Phát triển thương hiệu: Cần sự đầu tư bài bản

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
90
lượt xem
15
download

Phát triển thương hiệu: Cần sự đầu tư bài bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xuất khẩu trực tiếp từ lâu vẫn là niềm ao ước của các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, thực hiện được điều đó không dễ vì hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam thường thiếu thông tin về thị trường thế giới và không chủ động trong tiếp cận đối tác, thậm chí rất thiếu kỹ năng trong tham gia thị trường quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phát triển thương hiệu: Cần sự đầu tư bài bản

  1. Phát tri n thương hi u: C n s u tư bài b n Xu t kh u tr c ti p t lâu v n là ni m ao ư c c a các doanh nghi p Vi t Nam. Tuy nhiên, th c hi n ư c i u ó không d vì h u h t các doanh nghi p Vi t Nam thư ng thi u thông tin v th trư ng th gi i và không ch ng trong ti p c n i tác, th m chí r t thi u k năng trong tham gia th trư ng qu c t . T o s khác bi t c a s n ph m Th c t cho th y, i b ph n các doanh nghi p Vi t Nam có quy mô nh và v a, thi u s g n k t t p trung gi a các cơ s s n xu t nên khó áp ng ư c nh ng ơn hàng l n. M t khác, h u h t các doanh nghi p chưa có i u ki n và cũng chưa chú tr ng u tư cho xây d ng và phát tri n thương hi u s n ph m và thương hi u doanh nghi p, nh t là vi c t o m u và thi t k . ây là m t trong nh ng nguyên nhân làm gi m s c c nh tranh c a hàng th công m ngh . H qu là r t nhi u hàng th công Vi t Nam không có nh ng công d ng rõ r t và chưa hư ng vào m c tiêu chi m lĩnh m t th trư ng c th nào. Ví d , th trư ng châu Phi và Tây Nam Á thư ng ưa chu ng nh ng s n ph m màu s c m, hàng kh to, thô ráp, không c n tinh x o, phù h p v i thiên nhiên và không gian r ng.
  2. Th trư ng R p thư ng không thích nh ng s n ph m có hình sư t , h , báo, hươu nai vì không phù h p v i c trưng văn hóa n ng nóng sa m c cát c a vùng này. N u chúng ta c sao chép d p khuôn ki u dáng gi a các doanh nghi p v i nhau ho c c a Trung Qu c thì s g p nh ng v n r c r i v m t pháp lý và s h u trí tu . Còn n u ch làm theo m u mã c a các nhà nh p kh u nư c ngoài thì ta s b th ng, l i và trông ch , và i u này ch mang l i nh ng giá tr gia tăng nh nhoi cho các doanh nghi p, vì thi u tính ch ng trong huy ng các ngu n l c s n xu t. ó là chưa k , th hi u con ngư i luôn bi n i theo th i gian, n u các doanh nghi p không ch u nghiên c u mà c s d ng các m u mã cũ s r t d gây nhàm chán. Vì v y, vi c ưa ra ư c nh ng s n ph m c áo s có tính quy t nh quan tr ng trong nâng cao tính c nh tranh c a s n ph m. Ch ng tìm th trư ng Vi c xu t kh u qua trung gian ng nghĩa v i vi c doanh nghi p s n xu t ph i ch p nh n giá bán th p, gây nh hư ng n doanh thu c a doanh nghi p và thu nh p ngư i lao ng, khó n m b t ư c nhu c u khách hàng. Không ch m t chi phí
  3. trung gian mà các doanh nghi p còn m t i cơ h i ư c gi i thi u v s n ph m c a mình b i vì s n ph m xu t ra nư c ngoài ph i mang nhãn mác c a các nhà phân ph i l n trên th gi i. Theo m t kh o sát c a Trư ng i h c Thương m i năm 2008, có t i 80% s h p ng xu t kh u nông s n, th công m ngh ư c ký k t v i nư c ngoài là do i tác t tìm n. i u ó cho th y, n u các doanh nghi p năng ng hơn n a trong vi c tìm ki m i tác thì ti m năng r t d i dào. Theo các chuyên gia, các nhà xu t kh u Vi t Nam c n ch ng tìm ki m qua các kênh làm vi c tr c ti p ho c qua các oàn kh o sát, qua Thương v Vi t Nam t i các nư c ho c qua các h i ch , tri n lãm, qua ngư i thân, b n bè i du l ch, công tác nư c ngoài... c bi t là ph i tìm ư c các kênh phân ph i riêng b ng nh ng m t hàng c bi t v i nh ng m u mã c áo khác l , t o s khác bi t cho s n ph m nâng s c c nh tranh trên th trư ng. T t nhiên là ph i m b o cân b ng gi a ch t lư ng và giá thành s n ph m, m b o ch t lư ng d ch v t t v i nh ng yêu c u v th i h n giao hàng, tính linh ho t, các v n v h u c n, các tiêu chu n v trách nhi m xã h i c a nhà xu t kh u... Mu n có ch ng lâu b n trên th trư ng qu c t , ngoài m t c nh tranh v ki u dáng, m u mã thì y u t s c n ng văn hóa k t tinh trong s n ph m là c bi t quan tr ng. Mu n h i nh p thành công
  4. và tr thành i tác tin c y c a các b n hàng qu c t , chúng ta ph i tuân th lu t l c a nư c nh p kh u cũng như các i u ư c qu c t .
Đồng bộ tài khoản