nhân, Thư ký Toà án. 2- Toà án quân s khu v c có thNm quy n sơ thNm nh ng v án hình s v nh ng t i ph m theo quy nh t i i u 145 c a B lu t t t ng hình s mà b cáo khi ph m t i ho c khi b kh i t có quân hàm t thi u tá tr xu ng ho c là ngư i có ch c v t Phó ch huy trư ng trung oàn ho c tương ương tr xu ng. i u 26 1- Chánh án Toà án quân s khu v c có nhi m v , quy n h n sau ây: - T ch c công tác xét x ; - Báo cáo công tác xét x c a Toà án quân s khu v c v i Toà án quân s c p trên tr c ti p. 2- Phó Chánh án giúp Chánh án làm nhi m v theo s phân công c a Chánh án. Chương 3:
  8. TH M PHÁN VÀ H I TH M QUÂN NHÂN i u 27 Sĩ quan quân i nhân dân t i ngũ có ki n th c pháp lý, có tinh th n kiên quy t b o v pháp ch xã h i ch nghĩa thì có th ư c tuy n ch n và b nhi m làm ThNm phán Toà án quân s . Quân nhân t i ngũ, công nhân, nhân viên qu c phòng có ki n th c pháp lý, có tinh th n kiên quy t b o v pháp ch xã h i ch nghĩa thì có th ư c c làm H i thNm quân nhân. Tiêu chuNn c th c a ThNm phán, H i thNm quân nhân c a Toà án quân s m i c p; th t c tuy n ch n, b nhi m, mi n nhi m, cách ch c ThNm phán, c , mi n nhi m, bãi nhi m H i thNm quân nhân; t ch c và ho t ng c a H i ng tuy n ch n ThNm phán; quy n và nghĩa v c a ThNm phán, H i thNm quân nhân do U ban thư ng v Qu c h i quy nh. i u 28 Chánh án, Phó chánh án, ThNm phán Toà án quân s các c p do Ch t ch nư c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c. Nhi m kỳ c a Chánh án, Phó chánh án, ThNm phán Toà án quân s các c p là năm năm. i u 29 Chánh án Toà án quân s trung ương là Phó Chánh án Toà án nhân dân t i cao. ThNm phán Toà án quân s trung ương là ThNm phán Toà án nhân dân t i cao. Chánh án, các Phó chánh án Toà án quân s trung ương là thành viên H i ng ThNm phán Toà án nhân dân t i cao. M t s ThNm phán Toà án quân s trung ương ư c Chánh án Toà án nhân dân t i cao c và ư c U ban thư ng v Qu c h i phê chuNn là thành viên c a H i ng ThNm phán Toà án nhân dân t i cao. i u 30 H i thNm quân nhân Toà án quân s trung ương do U ban thư ng v Qu c h i c theo s gi i thi u c a T ng c c Chính tr Quân i nhân dân Vi t Nam và do U ban thư ng v Qu c h i mi n nhi m, bãi nhi m. H i thNm quân nhân Toà án quân s quân khu và tương ương do Ch nhi m T ng c c Chính tr Quân i nhân dân Vi t Nam c theo s gi i thi u c a cơ quan chính tr quân khu, quân oàn, quân ch ng, t ng c c ho c c p tương ương và do Ch nhi m T ng c c Chính tr Quân i nhân dân Vi t Nam mi n nhi m, bãi nhi m. H i thNm quân nhân Toà án quân s khu v c do Ch nhi m chính tr quân khu, quân oàn, quân ch ng, t ng c c ho c c p tương ương c theo s gi i thi u c a cơ quan
  9. chính tr sư oàn ho c c p tương ương và do Ch nhi m chính tr quân khu, quân oàn, quân ch ng, t ng c c ho c c p tương ương mi n nhi m, bãi nhi m. Nhi m kỳ c a H i thNm quân nhân Toà án quân s các c p là năm năm. i u 31 Các ơn v , cơ quan có ngư i ư c c làm H i thNm quân nhân có trách nhi m t o i u ki n cho H i thNm quân nhân là nhi m v xét x . H i thNm quân nhân ư c b i dư ng v nghi p v và ư c hư ng ph c p khi làm nhi m v xét x . i u 32 S lư ng ThNm phán và h i thNm quân nhân Toà án quân s trung ương do U ban thư ng v Qu c h i quy t nh theo ngh c a Chánh án Toà án nhân dân t i cao sau khi ã th ng nh t v i B trư ng B Qu c phòng. S lư ng ThNm phán và H i thNm quân nhân c a các Toà án quân s quân khu và tương ương, Toà án quân s khu v c do U ban thư ng v Qu c h i quy t nh theo ngh c a B trư ng B Tư pháp sau khi ã th ng nh t v i B trư ng B Qu c phòng và Chánh án Toà án nhân dân t i cao. Chương 4: VI C B O M HO T NG C A TOÀ ÁN QUÂN S i u 33 Biên ch c a Toà án quân s trung ương do U ban thư ng v Qu c h i quy t nh theo ngh c a Chánh án Toà án nhân dân t i cao sau khi ã th ng nh t v i B trư ng B Qu c phòng. T ng biên ch c a các Toà án quân s quân khu và tương ương, các Toà án quân s khu v c do Chính ph quy t nh theo ngh c a B trư ng B Tư pháp sau khi ã th ng nh t v i B trư ng B Qu c phòng và Chánh án Toà án nhân dân t i cao. B trư ng B Tư pháp ph i h p ch t ch v i B trư ng B Qu c phòng và Chánh án Toà án nhân dân t i cao quy nh biên ch cho t ng Toà án quân s quân khu và tương ương, Toà án quân s khu v c. i u 34 Trong trư ng h p c n thi t, B trư ng B Qu c phòng sau khi ã th ng nh t v i B trư ng B Tư pháp quy t nh thuyên chuy n ThNm phán t Toà án quân s này n Toà án quân s khác cùng c p. i u 35
  10. B máy giúp vi c c a Toà án quân s trung ương do Chánh án Toà án nhân dân t i cao sau khi ã th ng nh t v i B trư ng B Qu c phòng quy nh và trình U ban thư ng v Qu c h i phê chuNn. S lư ng cán b , nhân viên giúp vi c các Toà án quân s quân khu và tương ương, các Toà án quân s khu v c do B trư ng B Qu c phòng quy nh sau khi ã th ng nh t v i B trư ng B Tư pháp. i u 36 Quân nhân, công nhân và nhân viên qu c phòng làm vi c t i Toà án quân s có các quy n và nghĩa v theo các ch c a quân i. Ch ph c p, gi y ch ng minh i v i các Toà án quân s do U ban thư ng v Qu c h i quy nh. i u 37 Kinh phí ho t ng c a các Toà án quân s do B trư ng B Qu c phòng ph i h p v i B trư ng B Tư pháp và Chánh án Toà án nhân dân t i cao l p d toán ngh Chính ph trình Qu c h i quy t nh. i u 38 L c lư ng c nh v trong Quân i nhân dân có nhi m v canh gi b cáo, áp gi i b cáo n phiên toà, b o v phiên toà và nơi làm vi c c a Toà án quân s . B trư ng B Qu c phòng b o m vi c thi hành quy nh này. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 39 Pháp l nh này thay th các Pháp l nh ã ban hành trư c ây v t ch c Toà án quân s ; nh ng quy nh trư c ây trái v i Pháp l nh này u bãi b . i u 40 Chính ph , Toà án nhân dân t i cao, trong ph m vi ch c năng c a mình, hư ng d n thi hành Pháp l nh này. Lê c Anh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản