intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Phẫu thuật cắt thận nội soi để ghép: Hiệu quả và triển vọng

Chia sẻ: Quanghai Quanghai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

205
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phẫu thuật nội soi bụng cắt thận nhanh chóng từ trường hợp (TH) đầu tiên năm 1990 đã nhanh chóng trở thành phổ biến và trở thành một phương pháp phẫu thuật tiết niệu. Phẫu thuật nội soi hiện nay đang chiếm lĩnh vị trí số một trong các phương pháp phẫu thuật lấy thận để ghép từ người cho còn sống, vì những tiện lợi của nó cho người cho thận và làm tăng số người cho thận lên khoảng 30%, so với mổ mở.......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phẫu thuật cắt thận nội soi để ghép: Hiệu quả và triển vọng

  1. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005 PHAÃU THUAÄT CAÉT THAÄN NOÄI SOI ÑEÅ GHEÙP: HIEÄU QUAÛ VAØ TRIEÅN VOÏNG Traàn Ngoïc Sinh*, Nguyeãn Ñöùc Khoan*, Chu Vaên Nhuaän*, Thaùi Minh Saâm*, Töø Thaønh Trí Duõng*, Chaâu Quyù Thuaän*, Dö Thò Ngoïc Thu*, Traàn Troïng Minh Trí*, Ñoaøn Khaéc Chuaån* TOÙM TAÉT Muïc ñích: Caét thaän noäisoi ñeå gheùp treân ngöôøi cho soáng(LLDN) ñaõ ñöôïc phaùt trieån gaàn ñaây nhö laø moät kyõ thuaät choïn löïa ñoái vôùi kyõ thuaät moå môû quy öôùc tröôùc ñaây, vì ít bieán chöùng vaø söï hoài phuïc nhanh sau moå cuûa ngöôøi beänh. Chuùng toâibaùo caùo moät soá kinh nghieäm böôùc ñaàu vaø moät vaøi caûi bieân nhaèm giaûm giaù thaønh phaãu thaät cho beänh nhaân ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån. Phöông phaùp nghieân cöùu: Tieàn cöùu vôùi kyõ thuaät moå caét thaän qua noäi soi oå buïng. Ngöôøi cho laø nhöõng thaân nhaân cuûa ngöôøi nhaän. Ñöôïc tuyeån choïn theo tieâu chuaån quoác gia vaø ñöôïc thoâng qua Hoäi Ñoàng Gheùp thaän beänh vieän Chôï Raãy: 2 thaän bình thöôøng, coù 1 hoaëc nhieàu ñoäng maïch, thaän traùi ñöôïc choïn öu tieân laáy thaän, nhöng thaän phaûi khoâng phaûi laø choáng chæ ñònh. 7 tröôøng hôïp (TH) ñaàu tieân cuûa Beänh Vieän Chôï Raãy töø thaùng 4 naêm 2004 ñeán thaùng 12 2004, thöïc hieän bôûi nhoùm gheùp thaän beänh vieän Chôï Raåy, vôùi nhöõng bieán ñoåi kyõ thuaät nhoû nhaèm muïc tieâu haï giaù thaønh phaãu thuaät nhöng vaãn ñaït ñoä an toaøn. Keát quaû: 1/7 TH thöïc hieän LLDN vôùi kyõ thuaät coù söï hoã trôï cuûa 1 baøn tay ñöa vaøo oå buïng, nhöng sôùm töø boû kyõ thuaät naøy vì baát tieän, 6/7 TH duøng kyõ thuaät laáy thaän khoâng ñöa tay vaøo buïng, nhôø vaøo moät tay cuûa bao tay cao su soá 8 thaét ôû moät ñaàu duøng laøm tuùi ñöïng thaän, tuùi naøy ñöôïc laáy ra baèng moät ñöôøng raïch 5-6cm vuøng hoác chaäu ñöôïc chuaån bò saün tröôùc luùc keïp cuoáng thaän. Thôøi gian thieáu maùu noùng laø 233,43±65,81giaây (3 phuùt- 6phuùt). Creatinin huyeát thanh trung bình cuûa ngöôøi cho sau moå caét thaän laø 0,9±0,16mg%. Creatinin huyeát thanh trung bình sau moå cuûangöôøi nhaän thaän laø 1,26±0,44mg%. Thôøi gian naèm vieän trung bình laø 5,7±0,7 ngaøy. Khoâng coù bieán chöùng chaûy maùu hay bieán chöùng tieâu hoù ñöôïc ghi nhaän Keát luaän: LLDN coù theå thöïc hieän an toaøn vôùi giaù tieát kieäm vaø an toaøn trong ñieàu kieän cuûa caùc trung taâm gheùp taïi Vieät nam. SUMMARY LAPAROSCOPIC LIVE DONOR NEPHRECTOMY (LLD): EFFICACY AND PROSPECTS Tran Ngoc Sinh, Nguyen Duc Khoan, Chu Van Nhuan, Thai Minh Sam, Tu Thanh Tri Dung, Chau Quy Thuan, Du Thi Ngoc Thu, Tran Trong Minh Tri, Doan Khac Chuan *Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 9 * Supplement of No 1 * 2005: 95 – 99 Objective: Laparoscopic live donor nephrectomy (LLDN) has been developed as an alternative to conventional donor nephrectomy because of reduced morbidity and convalescence. We present our preliminary experience of LLDN with some modification to made it a viable cost effective procedure for developing nations Methods: From April -04 to December -04, 7 LLDN were performed. The donor was chosen by the * Khoa vaø phaân moân Tieát Nieäu hoïc BV Chôï Raãy 95
  2. transplantation committee of Cho ray Hospital (related donor). One of these performed by hand assisted technique, but. 6 by lap assisted cost saving approach: we clipped the renal arteries by 2 clips Titanium No 400 and made a safe knot by vicryl 0. Almost of veins were ligated by auto suture ATW 35 ETS-FLEX (Ethicon) but we can use also 2 Titanium clips to lower the cost in 2 cases. We further modified our technique in which we use made a bag for removing the graft (put the kidney into the bag before ligature of vessels) through the iliac fossa incision prepared before the vessels ligature time. We delivered the kidney through a 5 or 6 cm iliac fossa incision. Results: With the hot ischemic times were average in 233,43±65,81 seconds (range 3 mn- 6mn).The post operative serum-creatinine were average in 0,9±0,16mg%. All the graft were well functioned with serum-creatinine average in 1,26±0,44mg%. The renal function of one case had delayed during 38 days, so the hemodialysis was performed, by acute tubulo-necrosis cause by high pressure of carbonic gas and may be also by the torsion of kidney before ligature. We learn experience from this case to maintain the pressure lower enough to work only (10 cm H2O) and no dissect the upper renal pole until you prepare to cut the renal vessels. No neither