Phương pháp chi phí Phần 2

Chia sẻ: Nguyen Kieu Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
134
lượt xem
69
download

Phương pháp chi phí Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tập này cho thấy cách thức các thẩm định viên tính chi phí của các phần công trình khác nhau từ số liệu của nhà cung cấp số liệu chi phí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp chi phí Phần 2

 1. Ph n 9 Gi i thi u Các y u t trong Phân tích Chi phí Trong ph n này, ngư i hư ng d n c a b n s t ng bư c ch d n b n làm bài t p tình hu ng. Bài t p này cho th y cách th c các th m nh viên tính chi phí c a các ph n công trình khác nhau t s li u c a nhà cung c p s li u chi phí. Ư c tính chi phí có th em so sánh v i vi c s d ng m t công th c n u ăn òi h i các thao tác k thu t và nguyên li u chính xác t ư c k t qu mong mu n. B n s b t u v i m t căn nhà hai t ng. Ngay sau khi ư c h c các k thu t và thành ph n chính c a phân tích chi phí, b n s áp d ng ki n th c này vào ví d ph c t p hơn Ph n 10. Marshall và Swift/Boeckh s là nhà cung c p s li u chi phí trong các bài t p tình hu ng. Nhà cung c p d ch v này ưa ra s li u cho nh ng ngư i nh giá thông qua hai d ch v cơ b n. D ch v th nh t s d ng trong Ph n 9 và Ph n 10 là S tay chi phí nhà c a các căn nhà dành cho t 1 n 4 h gia ình. D ch v còn l i là D ch v nh giá Marshall dùng cho các b t ng s n thương m i. M c tiêu nghiên c u chu n b cho Ph n 9, hãy c các m c tiêu nghiên c u sau và xem l i chúng khi nghiên c u ph n này c a sách hư ng d n. S d ng các chi phí thành ph n ư c tính chi phí công trình xây d ng nhà . Các g i ý nghiên c u B n s th y n i dung Ph n 9 r t h p d n và th c ti n. Hãy thư ng th c nó mà không ph i lo l ng nh m i th làm bài ki m tra. B n s xem bài t p tình hu ng v nh giá căn nhà hai t ng b ng phương pháp chi phí cho t ng ơn v di n tích Marshall và Swift/Boeckh. Không có câu h i ki m tra nào v các k thu t Marshall và Swift/Boeckh. ng d ng c a bài t p tình hu ng s c ng c các khái ni m và thu t ng trình b y trong Ph n 7 và 8. Ngư i hư ng d n s d n d t b n trong h u h t bài t p tình hu ng. Vi c luy n t p này nh m ph c v cho ví d ph c t p hơn Ph n 10. B n s ph i t tính toán tìm ra các con s chi phí trong ví d ó. Ph n 9 là l n u b n ti p c n Bài t p tình hu ng Ph Cây s i. B n s s d ng b t ng s n t i s 4410 Ph Cây s i làm i tư ng cho r t nhi u bài t p khác nhau. B t ng s n này là hư c u, nhưng s ư c s d ng trong Oak Street các ng d ng th c t nh m giúp b n hi u rõ hơn quá trình nh giá. Trong ph n này, nhi m v c a b n là tính chi phí hi n t i cho b t ng s n t i Ph Cây s i. L n ti p theo b n g p l i b t ng s n này là vào Ngày h c th 3. Appraisal Institute Basic Appraisal Procedures Part 9 – 135
 2. Part 9 – 136 Appraisal Institute Basic Appraisal Procedures