bleeding, nor GI tact complications in this series. Conclusion: we preliminarily start the LLDN with the success in 7 cases in a transplantation center in Viet Nam with a viable cost effective procedure. ÑAËT VAÁN ÑEÀ thieåu: tìm vaø choïn löïa moät kyõ thuaät khaâu maïch maùu, kyõ thuaät laát thaän ra khoûi cô theå, thôøi gian thieáu maùu Phaãu thuaät noäi soi buïng caét thaän nhanh choùng töø noùng, ñaùnh giaù chöùc naêng thaän sau gheùp ... tröôøng hôïp (TH) ñaàu tieân naêm 1990 ñaõ nhanh choùng trôû thaønh phoå bieán vaø trôû thaønh moät phöông phaùp Phöông phaùp moå phaãu thuaät tieát nieäu. Phaãu thuaät noäi soi hieän nay Haï ñaïi traøng goùc laùch hay goùc gan, vaøo khoaûng ñang chieám lónh vò trí soá moät trong caùc phöông phaùp sau phuùc maïc, boùc taùch thaän ñeán cuoáng thaän, boäc loä phaãu thuaät laáy thaän ñeå gheùp töø ngöôøi cho coøn soáng, vì ñoäng tónh maïch thaän, nieäu quaûn, caét nieäu quaûn taïi nhöõng tieän lôïi cuûa noù cho ngöôøi cho thaän vaø laøm taêng choã giao nhau vôùi ñoäng maïch chaäu. Duøng tay bao tay soá ngöôøi cho thaän leân khoaûng 30%, so vôùi moå môû. cao su soá 8 caét boû phaàn ngoùn vaø coät tuùm moät ñaàu, ñöa Taïi Beänh Vieän Chôï Raãy, tröôøng hôïp ñaàu tieân ñöôïc qua trocar soá 10, choaøng qua thaän, duøng Kelly noäi soi thöïc hieän vaøo thaùng 04 naêm 2004 bôûi nhoùm phaãu giöõ 2 meùp tay gan. Raïch moät ñöôøng moå 5-6cm taïi thuaät vieân töø Beänh Vieän Rangueil Phaùp. vuøng hoác chaäu phaûi hay traùi tuøy beân thaän, chöøa laïi lôùp phuùc maïc. Keïp vaø caét ñoäng maïch thaän vôùi 2 clip. Trong khuoân khoå baøi naøy. Chuùng toâi xin baùo caùo, Keïpvaø caét tónh maïch vôùi maùy caét-khaâu töï ñoäng hoaëc loaït 7 TH ñaàu tieân cuûa Beänh Vieän Chôï Raãy töø thaùng 4 duøng 2 clip 400. Nhanh choùng xe phuùc maïc vaø laáy naêm 2004 ñeán thaùng 12 2004, thöïc hieän bôûi nhoùm thaän trong gant cao su vaø ñaët vaøo khai röûa thaän. Quy gheùp thaän beänh vieän Chôï Raåy, vôùi nhöõng bieán ñoåi kyõ trình gheùp sau ñoù nhö thöôøng leä (moå môû). thuaät nhoû nhaèm muïc tieâu haï giaù thaønh phaãu thuaät nhöng vaãn ñaït ñoä an toaøn. Ñoái töôïng PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU Laø nhöõng ngöôøi cho thaän ñöôïc tuyeån choïn theo tieâu chuaån quoác gia vaø ñöôïc thoâng qua Hoäi Ñoàng Phöông phaùp nghieâncöùu Gheùp thaän beänh vieän Chôï Raãy: 2 thaän bình thöôøng, Tieàn cöùu vôùi kyõ thuaät moå caét thaän qua noäi soi oå coù 1 hoaëc nhieàu ñoäng maïch, thaän traùi ñöôïc choïn öu buïng. Noäi dung goàm: Nghieân cöùu veà khaû naêng thöïc tieân laáy thaän, nhöng thaän phaûi khoâng phaûi laø choáng hieän caét thaän ñeå gheùp treân ngöôøi cho soáng taïi Vieät chæ ñònh. Nam, vôùi nhöõng kyõ thuaät hoã trôï vôùi giaù thaønh toái 96