 3. Ph n 9. Các y u t trong Phân tích Chi phí I. Phân tích các Chi phí thành ph n Bư c 4. Bư c th tư là thêm chi phí gián ti p và các kho n gi m giá c a doanh nghi p vào chi phí tr c ti p ã ư c tính, nh m tính ra t ng chi phí c a ph n xây d ng thêm. A. M c tiêu c a Ph n 9 là ch ra cách th c th m nh viên s d ng d ch v c a các nhà cung c p s li u chi phí (trong trư ng h p này là Marshall và Swift/Boeckh) tính các chi phí thành ph n khác nhau nh m ư c tính ra chi phí hi n th i c a công trình xây d ng t i nơi . B. Bài t p tình hu ng s ư c s d ng minh h a cho các chi phí thành ph n. i tư ng nghiên c u là căn nhà hai t ng t i vùng có khí h u “ôn hòa”. 1. Khí h u c a M có th t m chia thành 5 nhóm như sau: a. Khí h u rét m. Thư ng bao g m vùng g n phía B c nh t c a các bang sát biên gi i Canada, k c bang Alaska. Các công trình xây d ng khu v c này ph i có l p cách nhi t t t, n n công trình khá sâu dư i n n t m b o ng v ng dư i l p sương giá (ví d sâu t i ó n n t óng băng). M t s ví d có th k n là ph n phía b c c a Maine, Minnesota, và Montana. b. Khí h u l nh. Khu v c này t o thành m t ư ng r ng n m v t ngang nư c M , bao g m các bang có nhi t óng băng trong các tháng mùa ông. Ví d như New York, Iowa, Oregon, và phía b c California. c. Khí h u m h n h p. Khu v c này bao g m các bang mi n Trung giáp i Tây Dương và m r ng n ph n ông b c c a Texas. Ví d như B c Carolina, Tennessee, và phía b c Georgia và Louisiana. d. Khí h u nóng m. Bao g m khu v c Florida và b bi n Gulf. Ví d như Georgia, Alabama, khu v c Texas, và mi n Nam c a bang South Carolina. e. Khí h u khô h n h p ho c khô nóng. Là vùng tây nam nư c M bao g m các bang như New Mexico, Arizona, Southern California, và m t ph n c a Texas. 2. Công ty Marshall & Swift/Boeckh (MSB) ã tính n c 5 lo i vùng khí h u trên trong quá trình i u ch nh chi phí. Tuy nhiên, MSP ã s d ng 3 nhóm phân lo i sau b t u quá trình x lý: vùng khí h u m, vùng khí h u ôn hòa và vùng khí h u kh c nghi t. Appraisal Institute Basic Appraisal Procedures Part 9 – 137
 4. 3. khu v c khí h u ôn hòa nơi có b t ng s n c n nh giá, th m nh viên s tìm ra k t c u xây d ng có khung g i n hình g m các b c tư ng nhô ra c 2 x 4 ho c 2 x 6 và các c a s 1 ho c 2 l p kính ( cách ly). a. d y c a tư ng và tr n nhà sai khác trong kho ng t R-11 n R-19 i v i tư ng và t R-19 n R-30 i v i tr n. b. Giá tr R là t l ch ra i n tr i v i m t s v t li u cách i n c bi t. M t giá tr R cao hơn i v i m t m c d y nh t nh cho th y ít nhi t hơn có th thoát kh i tư ng và tr n. 4. N n nhà t i vùng khí h u ôn hòa s có sâu t 30 n 42 inch (1 inch = 2,54 cm) b o v chân n n kh i sương giá. a. Móng c a b t ng s n ư c nh giá là m t b c tư ng tr v i m t t m sàn bê tông trên m t t c ng c thêm Tư ng khung Framing Wall T m lát Chân tư ng Stem Wall Slab Earthen t N n Soil Footing Chân b b. Móng nhà vùng khí h u m có th có sâu c a móng là 18 inch, trong khi ó t i khu v c khí h u kh c nghi t chi u sâu móng lên t i 54 inch. C. Ngư i hư ng d n s gi i thích v các thành ph n chi phí khi b n t ng bư c làm xong bài t p tình hu ng này. ng quá b n tâm v vi c nh n bi t t t c các thu t ng khi làm bài t p này. Th m chí sau khi chúng ta nghiên c u xong ph n xây d ng cơ b n Ph n 7, có th v n còn m t s thu t ng xây d ng m i Ph n này. N u v y, hãy h i ngư i hư ng d n ư c gi i thích. Công ty Marshall và Swift/Boeckh có các bư c c th v cách phân tích chi phí. Ngư i hư ng d n s giúp b n hi u cách ngư i ta x p lo i ch t lư ng b t ng s n b n ang nh giá là trung bình, t t, r t t t hay tuy t v i. Part 9 – 138 Appraisal Institute Basic Appraisal Procedures
 5. II. Bài t p tình hu ng Ph Cây s i – Phân tích chi phí Miêu t : B t ng s n b n ư c yêu c u nh giá là m t ngôi nhà riêng hai t ng có ch t lư ng trung bình, n m trong khu v c hay có ng t và bão. Căn nhà ư c xây d ng trên móng tư ng tr v i m t sàn bê tông Oak Street gia c thêm. Các b c tư ng khung g bên ngoài có cao phía trong là 8 feet cho m i t ng. Các b c tư ng phía trong ư c trát v a r ng kh p. Nhà có 3 phòng ng , 2 phòng t m y t ng 2 và m t bán phòng t m t ng m t. Nhà không có các ng nư c ch s n cho các thi t b c nh có th có. Ch u gi t ư c t phòng v t d ng cùng v i c n i u khi n thi t b thông gió và nhi t. Thi t b un nư c cũng ư c t phòng v t d ng thi t y u. N n nhà ư c tr i th m ngo i tr b p và l i vào phòng gi i lao ư c tr i t m nh a d o. Phòng t m ư c lát g ch men. Nh ng v t d ng g n li n v i b p g m lò nư ng, máy gi a bát, máy hút mùi và qu t, và máy nghi n rác. Cũng có 1 cái qu t hút m t trong s các phòng t m. Ngôi nhà n m trong vùng khí h u ôn hòa và có cách ly tiêu chu n v tư ng và tr n nhà, c a s ư c làm 2 l p kính. Lò sư i trong nhà v i m t khoang á có g ch p n i ư c t t ng 1 trong phòng chung c a c gia ình t ng 1. Phía bên ngoài căn nhà có mái ph nh a ư ng v i d c c thù là 6/12 và ph l p nh a tr i qua khung g c 2x4. Gara, dành cho 2 xe ôtô, g n v i ngôi nhà và có cao tư ng là 9 foot. Gara v n chưa ư c cách ly hay hoàn thi n ngo i tr b c tư ng g n v i ngôi nhà do yêu c u c a quy t c xây d ng và ch ng h a ho n. Cũng có sàn g phía sau căn nhà. Khu v c này ư c nâng lên so v i n n là 18 inches. Còn có m t c ng vòm nh trên ch d ng chân trư c nhà. ây là m t hành lang m v i mái và tr n ã hoàn thi n. M t ti n cùa b t ng s n Ph cây s i Appraisal Institute Basic Appraisal Procedures Part 9 – 139
 6. Quan sát tòa nhà t phía bên c nh Phác th o khung cho b t ng s n c n nh giá 12? Bàn Wood 14? G Deck 22? 14? T mStory One lát - ont Slab m t ng 6? T m lát cho hai t ng Two -Story 28? on Slab 24? TwoCar - Gara cho 2 xe ôtô Garage 4? C Porch ng, hành 4? lang 22? 8? Móng Sq. Ft. Khu v c t ng 1 Sq. Ft. Gara cho 2 ôtô Sq. Ft. Khu v c t ng 2 Sq. Ft. Sàn g Sq. Ft. T ng di n tích Hành lang i sinh ho t Sq. Ft. vào Sq. Ft. Part 9 – 140 Appraisal Institute Basic Appraisal Procedures
 7. CÁC T L CHI PHÍ Chi phí theo ơn v foot 2 NHÀ HAI T NG Ch t lư ng Trung bình NHÀ H TH NG C T, SƯ N NHÀ CÔNG TRÌNH N T m lát T ng di n G dán Khung bê V a trát G ch thông nh a ho c V a trát tích ho c g ép tông lên khung d ng kim lo i 1900 49.75 50.11 50.05 51.61 52.93 58.37 2000 49.22 49.56 49.50 51.06 52.32 57.59 2100 48.72 49.04 48.98 50.54 51.76 56.85 2200 48.25 48.55 48.50 50.04 51.22 56.16 CÁC I U CH NH THEO ƠN V FOOT2 V T LI U L P MÁI I U CH NH NĂNG LƯ NG: (cơ s ) Khí h u ôn hòa K t c u ván l p ho c Khí h u d ch u .......................... ... – $ 1.00 á n n x p sát................... (cơ s ) Khí h u kh c nghi t ...................... + 1.38 Ngói t nung........................ + $ 3.11 ư c cách ly t i a ....................... + 3.32 Ngói xi măng ......................... + 1.97 I U CH NH N N: (cơ s ) Khí h u ôn hòa Thép, ã nh hình ................ + .52 Khí h u d ch u ............................. – $ 1.60 N t g ................................ + .85 Khí h u kh c nghi t ...................... + 2.94 Ván p g .............................. + .74 Sư n i, d c trung bình ......... + 1.47 Tr c k t c u .......................... – .44 Sư n i, d c l n .................... + 4.41 i u ch nh: C ng vào thêm i v i KHU V C CÓ A CH N (Z) / BÃO (Wind) Khung: (Z2) + $1.29, (Z3–4/Wind) + $2.19 Công trình n :(Z2) + $.83, (Z3–4/Wind)+ $1.76 Chi phí theo ơn v foot 2 NHÀ M T T NG Ch t lư ng Trung bình NHÀ H TH NG C T, SƯ N NHÀ CÔNG TRÌNH N T m lát T ng di n G dán Khung bê V a trát lên G ch thông nh a ho c V a trát tích ho c g ép tông khung d ng kim lo i 1900 53.39 54.33 54.28 56.03 57.06 61.20 2000 52.88 53.81 53.76 55.48 56.48 60.53 2100 52.41 53.32 53.27 54.96 55.92 59.91 2200 51.96 52.86 52.81 54.47 55.40 59.32 CÁC I U CH NH THEO ƠN V FOOT2 V T LI U L P MÁI I U CH NH NĂNG LƯ NG: (base) Khí h u ôn hòa K t c u ván l p ho c Khí h u d ch u ............................. – $ .91 á n n x p sát................... (base) Khí h u kh c nghi t....................... + 1.46 Ngói t nung........................ + $ 5.55 ư c cách ly t i a ....................... + 3.01 Ngói xi măng ......................... + 3.51 I U CH NH N N: (base) Khí h u ôn hòa Thép, ã nh hình ................ + .93 Khí h u d ch u ............................. – $ 1.89 N t g ................................ + 1.51 Khí h u kh c nghi t....................... + 3.47 Ván p g .............................. + 1.32 Sư n i, d c trung bình ......... + 1.74 Tr c k t c u .......................... – .79 Sư n i, d c l n .................... + 5.21 i u ch nh: C ng vào thêm i v i KHU V C CÓ A CH N (Z) / BÃO (Wind) Khung: (Z2) + $1.15, (Z3–4/Wind) + $2.01 Công trình n (Z2) + $.81, (Z3–4/Wind) + $1.68 Appraisal Institute Basic Appraisal Procedures Part 9 – 141
 8. Các t l chi phí trên ư c l y theo sách hư ng d n Chi phí nhà c a công ty Marshall và Swift năm 2003, s d ng có gi y phép. Part 9 – 142 Appraisal Institute Basic Appraisal Procedures
 9. CÁC T L CHI PHÍ Chi phí theo ơn v foot 2 PHÂN BI T CHI TI T Ch t lư ng Trung bình CÁC I U CH NH THEO ƠN V FOOT2 T NG PH : TÌNH TR NG N N: Sàn ph b ng g ..................... (base) Khí h u m............................ – $ .70 T m bê tông ............................ – $ 2.04 Khí h u ôn hòa...................... + .87 Nh a ư ng (t i gara và ch – 1.64 Khí h u kh c nghi t ............... + 1.17 xe ôtô) H th ng sư i m / làm mát TRÁT TH CH CAO LÊN: ........ + 2.90 Khí nén.................................... (base) D u làm nhiên li u un lò .... + $ .58 V T LI U LÁT, PH SÀN Lò sư i trên sàn hay bên – 1.42 tư ng ...................................... Chi phí khác (n u không x p vào + 2.59 i n, ánh sáng........................ – .34 nhóm) Th m và m lót ..................... + 2.24 Ván g ghép chân tương – .25 ho c ván màu ......................... Ngói làm b ng g m ................. + 8.84 Nư c nóng .............................. + 1.47 Nguyên li u g lát sàn............. + 6.23 Không khí ư c làm m, và + 1.61 mát .......................................... G c ng ............................... + 7.57 Máy bơm nhi t ........................ + 2.01 G t m 8.41 H th ng làm nóng tu n hoàn + 3.41 T m nh a................................ + 3.04 H th ng trao i không khí ... + 1.20 I U CH NH TR N GÓI H TH NG NƯ C VÀ V SINH: (base) CÁC NG D T BÊN 8 thi t b cũ + rough-in TRONG M i v t d ng c nh. .............. + or – $ 845 Chi phí chi t kh u khác (n u + $ 2,350 không, phân thành các h ng múc như trư c Per rough-in ............................ + or – 340 Máy r a bát ............................ + 590 LÒ SƯ I: Qu t hút ho c bình un nư c + 140 trong nhà t m ......................... Nhà c thân 1 t ng......... $ 2,250 – 2,750 Th i rác................................... + 205 Nhà c thân 1 t ng......... 2,800 – 3,400 Máy hút mùi và qu t thông gió + 220 Hai nhà m t t ng.............. 3,000 – 4,050 B p và lò nư ng..................... + 775 ư ng thoát tr c ti p, gas 1,025 – 1,250 Liên l c i n ài ..................... + 785 ......................................... HÀNH LANG/L I I CÓ MÁI CHE K T C U SÀN: XÂY TƯ NG: Di n tích Tư ng Phi n M v i Màn Tư ng Thêm Thêm Foot 2 Sàn g v ic a g m b c thang ch n c vào mái vào tr n kính /căn nhà 25 4.97 13.43 21.68 14.40 50.55 30.50 11.08 4.46 50 4.54 11.24 19.41 9.60 33.70 20.33 9.71 3.51 100 4.30 9.43 13.52 7.20 25.27 15.25 9.03 3.04 150 4.23 8.92 12.14 5.60 19.66 11.86 8.69 2.88 200 4.16 7.40 7.98 4.00 14.04 8.47 7.66 2.72 Appraisal Institute Basic Appraisal Procedures Part 9 – 143
 10. Chi phí theo ơn v foot 2 GARA Ch t lư ng Trung bình C U TRÚC T M L P G dán T m lát L p ván C ng vào T ng ho c g nh a ho c V a trát Ván p Lo i g ngoài cho di n tích ép kim lo i g khung k t qu Kèm 400 17.79 18.10 18.17 18.03 18.27 4.08 theo 600 15.82 16.05 16.10 16.00 16.18 3.71 Các t l chi phí trên ư c l y theo sách hư ng d n Chi phí nhà c a công ty Marshall và Swift năm 2003, s d ng có gi y phép. Part 9 – 144 Appraisal Institute Basic Appraisal Procedures
 11. CÁC LƯU Ý KHI TÍNH TOÁN H s chi u cao c a tư ng i v i nhà ch t lư ng trung bình, chi phí cơ b n ư c gi nh l y m c chi u cao tư ng là 8 foot. i v i m i foot chi u cao tăng thêm c a tư ng, th m nh viên ph i thêm vào 3%, Vì th , n u b t ng s n c a b n có tr n cao t i 9 foot thì h s là 1,03. B n s th y trong bài t p tình hu ng, gara sát nhà có tư ng cao t i 9 foot. Do v y, h s là 1,03 do 3% ư c thêm vào cho dài 1 foot tăng thêm c a b c tư ng. H s này ch áp d ng v i t l cơ b n và không áp d ng cho các chi phí c i t o khác như l p mái, thi t b sư i m hay làm mát. Tính toán chi phí lát, tr i n n Th m nh viên có th s d ng ti n chi t kh u cho lát, ph sàn nhà ho c chia chi phí cho t ng lo i v t li u dùng lát, ph sàn riêng l . Cách th c tính ư c t l chi phí lát sàn là áp d ng t l ph n trăm di n tích i v i t l chi phí th c. K t qu có th ư c d dàng vi t vào trong b ng sau: Nguyên li u lát, ph % Di n tích T l chi phí S ti n sàn Th m và m lót 0.75 $ 2.24 G ch men 0.10 8.84 T m nh a 0.15 3.04 T ng s 100% Summary of Plumbing Fixtures Tóm t t các thi t b d n nư c và v sinh. Plumbing fixtures are added or subtracted as lump sum adjustments. The average quality cost rate includes eight fixtures and one rough-in. Each full bath has three fixtures, and a half bath has two fixtures. The kitchen