  3. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005 Duïng cuï Baûng 1: Vò trí thaän laáy. BEÂN THAÄN MOÅ TRAÙI PHAÛI toång soá Ñöôøng vaøo thaän qua ngaû noäi soi oå buïng. Qua 3 Soá TH 6 1 7 hoaëc 4 trocar noäi soi. Tæ leä % 85,7% 14,3% 100,0% Tö theá naèm nghieâng 45-90o (hình 1). Phöông phaùp thaét vaø caét ñoäng maïch Voâ caûm baèng phöông phaùp meâ noäi khí quaûn. thaän Bôm hôi oå buïng: CO2, aùp löïc coù ñieàu chænh töø 10- Ña soá ñöôïc duøng clip Titanium 400, vaø ñöôïc buoäc 14cmH2O. boå sung sau khi laáy thaän ra xong baèng 1 nuùt vicryl 0 Heä thoáng duïng cuï phaãu thuaät: 1 TH coù 2 ñoäng maïch thaän, chæ caàn keïp 1 clip vaø + Maùy noäi soi oå buïng Storz endoscope. 1 nuùt chæ coät. Thôøi gian thieáu maùu noùng coù taêng theâm nhöng khoâng nhieàu, khoaûng 30 giaây. + Maùy caét ñoát 1 cöïc, 2 cöïc. Baûng 2: Phöông phaùp thaét vaø caét ñoäng maïch thaän + Maùy caét ñoát sieâu aâm Ethicon. Phöông 2 clip 2 clip Clip 2 clip + 1 clip + toång + Clip rôøi baèng Titanium (300, 400), clip töï ñoäng phaùp 400 400 + coù moùc Roeder khaâu coäng (10). coät thaét Soá TH 1 3 0 2 1 7 + Maùy caét, khaâu tónh maïch töï ñoäng (ATW 35 Tæ leä % 14, 3 % 42,8 % 0 % 28,6 % 14,3 100,00 ETS-FLEX (Ethicon)). Phöông phaùp thaét vaø caét tónh maïch: (baûng 3). + Chæ Vicryl 3.0, 0.0. Ña soá trong loaït ñöôïc khaâu vaø caét baèng maùy töï + Vôït laáy thaän, lap disc. ñoäng (71,4%), clip Titanium soá 400 vaø thaét boå sung + Gaêng soá 8, caét 1 ñaàu. coù 2 TH (28, 6%). Baûng 3: Phöông phaùp thaét vaø caét tónh maïch Phöông phaùp Clip khaâu caét 2 clip 400 + toång coäng töï ñoäng coät thaét Soá TH 5 2 7 Tæ leä % 71,4% 28, 6% 100,0% Phöông phaùp laáy thaän thaän ra khoûi cô theå: (baûng 3). 1 TH duøng lapdic vaø ñöa baøn tay vaøo oå buïng hoã trôï, nhöng thao taùc khoâng deã daøng. 6 TH (85,7%) cuûa loaït ñöôïc caûi bieân baèng tay cuûa bao KEÁT QUAÛ tay phaãu thaät soá 8 loaïi daøi baèng cao su. Ngay khi vöøa Toång soá beänh nhaân nhaäp vieän trong naêm 2004, keïp caét xong maïch maùu, chæ caàn khoaûng 10 giaây laø ñöôïc moå laáy thaän qua noäi soi oå buïng laø 7 TH. Tuoåi laáy ñöôïc thaän ra ngoaøi ñeå röûa vaø baûo quaûn. trung bình laø 35,43±7,6 tuoåi (tuoåi lôùn nhaát laø46tuoåi, Baûng 4: Phöông phaùp laáy thaän thaän ra khoûi cô theå nhoû nhaát laø 29 tuoåi)ø. Phöông phaùp Ñiaõ noäi soi (lap Bao tay soá 8 Toång disc) + hoã trôï tay khoâng hoã trôï tay coäng Troïng löôïng trung bình laø 55,13±7,4 kg Soá TH 1 6 7 Chieàu cao trung bình laø 154,28±3,24 cm Tæ leä % 14,3% 85,7% 100,0% Phöông phaùp moå: taát caû 7/7 ngöôøi cho thaän Thôøi gian thieáu maùu noùng trung bình 3phuùt 55 ñöôïcgaây meâ noäi khí quaûn, naèm nghieâng 45 ñoä, noäi soi giaây± 1 phuùt 6 giaây (233,43±65,81 giaây). (laâu nhaát oå buïng döôùi aùp löïc khí carbonic. laø6 phuùt, nhanh nhaát laø 3 phuùt)ø. Vò trí thaän laáy (baûng 1): Ña soá laø beân traùi (85,7%). 97