sink, the laundry tub, and the water heater each count as one plumbing feature. The base cost rate already includes two outdoor spigots. Giá tr các thi t b d n nư c và v sinh ư c c ng thêm ho c tr i theo cách i u ch nh c gói. T l chi phí ch t lư ng trung bình bao g m 8 thi t b c nh và m t …….. M i b n t m y có 3 thi t b c nh, bán b n t m có 2 thi t b c nh. Ch u b p, b n gi t và bình nóng l nh m i lo i ư c tính là m t b ph n c a nhóm thi t b d n nư c, v sinh. T l chi phí cơ b n ã bao g m 2 vòi nư c bên ngoài c a. B nt m Bình nóng T ng Ch u Bàn c u T ng s và vòi sen l nh Th nh t Th hai T ng thi t b d n nư c, v sinh l p c nh Các s nhân T i dòng 24 c a M u Th m nh giá Foot2, b n s tìm th y S nhân chi phí hi n t i Appraisal Institute Basic Appraisal Procedures Part 9 – 145
 12. (CCM) và S nhân c c b . Các h s này c p nh t t l chi phí i t i quý g n ây nh t trong năm và cũng i u ch nh cho các a phương (như San Diego, Minneapolis, ho c Biloxi). Hai s nhân này ư c nhân v i nhau t o nên m t h s . S nhân chi phí hi n t i và s nhân c c b u có trong M u nhưng b n c n ph i nhân chúng v i nhau t o ra h s . Part 9 – 146 Appraisal Institute Basic Appraisal Procedures
 13. M U NH GIÁ FOOT2 H s chi u cao X Di n X Chi phí theo H s S lư ng Chi phí Chi phí ngo i 2 c a tư ng tích sàn foot l a ch n th t 1. Ư C TÍNH CHI PHÍ NHÀ CƠ B N 1.00 1.00 2 i u ch nh giá tr c gói và theo foot 2. L p mái 3. Năng lư ng: Vùng khí h u m Vùng ôn hòa Vùng kh c nghi t ư c cách ly t t 4. Móng nhà: Vùng khí h u m Vùng ôn hòa Vùng kh c nghi t Sư n i: Ph ng D c v a ph i R td c 5. ng t: Không có 1 2 3 4 Gió: No Yes 6. T ng ph 1,176 7. S cách ly sàn: Vùng khí h u m Vùng ôn hòa Vùng kh c nghi t 8. V t lát, ph sàn 9. Th ch cao trát bên trong 10. H th ng sư i m ho c làm mát 11. Plumbing Fixtures: T ng s Base 12. Plumbing Rough-ins:T ng s Base 13. Các c a s áp mái 14. Lò sư i $2,750 + $1,000 chi cho g ch 1 3,750 3,750 15. Thi t b , d ng c bên trong 16. T NG S PH : CHI PHÍ Ã I U CH NH (Dòng 1 n 15) 17. T ng h m 18. Hành lang, L i i có mái che, v.v 19. Các ban công 20. C u thang bên ngoài 21. T NG PH : CHI PHÍ (dòng16 n 20) 22. Gara/ ch u xe C ng 3% vì tr n cao 9 f 1.03 23. T NG PH C A CÁC CHI PHÍ XÂY D NG (Dòng 21 và 22) 24. Các s nhân:CCM 1.08 x C c b 0.96 25. Các b ph n b sung Appraisal Institute Basic Appraisal Procedures Part 9 – 147
 14. 26. T NG CHI PHÍ XÂY D NG M I (Dòng 23 x Dòng 24 + Dòng 25) C u trúc trên ây là d a trên M u 1007 c a công ty Marshall và Swift/Boeckh và ư c cho phép s d ng ph c v cho m c ích gi ng d y. Part 9 – 148 Appraisal Institute Basic Appraisal Procedures
 15. M U NH GIÁ FOOT2 H s chi u cao X Di n X Chi phí theo H s S lư ng Chi phí Chi phí ngo i 2 c a tư ng tích sàn foot l a ch n th t 1. Ư C TÍNH CHI PHÍ NHÀ CƠ B N 1.00 1.00 2 i u ch nh giá tr c gói và theo foot 2. L p mái 3. Năng lư ng: Vùng khí h u m Vùng ôn hòa Vùng kh c nghi t ư c cách ly t t 4. Móng nhà: Vùng khí h u m Vùng ôn hòa Vùng kh c nghi t Sư n i: Ph ng D c v a ph i R td c 5. ng t: Không có 1 2 3 4 Gió: No Yes 6. T ng ph 1,176 7. cách ly n n: Vùng khí h u m Vùng ôn hòa Vùng kh c nghi t 8. V t lát, ph sàn 9. Th ch cao trát bên trong 10. H th ng sư i m