  4. Baûng 5: AÙp löïc CO2 coät an toaøn vôùi Vicryl 0. AÙp löïc CO2 Aùp löïc cao Aùp löïc thaáp toång coäng Moät TH coù 2 ñoäng maïch thaän, coù nhaän xeùt laø khi trong oå buïng =14cmH2O =10cmH2O keïp baèng 1 clip thoâi (vì maïch maùu coù kích thöôùc nhoû Soá TH 2 6 7 Tæ leä % 28,7% 14,3% 100,0% hôn), clip khoù suùt ra hôn, chæ caàn keïp 1 clip vaø 1 nuùt chæ coät boå sung laø toát, thôøi gian thieáu maùu noùng coù Khaâu laïi phuùc maïc coù 2 TH (28,57%). taêng theâm nhöng khoâng nhieàu (khoaûng 30 giaây). Creatinin-huyeát thanh trung bình cuûa ngöôøi cho Nhö vaäy 2 ñoäng maïch khoâng phaûi laø moät choáng chæ thaän tröôùc khi ra vieän 0,9±0,16mg%. ñònh cuûa noäi soi caét thaän. Creatinin-huyeát thanh trung bình cuûa ngöôøi Phöông phaùp thaét vaø caét tónh maïch: khaùc vôùi moät nhaän thaän tröôùc khi ra vieän 1,26±0,44mg%. Trong soá taùc giaû(3) keïp tónh maïch baèng clip Hem-O-Loc, ñoù coù 1 tröôøng hôïp sau gheùp phaûi chaïy thaän nhaân taïo chuùng toâi khaâu vaø caét baèng maùy töï ñoäng (toán moãi laàn 14 laàn. Khi ra vieän Creatinin-huyeát thanh=2,1mg%. khoaûng 3 trieäu ñoàng, hôn 1 trieäu neáu duøng laïi caùn Taùi khaùm sau ñoù 2 tuaàn, Creatinin--huyeát thanh cuûa kieàm caét). Khaâu vaø caét baèng maùy töï ñoäng tieän lôïi vaø beänh nhaân naøy laø 1,2mg%. an toaøn vôùi nhöõng tónh maïch lôùn nhö tónh maïch Thôøi gian naèm vieän trung bình laø 5,7±0,7 ngaøy. thaän, nhaát laø ñoái vôùi tónh maïch thaän phaûi, nhöng ñaét. Tuy nhieân, ta coù theå keïp baèng clip Titanium soá 400 vaø BAØN LUAÄN thaét boå sung neáu caàn phaûi tieát kieäm khoaûn tieàn naøy Hieän nay soá lieäu nhöõng tröôøng hôïp caét thaän do cho ngöôøi beänh. nhieàu beänh lyù khaùc nhau trôû thaønh moät phaãu thuaät Phöông phaùp laáy thaän thaän ra khoûi cô theå, ñöôïc thöôøng vaø coù theå thöïc hieän deã daøng, an toaøn taïi caùc khôûi ñaàu theo tieâu chuaån: lap disc vaø ñö a baøn tay vaøo nöôùc ñang phaùt trieån(1). Soá tröôøng hôïp caét thaän ñeå oå buïng hoã trôï. Nhöng coù khoù khaên trong xoay trôû vaø gheùp cuõng phaùt tieån nhieàu taïi caùc nöôùc chaâu AÙ vaø moãi laàn phaûi maát 1 lap dic giaù khoaûng 3 trieäu ñoàng. cuõng coù khaúng ñònh töông töï töø AÁn Ñoä, caùc taùc giaû Neáu khoâng duøng tay phaûi duøng vôït “nhaët thaän” thì luoân tìm caùch haï giaù thaønh phaãu thaät, sao cho ngöôøi cuõng phaûi maát theâm soá tieàn töông töï, vaû laïi duøng vôït ngheøo vöøa ñöôïc höôûng kyõ thuaät toát vöøa khoâng maát cuõng coù söï coá rôi thaän trôû vaøo oå buïng vì chæ sieát bò nhieàu tieàn(2). Nhöng keát quaû laïi töông ñöông hay coù bung. Vì vaäy 6 TH coøn laïi (85,7%) cuûa loaït ñöôïc caûi khi toát hôn so vôùi moå môû vì ít bieán chöùng vaø thaåm bieân baèng tay cuûa bao tay phaãu thaät soá 8 loaïi daøi baèng myõ hôn so vôùi moå môû(3). cao su, vöø reû tieàn (3000 ñoàâng) vöøa ñaûm baûo khoâng rôi Choïn beân moå cuõng laø vaán ñeà. Trong loaït naøy, ña thaän. Loã môû laáy thaän ñöôïc chuaån bò saún luùc caét maïch soá laø moå beân traùi (85,7%). Beân laáy thaän tuøy thuoäc vaøo maùu thaän, chæ chöøa lôùp phuùc maïc. Ngay khi vöøa keïp chöùc naêng thaän (thaän coù chöùc naêng bình thöôøng caét xong maïch maùu, chæ caàn khoaûng 10 giaây laø laáy nhöng keùm hôn thaän ñoái dieän). Neáu 2 thaän töông ñöôïc thaän ra ngoaøi ñeå röûa vaø baûo quaûn. Nhö vaäy cuoäc ñöông, seõ choïn beân phaûi vì tónh maïch daøi hôn thaän moå coù theå tieát kieäm ñöôïc khoaûng 500 ñeán 1000 ñoâ la coù beänh keøm theo ñöôïc öu tieân choïn caét ñeå gheùp. ngoaïi teä maïnh cho beänh nhaân. Ngoaøi ra, moät soá yeáu toá khaùc cuõng ñöôïc tính ñeán nhö Creatinin-huyeát thanh trung bình cuûa ngöôøi cho thaän coù soûi nhoû, thaän coù nang, thaän coù beå thaän ñoâi thaän tröôùc khi ra vieän 0,9±0,16mg%. Chöùc naêng thaän ñöôïc xem laø öu tieân laáy thaän treân ngöôøi cho soáng. vaãn toát sau khi cho thaän trong 100% caùc tröôøng hôïp. Hieän nay treân theá giôùi,ngöôøi ta öa chuoäng keïp Creatinin-huyeát thanh trung bình cuûa ngöôøi ñoäng maïch thaän ñeå caét baèng clip Hem-O-Loc (Weck nhaän thaän tröôùc khi ra vieän 1,26±0,44mg%. Trong Closure System) vì coù ñoä an toaøn cao. Chuùng toâi chöa ñoù coù 1 tröôøng hôïp sau gheùp phaûi chaïy thaän nhaân taïo coù loaïi clipnaøy. Thay vaøo ñoù, laø clip Titanium 400, 14 laàn. Khi ra vieän Creatinin-huyeát thanh=2,1mg%. chuùng toâi phaûi keïp 2 clips vaø ñeå an toaøn hôn, sau khi Hieän Creatinin--huyeát thanh cuûa beänh nhaân naøy laø laáy thaän ra roài, chuùng toâi quay laïi thöïc hieän moät nuùt 98
  5. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005 1,2mg%. Nguyeân nhaân ñöôïc nghó ñeán coù 2 giaû TAØI LIEÄU THAM KHAÛO thuyeát: aùp löïc khí cao trong oå buïng laøm thieáu maùu 1 Gupta N., Shehgal A., Kapoor R., Srivastava A., thaän trong thôøi gian boùc taùch thaän ñeå caét laøm hoaïi töû Mandhani A. A., Dubey D., Kumar A.. Laparoscopic Nephrectomy: A viable option for dveloping countries. oáng thaän, vì vaäy sau ñoù chuùng toâi duøng aùp löïc döôùi 10, Journal of