ho c làm mát 11. d n nư c và thi t b v D a sinh c nh : T ng s trên 12. H th ng nư c D a Rough-ins: T ng s trên 13. Các c a s áp mái 14. Lò sư i $2,750 + $1,000 chi cho g ch 1 3,750 3,750 15. Thi t b , d ng c bên trong 16. T NG S PH : CHI PHÍ Ã I U CH NH (Dòng 1 n 15) 17. T ng h m 18. Hành lang, L i i có mái che, v.v 19. Các ban công 20. C u thang bên ngoài 21. T NG PH : CHI PHÍ (dòng16 n 20) 22. Gara/ ch u xe C ng 3% vì tr n cao 9 f 1.03 23. T NG PH C A CÁC CHI PHÍ XÂY D NG (Dòng 21 và 22) Appraisal Institute Basic Appraisal Procedures Part 9 – 149
 16. 24. Các s nhân:CCM 1.08 x C c b 0.96 25. Các b ph n b sung 26. T NG CHI PHÍ XÂY D NG M I (Dòng 23 x Dòng 24 + Dòng 25) C u trúc trên ây là d a trên M u 1007 c a công ty Marshall và Swift/Boeckh và ư c cho phép s d ng ph c v cho m c ích gi ng d y. Part 9 – 150 Appraisal Institute Basic Appraisal Procedures
 17. Appraisal Institute Basic Appraisal Procedures Part 9 – 151
 18. T ng k t Ph n 9 Các m c tiêu nghiên c u Bây gi , sau khi ã hoàn thành Ph n 9, b n s có th S d ng các chi phí thành ph n ư c tính chi phí công trình xây d ng nhà . Tài li u c thêm nh giá b t ng s n (The Appraisal of Real Estate) tái b n l n th 12, Chương 10 trang 226 và Chương 14 – 15 t trang 349 n 381 nh giá b t ng s n khu dân cư (Appraising Residential Properties), tái b n l n th 3, Chương 12, t trang 245 n 270. Các khái ni m và thu t ng c n nh Có m t s thu t ng m i Ph n 9 (ví d Giá tr R) nhưng nh ng thu t ng này ít có kh năng xu t hi n trong bài ki m tra cu i cùng. Danh sách thu t ng trong ph n Ôn t p ư c gi i h n nh ng thu t ng mà b n c n nh (nghĩa là nh ng thu t ng s xu t hi n trong bài thi). Part 9 – 152 Appraisal Institute Basic Appraisal Procedures
 19. Appraisal Institute Basic Appraisal Procedures Part 9 – 153
 20. Bài ki m tra ôn t p Chương 3 Bài ki m tra ch n câu h i úng này là vì l i ích c a b n và ôn t p các ki n th c ã ư c c p t i trong Chương 3. ây là bài ki m tra k t thúc Chương. Ch n câu tr l i úng nh t. 1. Nhà c a ông Chatsworth n m trong danh m c nhà c và ông Chatsworth mu n bi t giá tr b o hi m c a ngôi nhà này. Ngư i th m nh giá nên ch n lo i chi phí nào? A. Chi phí tr c ti p B. Chi phí thay th C. Chi phí tái t o D. Chi phí tr c ti p và gián ti p 2. Nh ng khu v c nào ư c tính trong t ng di n tích sinh ho t? A. T t c khu v c sàn trong nhà, gara, hành lang và khu v c lát g sát nhà B. Ph n m không lát sàn c a phòng gi i lao 2 t ng C. Khu v c sàn ã hoàn thi n phía trên và dư i n n t D. Khu v c sàn ã hoàn thi n phía trên n n t 3. Do nh ng óng góp c áo c a phương pháp chi phí, phương pháp này thư ng ư c dùng cho: A. Ư c lư ng giá tr có th b o hi m ư c B. Ư c lư ng giá tr th trư ng cho ngư i vay C. Ư c lư ng giá tr b t ng s n trong các v ki n t ng D. Phân tích chia nh . 4. Condon ã ư c tính chi phí c a vi c ào t, làm n n nhà, tư ng, mái và các chi phí tr n gói cho i n, ch t t và ư ng ng nư c, thi t b v sinh. Phương pháp chi phí mà Condon s d ng là phương pháp gì? A. Phương pháp so sánh ơn v B. Phương pháp chi phí m i ơn v c u thành C. Phương pháp kh o sát s lư ng D. Phương pháp ch s giá Part 9 – 154 Appraisal Institute Basic Appraisal Procedures
Đồng bộ tài khoản