EndoUrology, 23th world Congress on töø ñoù khoâng thaáy laäp laïi tình traïng chaän chöùc naêng Endourology and Swl, 21st Basic Research Symposium November 2-5,2004 Mumbai, |India:P 9/18. sau gheùp nhö treân; giaû thuyeát khaùc coù theå do cuoáng 2 Lavania P., Srivastav A., Kumar D., Sigh K., Dubey thaän bò xoaén laâutrong luùc boùc taùch, giaûi phaùp cuûa D., Kapoor R., Laparoscopic Live Donor Nephrectomy chuùng toâi laø boùc taùch cöïc treân sau cuøng, ñeå giöõ cho for developing Nations. Journal of EndoUrology, 23th world Congress on Endourology and Swl, 21st Basic thaän khoâng bò xoaén. Y vaên theá giôùi nhaéc ñeán 3 yeáu Research Symposium November 2-5,2004 Mumbai, ñieåm cuûa LLDN laø aùp löïc CO2, co maïch vaø toån thöông |India:P 9/21. oå buïng (dính ruoät) ñeå coå voõ cho caét thaän noäi soi sau 3 Srivastav A., Lavania P., Dubey D., Kapoor R., Kumar A., Sigh K.J., Longterm Results of Laparoscopic Donor phuùc maïc(5) (Retroperitoineal Live Donor Nephrectomy. Journal of EndoUrology, 23th world Nephrectomy vieát taét RPLDN), nhöng thaät ra moãi Congress on Endourology and Swl, 21st Basic Research Symposium November 2-5, 2004 Mumbai, |India: P phöông pphaùp ñeàu coù ö vaø nhöôïc ñieåm rieâng maø 9/20. phaãu thuaät vieân caàn phaûi coù kyõ naêng rieâng ñeå ñoái phoù 4 Srivastav A., Sigh V., Kumar A., Lavania P., Kapoor hay khai thaùc noù. Ñoù laø chöa keå ñeán caùc yeáu toá khaùch A., Dubey D., Sigh K.J., Gupta N.. Renal vein Ligatition During Laparoscopic Left Donor quan nhö ngöôøng cho beùo maäp vôùi khoái môû nhieàu, Nephrectomy using Hem-O-Loc Clips: A Reliable and veát moå cuõ ... laø nhöõng yeáu toá laøm cho khi thì LLDN coù CostEffective Alternative. Journal of EndoUrology, 23th world Congress on Endourology and Swl, 21st öu theá khi thì RPLDN laïi coù coù öu theá hôn. Basic Research Symposium November 2-5,2004 Bieán chöùng ñöôøng ruoät, chaûy maùu khoâng ghi nhaän Mumbai, |India:P 9/19. 5 Tanabe K. et all. Exellent Ranal Function Obtained by trong nhoùm naøy. Coù moät tröôøng hôïp nhieãm truøng Retroperitoineal Live Donor Nephrectomy (RPLDN) chaân oáng trocar vaø doø chæ khaâu ñoùng loã trocar (vicryl). under Low CO2 Gas Pressure. SIU congress 2004 Honolulu USA Thôøi gian naèm vieän trung bình laø 5,7±0,7 ngaøy. 6 Wolf J.S., Stoller ML.. Laparoscopic Surgery. In Coøn daøi ñoái vôùi moå caét thaän noäi soi. Nhöng do loaït Smith’s General Urology edited by Tanagho E A., McAninch JW. (2004). Sixteenth edition, Lange ñaàu, chuùng toâi muoán thaät söï yeân taâm neân giöõ beänh Medical Books/ McGraw-Hills. pp 140-162. nhaân laâu hôn. 99
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2